PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy gymnastiky a sportovních her - OPMN0T118A
Anglický název: Basic gymnastics and sport games
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 120 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Jana Hájková
PaedDr. Ladislav Pokorný
Vyučující: Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
Mgr. Kristýna Vighová
Je prerekvizitou pro: OPMN0T139A
Je záměnnost pro: OKMN0T118A
Anotace -
Základy sportovních her Základní osnovou předmětu je osvojení si pohybových dovedností v rámci sportovních her v házené, basketbalu, volejbalu a fotbalu + jejich modifikace na úrovni požadavků pravidel miniher. Nácvikem předat studentům poznatky o technicko-taktické stránce herních činností jakožto východisko pro didaktický postup při výuce těchto her ve školní TV na 1. stupni ZŠ. Nedílnou součástí obsahu je také organizace řízení a rozhodování mini utkání včetně znalostí základních pravidel těchto her. Neopominutelným aspektem předmětu je zaměření na problematiku integrace handicapovaných žáků v teoreticko-praktickém pohledu a také činnosti učitele pracovat s těmito žáky včetně práce s motivací žáků intaktních k žákům integrovaným a naopak - v souladu s posílením prosociálního chování (dle aktuálních trendů inkluzívního vzdělávání). Základy gymnastiky Teoretický obsah výuky je zaměřen na znalost názvosloví cvičení prostných, na organizaci výuky, znalost biomechanických zákonitostí gymnastických cvičení a na problematiku rozcvičení a rozvoje pohybových schopností dětí mladšího školního věku. Praktická výuka se týká průpravných cvičení bez náčiní, s náčiním, s nářadím a na nářadí. Zvláštní důraz je kladen na motoricko funkční přípravu v gymnastice, tj. na stimulaci pohybových schopností gymnastickými prostředky. Obsahem praktické výuky budou akrobatická cvičení, přeskoky přes různá nářadí, cvičení na trampolínce, hrazdě, lavičce, kladince, švédské bedně, kruzích atd. Zásadní důraz je kladen na dopomoc a záchranu. Zvláštností výuky je využití počítačového programu Coaches Eye pro hodnocení kvality provedení daného prvku, který navazuje na znalost biomechaniky gymnastických cvičení.
Poslední úprava: Pokorný Ladislav, PaedDr. (08.09.2023)
Cíl předmětu -

Základy sportovních her

Cílem předmětu je seznámit studenty se sportovními hrami vhodnými pro výuku TV na 1. stupni ZŠ. 

Základy gymnastiky 

Cílem je naučit studenty základním dovednostem a návykům v oblasti základů gymnastiky, včetně didaktických, a to ve vztahu k věkovým zákonitostem a zdravotnímu stavu žáků. 

Poslední úprava: Pokorný Ladislav, PaedDr. (08.09.2023)
Deskriptory

Přímá výuka 24 hodin

Pohybová příprava: 15 hodin

Dovednostní trénink 15 hodin

Samostudium 10 hodin

Příprava na zápočty 10 hodin

Poslední úprava: Hájková Jana, PaedDr. (08.02.2022)
Literatura

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. www.vuppraha/ramcovy.cz

Časopis Tělesná výchova a sport mládeže.

APPELT, K., LIBRA, M., STEJSKALOVÁ, I. Základy názvosloví tělesných cvičení. Praha: Palestra, 2004.

APPELT, K., LIBRA, M. Gymnastické názvosloví cvičení na nářadí. Praha: FTVS UK, 1994.

HÁJKOVÁ, J. – VEJRAŽKOVÁ, D.: Základní gymnastika. Praha, Karolinum 2005

HÁJKOVÁ, J. Kapitoly z gymnastiky na 1. st. ZŠ pro denní i distanční studium. Praha, Karolinum 2008.

HÁJKOVÁ, J. Motoricko-funkční příprava v tělesné výchově. Praha: Karolinum, 2020. ISBN 978-80-7603-188-3. 1. vydání, 100 s.

KRIŠTOFIČ, J. Gymnastika pro každý den. Praha, Grada 2000.

KRIŠTOFIČ, J. Gymnastická průprava sportovce. Praha, Grada 2004.

SKOPOVÁ, M., ZÍTKO. M. Základní gymnastika. Praha: Karolinum, 2006

VRCHOVECKÁ, P. Základy gymnastické přípravy dětí. Praha: Grada. 2020.

BUCHTEL, J. a kol. Teorie a didaktika volejbalu. Praha: Karolinum, 2005.

PSOTTA, R. Fotbal. Základní program. Praha: NS SVOBODA, 1999.

ŠAFAŘÍKOVÁ, J. Házená. Edice metodických textů pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11 – 15letých žáků. Praha: NS Svoboda, 1998.

TŮMA, M., TKADLEC, J. Házená. Praha: Grada Publishing, 2002.

VELENSKÝ, M. Streetball. Praha: Olympia, 1999.

VELENSKÝ, M. Pojetí basketbalového učiva pro děti a mládež. Praha: Karolinum, 2008.

ZLATNÍK, D. Florbalový trénink v praxi. Praha: Česká florbalová unie, 2004

Poslední úprava: Pokorný Ladislav, PaedDr. (29.01.2022)
Sylabus -

1.      Házená

2.      Basketbal

3.      Volejbal

4.      Fotbal

5.      Florbal

6.      Netradiční sportovní hry využitelné ve školní tělesné výchově

7.      Názvosloví cvičení prostných, úvodní, průpravná a závěrečná část hodiny tělesné výchovy, výběr cviků. Využití hudebního doprovodu v jednotlivých částech hodiny, využití náčiní a nářadí v průpravné části hodiny.

8.      Motoricko funkční příprava v gymnastice. Věková, výkonnostní a zdravotní specifika.

9.     Základy akrobatických cvičení, cvičení na kladině

10    Využití přeskokového nářadí

11.   Hrazda

12.   Využití méně tradičního nářadí v gymnastice

Pozn. Při výuce může docházet k fyzickému kontaktu v souladu se správnou metodikou výuky a při podávání záchrany a dopomoci.

Poslední úprava: Pokorný Ladislav, PaedDr. (08.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Základy gymnastiky:

  1. 75% docházky
  2. test z názvosloví cvičení prostných
  3. přeskok kozy - skrčka nebo roznožka

Sportovní hry: dovednostní test a test z pravidel sportovních her

Poslední úprava: Hájková Jana, PaedDr. (25.06.2023)
Studijní opory
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK