PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika V: koncepce VV - OPMN0V315B
Anglický název: Art Education Didactics V: Concept of Art Education
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 14 / 14 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.
Prerekvizity : OPMN0V313B
Anotace -
Předmět se zabývá studiem vybraných historických i současných pojetí předmětu výtvarná výchova a jejich srovnání v českém i zahraničním kontextu. Seznámí studenty s minulostí předmětu kreslení a kontextem jeho vývoje u nás. Otevírá interkulturní, interdisciplinární i intermediální průniky předmětu. Prostřednictvím konkrétních příkladů seznámí studenty s principy objektového, zážitkového a (trans)kulturního učení, souvisejícími s obsahem předmětu výtvarná výchova. Studuje možnosti uplatnění nových médií ve školní výtvarné výchově, obecněji i možnostmi zobrazujícího média ve vizuálním sdělení. Předmětem zájmu se stává vizuální kultura v době globalizované mediální produkce. Pozornost je věnována orientaci současných evropských cílů vzdělávání a vizuální gramotnosti, srovnání českého oborového vzdělávání se zahraničím. Cílem předmětu je napomoci studentům orientovat se v mnoha pojetích předmětu výtvarná výchova a formulovat základy vlastního pojetí předmětu.
Poslední úprava: Fišerová Zuzana, Mgr., Ph.D. (26.04.2019)
Deskriptory

Přímá výuka: 24 hodin

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení: 2 hodiny

Samostudium literatury a práce se studijními materiály (za semestr): 10 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr): 10 hodin

Semestrální práce + příprava na zkoušku: 10 hodin

Poslední úprava: Kitzbergerová Leonora, PhDr., Ph.D. (26.03.2024)
Literatura

Povinná literatura:

BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzděláváni. Praha: Portál, 1998.

KITZBERGEROVÁ, L. Didaktika výtvarné výchovy. [online]. Praha: PedF UK v Praze, 2014. [cit. 2015-10.18]

FULKOVÁ, M. Diskurs umění a vzdělávání. Praha: H+H, 2008.

POHNEROVÁ, M.: Duchovní a smyslová výchova I, II. Polička: Fantisk 1994, 1995.

READ, H. E. Výchova uměním. Praha: Odeon, 1967.

SLAVÍKOVÁ, V.; SLAVÍK, J.; HAZUKOVÁ, H. Výtvarné čarování-artefiletika pro předškoláky a mladší školáky. Praha: PedF UK, 2000.

SLAVÍKOVÁ, V. Tvořím, tvoříš, tvoříme. Praha: PedF UK, 2007.

SLAVÍKOVÁ, V., SLAVÍK, J., ELIÁŠOVÁ, S. Dívej se, tvoř a povídej! artefiletika pro předškoláky a mladší školáky. Praha: Portál 2007.

UHL SKŘIVANOVÁ, V. a kol. (eds.) Pedagogika umění – umění pedagogiky aneb přínos oboru výtvarná výchova ke všeobecnému vzdělávání. Ústí nad Labem: UJEP 2014.

Towards a Common European Framework of Reference on Visual Literacy. [online]. European Network of Visual Literacy. [cit. 2015-10.18]. Dostupné z: http://envil.eu/en/.

Doporučená literatura:

DAVIDOVÁ, V. Klasikové české výtvarné výchovy. Cyklus studií v čas. Estetická výchova, roč. 76/79.

HOSTINSKÝ, O. Šest rozprav z oboru krasovědy a dějin umění, kap. Dějiny umění v dětské světnici. 1877.

KOMENSKÝ, J. A., ed. Kvítková, N. Obris sensualium pictus. Machart, 2012.

Učební osnovy pro 1.-5.roč. všeobecně vzdělávacích škol, Národní škola, 1953.

Učební osnovy pro 1. - 5. ročník. Praha: SPN 1960.

Vzdělávací program Obecná škola. Praha: Portál 1996.

Vzdělávací program Základní škola. Výtvarná výchova pro 1.- 3. roč., 4.- 6. roč., 7.-9.roč. Praha: Fortuna 1996, 1998.

Vzdělávací program Národní škola pro 1.-9.ročník základ. vzdělávání. Praha: SPN 1997.

Osnovy výtvarné výchovy pro 1.- 9. ročník Základní škola,

Alternativy A, B, C; Věstník MŠMT ČR, roč. LVII, sešit 7, 7/2001 .

WALTEROVÁ, E. Srovnávací pedagogika: Vývoj a proměny v globálním kontextu. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2006.

Poslední úprava: Fišerová Zuzana, Mgr., Ph.D. (26.04.2019)
Sylabus

1.-3. Historické koncepce výtvarné výchovy. Názory významných osobností výtvarného vzdělávání a jejich vliv

na současné oborové myšlení.

4.-5. Současná pojetí výtvarné výchovy, jejich východiska a odraz v kurikulárních dokumentech.

6.-7. Výrazné osobnosti oboru a oblasti jejich pedagogického a vědeckého zájmu u nás i v zahraničí.

8. Interkulturní, interdisciplinární i intermediální průniky předmětu Vv.

9. Objektové, zážitkové a (trans)kulturní učení.

10. Formulace a zdůvodnění vlastního pojetí předmětu výtvarná výchova.

11. Výzkum a výtvarná výchova, kvalitativní a kvantitativní metodologie.

12. Výzkumné aspekty výtvarné tvorby. Příklady a výsledky domácích i zahraničních výzkumů.

Semináře proběhnou formou vedení vlastní výzkumné sondy a jeho průběžnou společnou reflexí.

Poslední úprava: Kitzbergerová Leonora, PhDr., Ph.D. (23.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu

 Aktivní účast v seminářích

 Vypracování a prezentace tématu dle výběru ze sylabu; text (esej) nebo powerpoint prezentace

 Zkouška proběhne formou kolokviální odborné debaty na zadaná témata.  

Poslední úprava: Kitzbergerová Leonora, PhDr., Ph.D. (26.03.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK