PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Výtvarná kultura I - OPMN0V302B
Anglický název: Art and Culture I
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 20 / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Vendula Fremlová, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Neslučitelnost : OPMN0V207B
Prerekvizity : OPMN0V111A
Je prerekvizitou pro: OPMN0V305B
Je záměnnost pro: OKMN0V225B
Anotace -
Výtvarná kultura v rozmezí pravěku, starověku, antiky a středověku. Zaměření na hledání řádu světa formulaci jeho principů v umění s cílem rozvíjet abstraktní myšlení studentů (rytmus, symetrie, zlatý řez, vztah hmoty a tvaru apod.). Hledání souvislostí mezi uměním a dalšími oblastmi lidského poznání (matematika, geometrie, náboženství, mystika a transcendence). Počátky uměleckých disciplín, jejich technické, historické a kulturní aspekty, příklady uměleckých děl (architektura, sochařství, malířství, design) a jejich přesah do současnosti. Možnosti aktuálních interpretací kulturních artefaktů a jejich zařazení do výuky výtvarné výchovy s ohledem na rozvoj vizuální a interkulturní gramotnosti žáků.
Poslední úprava: Fremlová Vendula, Mgr., Ph.D. (31.01.2022)
Deskriptory

25 hodin - studium literatury a dalších materiálů

25 hodin - psaní seminární práce

30 hodin - příprava na zkoušku

Poslední úprava: Fremlová Vendula, Mgr., Ph.D. (22.02.2022)
Literatura

Povinná literatura:

ADAMEC, J.; ŠAMŠULA, P.; Průvodce výtvarným uměním II. 1. vyd. Praha: Práce, 1995.

GOMBRICH, E. H. Příběh umění, Praha: Argo, 2006.

KIDSON, P.: Románské umění. Artia, Praha: 1982.

KRAUSSE, A. C. Dějiny malířství: od Renesance po současnost, Praha: Slovart, 2008.

LASSUS, J.: Raně křesťanské a byzantské umění. Odeon: Praha, 1983.

ŠAMŠULA, P.; ADAMEC, J.; Průvodce výtvarným uměním I. 1. vyd. Praha: Práce, 1994.

 

Doporučená literatura:

FAJT, J. (ed.) et al.: Magister Theodoricus-Dvorní malíř císaře Karla IV. Praha: Národní galerie v Praze, 1997.

MIKŠ, F.: Gombrich: tajemství obrazu a jazyk umění : pozvání k dějinám a teorii umění. 3., rozš. vyd. Brno: Barrister & Principal. ISBN 978-80-7485-030-1

CHOTĚBOR, P.: Petr Parléř (1399 - 1999). Praha: Správa Pražského hradu, 1999.

PIJOAN, J. (ed.): Dějiny umění 1-4. Odeon: Praha (vydání od r. 1977).

PEŠINA, J.: Mistr Vyšebrodského cyklu. Odeon: Praha, 1982.

ROYT, J.: Mistr Třeboňského oltáře. Karolinum: Praha, 2013.

TŘEŠTÍK, D., MERHAUTOVÁ, A.: Románské umění v Čechách a na Moravě. Odeon: Praha, 1987.

Poslední úprava: Fremlová Vendula, Mgr., Ph.D. (31.01.2022)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky k absolvování kurzu (zakončen ZK):

Aktivní účast v hodinách.

Zpracování seminární práce zaměřené na představení a interpretaci vybraného artefaktu a jeho obsahovou transformace do VV (prezentace přímo v semináři)

Ústní zkouška formou diskuse nad seminární prací.

Poslední úprava: Fremlová Vendula, Mgr., Ph.D. (31.03.2022)
Sylabus

1.      Proměny samotného termínu „umění“, společenské role a funkce umění.

2.      Umělecké dílo jako výpověď doby, osobní výpověď umělce a pozice poučeného diváka. Interpretace významu uměleckého díla. Forma jako prostředek sděleného obsahu.

3.      Umění pravěku, jeho specifika, formy, vývojové proměny.

4.      Umění starověkého Egypta a Mezopotámie.

5.      Umění starověkého Řecka. Specifika architektonického tvaru a prostoru a jeho vývojové proměny.

6.      Umění starověkého Říma. Specifika architektonického tvaru a prostoru a jeho vývojové proměny.

7.      Románském umění. Specifika architektonického a sochařského tvaru a prostoru a jeho vývojové proměny.

8.      Umění gotiky. Specifika architektonického tvaru a prostoru a jeho vývojové proměny.

9.      Exkurze, návštěva výstavy – upřesněno dle aktuálních výstav

10.  Exkurze, návštěva výstavy – upřesněno dle aktuálních výstav

11.  Závěrečná hodina

Poslední úprava: Fremlová Vendula, Mgr., Ph.D. (31.03.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK