PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychologie pedagogická a sociální I - OPMN0Q125A
Anglický název: Educational and School Psychology I
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 90 / 91 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Klára Špačková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Kateřina Dvořáková
PhDr. Klára Špačková, Ph.D.
Prerekvizity : OPMN0Q105A
Je prerekvizitou pro: OPMN0Q134A, OPMN0Q366C, OPMN0Q135A
Je záměnnost pro: OKMN0Q125A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Klára Špačková, Ph.D. (08.09.2020)
Kurz je první částí modulu pedagogické a sociální psychologie, který má vybavit studenty základními psychologickými znalostmi a dovednostmi, potřebnými pro výkon jejich budoucí profese. Obsah kursu je uspořádán kolem klíčových témat (Pedagogická psychologie, Profese učitele, Modely vyučování, Žák jako soubor dispozic, Rozvoj rané gramotnosti), v nichž se poznatky pedagogické i sociální psychologie prolínají. Obsahem přednášek kurzu Psychologie pedagogická a sociální I budou především teoretické poznatky pedagogické psychologie, v cvičeních bude kladen důraz na získávání dovedností v dané oblasti.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Klára Špačková, Ph.D. (12.09.2022)

Přímá výuka

  • přednáška 12 hodin
  • semináře 12 hodin

 

Nepřímá výuka

  • příprava na semináře a přednášku 18 hodin
  • studium odborné literatury a plnění průběžných úkolů v Moodle kurzu 16 hodin
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Klára Špačková, Ph.D. (08.09.2020)

Literatura základní:

ČÁP, J. ; MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Portál, Praha 2000.

KREJČOVÁ, Lenka. Žáci potřebují přemýšlet: co pro to mohou udělat jejich učitelé. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013, 174 s. ISBN 9788026204961.

KUSÁK, P.; DAŘÍLEK, P. Pedagogická psychologie – A. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 2001.

Literatura doporučená:

BENDL, S., KUCHARSKÁ, A. Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2008.

HRABAL, V., PAVELKOVÁ, I. Jaký jsem učitel? Praha : Portál, 2010.

KUCHARSKÁ, A.  a kol.  Porozumění čtenému III. – Typický vývoj porozumění čtenému – metodologie, výsledky a interpretace výzkumu. Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze, 2015  str. 57-83. ISBN 978-80-7290-862-2.

MAREŠ, J. Pedagogická psychologie. Praha: portál, 2013.

ŠTECH, S. Co je to učitelství a lze se mu naučit? Pedagogika,1994,  roč. 44, č. 4, s. 310-320.

ŠTECH, S: Dilemata a ambivalence učitelského povolání In Halvík a kol. Učitelské povolání z pohledu sociálních věd. Praha: PedfUK, 1998.

Další tituly a materiály ke studiu budou doporučeny v jednotlivých tématických blocích.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Klára Špačková, Ph.D. (03.11.2022)

Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. V rámci seminářů se studenti seznámí s praktickou podobou jevů, s nimiž se setkali v teoretických přednáškách. Předmět je podpořen studijními oporami v Moodlu https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13809 a jeho nedílnou součástí je samostudium.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Klára Špačková, Ph.D. (12.09.2022)

1.      Pedagogická psychologie

2.      Profese učitele

3.      Modely vyučování

4. –  5.  Žák jako soubor dispozic

6. Rozvoj rané gramotnosti

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Klára Špačková, Ph.D. (08.09.2020)

Předmět je zakončen zápočtem, který bude udělen na základě aktivní účasti seminářích. Účast na semináři k udělení zápočtu je alespoň 80%.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK