PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Inkluzivní a speciální pedagogika - OPMN0S155A
Anglický název: Inclusive and special education
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: 86 / 88 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D.
doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
PhDr. PaedDr. Ing. Jan Tirpák, Ph.D., MBA
Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D.
Prerekvizity : OPMN0S149A
Je prerekvizitou pro: OPMN0N163A, OPMN0N164A
Je záměnnost pro: OKMN0S155A
Anotace -
Výuka předmětu zahrnuje témata související s principy, metodami a postupy práce s žáky a s celými třídami /žákovskými skupinami ve společném vzdělávání. Studenti si osvojí poznakty o dopadech speciálních vzdělávacích potřeb do vzdělávání, možnostech individualizace a diferenciace cílů, metod a forem výuky, způsoby hodnocení inkluzivní praxe ve školách. Osvojí si potřebné dovednosti pro management chování žáků a podporu jejich wellbeingu. Seznámí se s platnou legislativou a postupy v identifikaci ohrožených dětí.
Poslední úprava: Felcmanová Lenka, PhDr., Ph.D. (29.01.2022)
Cíl předmětu

Schopnost analyzovat a reflektovat roli asistenta pedagoga a jeho úspěšnou spolupráci s učitelem při podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Identifikace specifik jednotlivců vyžadujících podporu ve vzdělávání v důsledku socio-kulturní odlišnosti.

Rozvoj strategií pro efektivní práci s žáky s specifickými vývojovými poruchami učení.

Porozumění specifikům podpory žáků s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením na prvním stupni ZŠ.

Schopnost podporovat rozvoj nadanosti a nadaných žáků v inkluzivním prostředí.

Porozumění sociálně-právní ochraně dětí a schopnost prevence náročného chování.

Řešení problematiky rizikových projevů chování ve školním prostředí a aplikace strategií pro jejich řešení.

Integrace terapeutických přístupů do výukového procesu.

Poslední úprava: Kadrnožková Monika, PhDr., Ph.D. (27.01.2024)
Deskriptory

Předmět má 4 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám.

Přímá výuka:

 • přednášky 24 hodin celkem
 • semináře 12 hodin celkem

Příprava:

 • samostudium odborné literatury 30 hodin celkem
 • zpracování úkolů a příprava na semináře 12 hodin

Příprava na zkoušku: 42 hodin

V případě distanční výuky budeme pracovat v aplikaci MS Teams, studenti obdrží včas odkaz. Dále bude využíván Moodle.

Poslední úprava: Kadrnožková Monika, PhDr., Ph.D. (07.02.2022)
Literatura

ADAMUS, P. Metodika hodnocení kvality inkluzivní školy [Methodology of Quality Evaluation of Inclusive Schools]. Opava: Slezská Univerzita, 2015.

BARTOŇOVÁ, Miroslava; VÍTKOVÁ, Marie. Inkluzivní pedagogika. 2019.

BUČILOVÁ KADLECOVÁ, Jana, KREJČOVÁ, Lenka a Václav MERTIN, ed. Pedagogická intervence u žáků ZŠ: výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni .. Praha: WoltersKluwer Česká republika, 2010-. Meritum (WoltersKluwer ČR). ISBN 9788073576035.

FELCMANOVÁ, Lenka a Martina HABROVÁ. Katalog podpůrných opatření: dílčí část : pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4655-4.

FELCMANOVÁ, L. a kol. Metodika ke Katalogu podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4672-1. Dostupné z: http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/

HÁJKOVÁ, V., STRNADOVÁ, I. Inkluzivní vzdělávání: [teorie a praxe]. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, 217 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-3070-7.

HÁJKOVÁ, Vanda (ed.). Asistent pedagoga. Profese utvářená v dialogu. Vydavatelství PedF UK, 2018.

JANKOVÁ, Jana. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení a oslabení zrakového vnímání: dílčí část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4649-3.

JUCOVIČOVÁ, D. Individuální vzdělávací plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: se specifickými poruchami učení a chování, s mentálním postižením (v MŠ i ZŠ), se sociálním znevýhodněním, z cizojazyčného prostředí. 1. vyd. Praha: D H, c2009. ISBN 978-808-7295-007.

KALEJA, M. Determinanty edukace sociálně vyloučených žáků z pohledu speciální pedagogiky. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. ISBN 978-80-7464-544-0.

KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, Lea; STRNADOVÁ, Iva; HÁJKOVÁ, Vanda. Cesty k inkluzi. Karolinum, 2012.

ZILCHER, Ladislav, SVOBODA, Zdeněk. Inkluzivní vzdělávání: efektivní vzdělávání všech žáků. Grada Publishing, as, 2019.

Metodické dokumenty (doporučení a pokyny) - Obsahuje metodická doporučení a metodické pokyny v oblasti primární prevence rizikového chování schválená vedením MŠMT. Odkaz zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny  

LECHTA, Viktor, ed. Inkluzivní pedagogika. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1123-5. 

MITCHELL, D. What really works in inclusive and special education. Abingdon, Oxon, 2008.

MERTIN, V., KREJČOVÁ, L. Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Vyd. 1. Praha: WoltersKluwer Česká republika, 2012. ISBN 978-80-7357-679-0.

NĚMEC, Z. (2022) Uzpůsobení podmínek a výsledků testování pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. In: Starý, K.; Chvál, M.; Laufková, V. a kol. Hodnocení pro učení. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2022. ISBN 978-80-7603-365-8. Dostupné zde: https://cuni.futurebooks.cz/book/hodnoceni-pro-uceni/?/3-tvorba-a-hodnoceni-pisemnych-praci-a-testu/3-7-uzpusobeni-podminek-a-vysledku-testovani-pro-zaky-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami/

NĚMEC, Z. (2023) Identifikace žáků se sociálním znevýhodněním v základní škole. Praha: Národní pedagogický institut ČR. ISBN 978-80-7578-129-1. Dostupné z: https://www.edu.cz/methodology/metodika-identifikace-zaku-se-socialnim-znevyhodnenim-v-zakladni-skole/

NĚMEC, Zbyněk; ŠIMÁČKOVÁ-LAURENČÍKOVÁ, Klára; HÁJKOVÁ, Vanda. Asistent pedagoga v inkluzivní škole. Vydavatelství PedF UK, 2014.

SCHUELKA, Matthew J. Implementing inclusive education. 2018.

SLOWÍK, Josef. Co je rozmanité a co je společné v inkluzivní škole z hlediska Ukazatele inkluze. Pedagogická orientace, 2018, 28.2: 213-234.

STRNADOVÁ, Iva; HÁJKOVÁ, Vanda. Připravenost pedagogů pro inkluzivní vzdělávání. Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů [online].[cit. 2016-11-27]. Dostupné z: http://clanky. rvp. cz/clanek/k/z/9235/PRIPRAVENOST-PEDAGOGU-PRO-INKLUZIVNI-VZDELAVANI. html, 2010.

VALEŠOVÁ MALECOVÁ, Barbara. Využitie umeleckých prostriedkov pri zvládaní záťažových situácií spôsobených pandémiou COVID-19 u detí predškolského veku. In: FÁBRY LUCKÁ, Zuzana - ORIEŠČIKOVÁ, Helena. Expresívne terapie vo vedách o človeku 2020. Ružomberok: VERBUM, 2020, s. 56-64. ISBN 978-80-561-0804-8.

VALEŠOVÁ MALECOVÁ, B. Biblioterapia a dramaterapia ako prostriedky podpory inkluzívneho procesu v prostredí školy. In PELCOVÁ, N., KVĚTOŇOVÁ, L. Existence a koexistence ve filosofické, speciálněpedagogické a psychologické reflexi. Inkluzivní škola. Praha: Univerzita Karlova, 2020, s. 405-424. ISBN 978-80-7603-154-8.

VALEŠOVÁ MALECOVÁ, B. Využitie vývinovej biblioterapie v inkluzívnom procese na základnej škole. In Expresivita v (art)terapii. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, s. 32 – 40. ISBN 978-80-223-4221-6. Dostupné na wwww: https://expresivneterapie.files.wordpress.com/2019/03/expresivita_v_terapii_ii_valach_kovac_2016-1.pdf

Poslední úprava: Němec Zbyněk, doc. PhDr., Ph.D. (27.01.2024)
Sylabus

Okruh:

Teoretická východiska inkluze (heterogenita a identita v kontextu vzdělávání)

  • Koncepty heterogenity a identity v kontextu inkluzivního vzdělávání.
  • Role asistenta pedagoga a jeho spolupráce s učitelem.
  • Specifika jedinců s potřebou podpory ve vzdělávání v důsledku socio-kulturní odlišnosti.

  Okruh:

  Podpora žáků na prvním stupni se speciálními vzdělávacími potřebami (specifické vývojové poruchy učení, lehké mentální postižení, tělesné postižení, zrakové postižení, sluchové postižení, nadaní žáci)

   • Diagnostika a podpora žáků s odlišnými speciálními vzdělávacími potřebami na prvním stupni ZŠ (PLPP a IVP).
   • Strategie pro práci s žáky se specifickými vývojovými poruchami učení.
   • Specifika podpory žáků s tělesným, zrakovým, a sluchovým postižením na prvním stupni.
   • Rozvoj nadání a podpora nadaných žáků.

   Okruh:

   Náročné chování

    • Metody a techniky včasné identifikace ohrožených dětí.
    • Sociálně-právní ochrana dětí a prevence náročného chování.
    • Problematika rizikových projevů chování ve školním prostředí na 1. stupni ZŠ a strategie pro jejich řešení.

    Okruh:

    Možnosti využití terapie u žáků na prvním stupni ZŠ

     • Různé formy terapie a jejich aplikace při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
     • Integrace terapeutických přístupů do výukového procesu.
     • Odborné aspekty využití terapie při podpoře emocionálního a akademického rozvoje žáků.
     Poslední úprava: Kadrnožková Monika, PhDr., Ph.D. (27.01.2024)
     Podmínky zakončení předmětu

     Docházka na cvičení min. v rozsahu 70 % + student úspěšně splní zkoušku. Zkouška probíhá psanou (testovou) formou, v případě neúspěchu lze absolvovat dva opravné termíny. 

     Poslední úprava: Němec Zbyněk, doc. PhDr., Ph.D. (27.01.2024)
      
     Univerzita Karlova | Informační systém UK