Vztahy předškolního a primárního vzdělávání - OPN01N129A
Anglický název: Relations Between Preschool and Primary Education
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (8)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Prerekvizity : OPN01N120A
Je záměnnost pro: OKN01N129A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. (03.05.2017)
Předmět je koncipován jako odborný diskurz do problematiky návaznosti preprimárního a primárního vzdělávání. Cílem kurzu je pedagogický vhled do problematiky proměny role dítěte v roli žáka; připravenost instituce primárního vzdělávání na individualizaci vzdělávacích cest; smysluplnost zjišťování školní připravenosti dětí v předškolním věku. 1. Vývoj odborné terminologie (školní připravenost, školní zralost, školní způsobilost, historický kontext atd.). 2. Problematika kompetencí budoucího školáka (provázanost kutikulární RVP PV, RVP ZV). 3. Pedagogická diagnostika školní připravenosti, vedení a využití dětského portfolia. 4. Spolupráce mateřské školy s dalšími institucemi (pedagogicko-psychologickou poradnou, základní školou, přípravnými třídami, speciálně pedagogickými centry atd.). 5. Naplňování vzdělávacího stupně ISCED 0 v zahraničí. 6. Výzkumy v oblasti školní připravenosti a školní zralosti, odkladů školní docházky. 7. Možnosti realizace povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání v kontextu osobnostně orientované předškolní výchovy. 8. Podpora a rozvoj pregramotností v rámci předškolního vzdělávání a ve spolupráci s rodinou 9. Vývojový mezník vstup dítěte do 1. třídy ZŠ (zápis do ZŠ, počáteční adaptace v první třídě atd.). 10. Problematika předčasného zahájení povinné školí docházky, OŠD, dodatečných OŠD. 11. Komunikace s rodiči, poradenství v oblasti školní připravenosti dítěte. 12. Aktuální problémy v oblasti návaznosti preprimárního a primárního vzdělávání
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. (10.01.2020)

Cílem kurzu je pedagogický vhled do problematiky proměny role dítěte v roli žáka; připravenost instituce primárního vzdělávání na individualizaci vzdělávacích cest; smysluplnost zjišťování školní připravenosti dětí v předškolním věku.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Eva Koželuhová, Ph.D. (13.01.2022)

Vyčíslení studijní zátěže:

Setkání : link

              https://meet.google.com/jas-tfzr-thz

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. (03.05.2017)

Základní studijní literatura

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-888-0.

GREGER, D., SIMONOVÁ, J, STRAKOVÁ, J. Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. Praha: UK PedF, 2015.

KROPÁČKOVÁ, J. Budeme mít prvňáčka. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-359-8.

KROPÁČKOVÁ, J. Hledání možností spolupráce mateřské školy a základní školy pro zajištění návaznosti preprimárního a primárního vzdělávání.In SYSLOVÁ, Zora, ed. Školní vzdělávací programy a evaluace v mateřské škole. 2013, [CD ROM]. Praha, Verlag Dashofer. ISSN 1802-4130.

ŠMELOVÁ, E., PETROVÁ, A., SOURALOVÁ, I. Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky v kontextu současného kurikula. Olomouc: PedF, 2012.

VALENTOVÁ, L. Vstup dítěte do školy z hlediska školní připravenosti. In.  KOLLÁRIKOVÁ, Z.,PUPALA, P (Eds.), Předškolní a primární pedagogika.(219-232) Praha, Portál 2001.

 

Doporučená studijní literatura:

KROPÁČKOVÁ, J. Podíl mateřské školy na posuzování školní zralosti. In Retrospektiva a perspektiva předškolního vzdělávání a příprava předškolních pedagogů, 2002., (s. 48 –58). Sborník z konference, Praha, APV.

KROPÁČKOVÁ, J. Předčasný vstup dítěte do ZŠ. Verlag Dashofer 2012. ISSN 1802-4130.

Konkretizované očekávané výstupy. (2012). Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/konkretizovane-ocekavane-vystupy-rvp-pv

KROPÁČKOVÁ, J.. Má mateřská škola za úkol děti připravovat na školu, nebo ne? In Vstup do školy. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s. r. o. 2012.

www.kudyvedecesta.cz

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. (10.01.2020)

1. Vývoj odborné terminologie (školní připravenost, školní zralost, školní způsobilost, historický kontext atd.).

2. Problematika kompetencí budoucího školáka (provázanost kutikulární RVP PV, RVP ZV).

3. Pedagogická diagnostika školní připravenosti, vedení a využití dětského portfolia.

4. Spolupráce mateřské školy s dalšími institucemi (pedagogicko-psychologickou poradnou, základní školou, přípravnými třídami, speciálně pedagogickými centry atd.).

5. Naplňování vzdělávacího stupně ISCED 0 v zahraničí.

6. Výzkumy v oblasti školní připravenosti a školní zralosti, odkladů školní docházky.

7. Možnosti realizace povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání v kontextu osobnostně orientované předškolní výchovy.

8. Podpora a rozvoj pregramotností v rámci předškolního vzdělávání a ve spolupráci s rodinou

9. Vývojový mezník vstup dítěte do 1. třídy ZŠ (zápis do ZŠ, počáteční adaptace v první třídě atd.).

10. Problematika předčasného zahájení povinné školí docházky, OŠD, dodatečných OŠD.

11. Komunikace s rodiči, poradenství v oblasti školní připravenosti dítěte.

12. Aktuální problémy v oblasti návaznosti preprimárního a primárního vzdělávání