PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do ekonomie - OPMN0O360C
Anglický název: Introduction to Economics
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 1/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (35)
letní:neurčen / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Milena Tichá, CSc.
Vyučující: PhDr. Milena Tichá, CSc.
Anotace -
Studijní předmět obsahuje základy ekonomie profilované s ohledem na potřeby budoucích učitelů Vymezuje ekonomii jako vědní disciplínu a je zaměřen na rozbor základních témat finančního vzdělávání.
Poslední úprava: Tichá Milena, PhDr., CSc. (08.01.2022)
Cíl předmětu

 Cílem předmětu je seznámit studující se základními problémy a pojmy ekonomie. Osvojení vědomostí a dovedností vymezených v anotaci.

Poslední úprava: Tichá Milena, PhDr., CSc. (08.01.2022)
Deskriptory

Studijní zátěž:
Přednášky: 2 hodiny
Asistence žákům a příprava na ni: 23 hodin
Samostudium: 25 hodin

Poslední úprava: Tichá Milena, PhDr., CSc. (07.02.2022)
Literatura

Literatura povinná:

 • KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost : obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. s 3 – 90. ISBN  978-80-87063-13-2. Dostupné z WWW: <http://www.nuov.cz/uploads/Financni_gramotnost_obsah_a_priklady_z_praxe_skol.pdf>.
 • Vlček, Josef a kol. Ekonomie a ekonomika. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 15 – 477. ISBN 978-80-7552-190-3.
 • TICHÁ, M. Ekonomie a didaktika. Finanční gramotnost. In: KURHAN, R.; PELCOVÁ, N; ZICHA, Z. Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Praha : UK Pedagogická fakulta, 2018,  s. 247- 319. ISBN 978-80-7290-984-4.

Literatura doporučená:

 • KLÍNSKÝ, P.; CHROMÁ, D. Finanční gramotnost : úlohy a metodika . Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2009. ISBN  978-80-87063-26-2. [online]. [cit. 2021-1-21].  Dostupné z WWW:<http://www.nuov.cz/uploads/FG/Fingramotnost.pdf>.
 • Syrový, Petr; Novotný, Martin. Osobní a rodinné finance. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-1098-6.
 • SMRČKA, L. Osobní a rodinné finance. Praha : Professional Publishing, 2006. ISBN 80-86946-41-2.
 • SMRČKA, L. Rodinné finance. Praha : C.H. Beck, 1999, 2010. ISBN 978-80-7400-199-4
 • KLÍNSKÝ, P; MUNCH, O.; CHROMÁ, D. Ekonomika : Ekonomická a finanční gramotnost. Praha : EDUKO, 2013. s. 3 – 179. ISBN 978-80-87204-82-5.
 • BERNAU, P; Petersdorff, W. Chyby, které nás stojí peníze. Praha : Ikar, 2016. s. 9 – 338.  ISBN 978-80-249-2882-1
 • STROUHAL, Dominik; SKALICKÝ, Jan. Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti. Praha: Grada Publishing, 2021. ISBN 80-271-1043-8.
 • SYROVÝ, Petr; TYTL, Tomáš. Osobní  finance. Praha: Grada Publishing, 2021. ISBN 80-271-3123-5.

 

Poslední úprava: Tichá Milena, PhDr., CSc. (06.01.2023)
Sylabus

Sylabus:

Základní problémové okruhy:

A. Úvod

1. Ekonomie jako věda – předmět a metody zkoumání. Základní pojmy a problémy.

B. Základy finanční gramotnosti

1.Hospodaření domácnosti

Osobní rozpočet. Vzácnost a obětovaná příležitost. Rozpočet domácnosti. Majetek a závazky domácnosti. Osobní aktiva a osobní pasiva. Rozbor konkrétních příkladů. Životní úroveň. Životní a existenční minimum. Výpočet, kritéria hodnocení, aplikace uvedených ukazatelův oblasti sociální politiky.

2.Ceny

Trh. Nabídka. Poptávka. Cena. Způsoby stanovení ceny. Cenové „praktiky“. Konkurence, nekalá soutěž. Reklama. Rozbor konkrétních příkladů. Inflace, její podstat a důsledky. Ekonomické rozhodování s ohledem na inflaci a deflaci.

3.Peníze, placení, cenné papíry

Peníze. Hotovostní placení. Bezhotovostní placení. Měna. Deviza. Valuta. Kurz. Cenné papíry peněžního trhu. Konkrétní příklady.

4.Finanční trh

Finanční trh – definice. Peněžní a kapitálový trh. Instituce působící na finančním trhu (banky, stavební spořitelny, penzijní fondy, investiční společnosti a jejich podílové fondy, instituce sloužící k obchodování s cennými papíry, pojišťovny, leasingové společnosti, splátkové společnosti). Jejich úloha v ekonomice. Ceny produktů na finančním trhu, jejich hodnocení.

5.Finanční produkty

Kam lze peníze uložit (bankovní vklady, stavební spoření, penzijní připojištění, cenné papíry – úvěrové, majetkové).

Kde je možné peníze vypůjčit (účelové a neúčelové úvěry občanům, úvěry podnikatelům, finanční leasing, splátkový prodej).

Pojištění (životní pojištění, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti)

Úloha finančních produktů v ekonomice a v osobním životě, jejich porovnání.

6.Finanční plánování

Finanční plán.

Zajištění rizik.

Investování - jak zvýšit naše příjmy v budoucnosti (výnos – riziko – likvidita, investování s nižším a vyšším rizikem, kombinace produktů). Rozbor konkrétních příkladů.

Jak řešit deficit domácího rozpočtu (dobré a špatné dluhy, snížení výdajů, zvýšení příjmů). Rozbor konkrétních příkladů.

Ochrana spotřebitele. Rozbor konkrétních příkladů.

Poslední úprava: Tichá Milena, PhDr., CSc. (15.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet.

Podmínky získání zápočtu:

Aktivní účast ve výuce. Tolerovaná 1 absence za semestr.

Zpracování a úspěšná prezentace referátu k zadanému tématu.

Splnění všech požadavků průběžné kontroly.

Ve výuce budou studující samostatně prezentovat referáty k zadaným tématům zaměřeným na zvyšování finanční gramotnosti na základě povinné a doporučené literatury.  Na jejich podkladě bude probíhat diskuse směřující k rozvoji samostatného ekonomického myšlení a rozhodování. Důraz bude kladen na odborný rozbor konkrétních příkladů z praxe s ohledem na potřeby budoucích učitelů.

Náměty témat referátů se zaměřením na základy finanční gramotnosti.  - Viz Sylabus oddíl B. Základy finanční gramotnosti. (Literatura viz výše).

Odkaz na sdílenou tabulku pro rozdělení témat ve výuce mezi studenty:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xCHIZZhsF8LKXsSIq-H-JBy955SlMUZa/edit?usp=sharing&ouid=106433933236633676925&rtpof=true&sd=true

Pokud studující nesplní podmínky požadavků průběžné kontroly a přesto bude chtít získat zápočet, bude muset napsat písemnou seminární práci splňující následující podmínky:

 • max. 5 normostran textu – tj. 9000 znaků včetně mezer,
 • korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů,
 • studující při psaní písemné práce musí pracovat minimálně s jednou monografií,
 • téma práce je třeba předem osobně konzultovat s vyučujícím předmětu,
 • práce musí být odevzdána nejpozději do konce posledního týdne výuky v semestru a její závěry budou povinně prezentovány na konzultaci.
Poslední úprava: Tichá Milena, PhDr., CSc. (16.01.2024)
Studijní opory

1.      Prezentace k opakování a studiu kurzu naleznete na webových stránkách fakulty v Moodlu pro výuku 1 – Katedra občanské výchovy a filozofie – Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání.

https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=2

Kurz: Ekonomie I OPBX2O103A (cuni.cz)

Kurz: Ekonomie II OPBX2O106A (cuni.cz)

2.     Sada interaktivních prezentací k jednotlivým tematickým celkům zveřejněných na Metodický portálu RVP v sekci Digitální učební materiály - viz <http://dum.rvp.cz/materialy> a  https://dum.rvp.cz/vyhledavani/fulltext2.html?q=Milena+tich%C3%A1&s.x=0&s.y=0&rvpSearchScope=module

Poslední úprava: Tichá Milena, PhDr., CSc. (06.01.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK