PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika 1. stupně ZŠ II - OPMN0N132A
Anglický název: Didactics of Primary School II
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/3, Zk [HT]
Počet míst: 90 / 92 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
PhDr. Petra Vallin, Ph.D.
Mgr. Blanka Zemanová
Prerekvizity : OPMN0N122A
Je prerekvizitou pro: OPMN0N143A
Je záměnnost pro: OKMN0N132A
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg Kateřina Esserová, DiS.
Anotace -
Cílem předmětu je vést studenty k porozumění klíčovým didaktickým znalostem v oblasti výukových metod a strategií, hodnocení ve výuce a řízení třídy. Předmět usiluje o to, aby studenti dokázali používat didaktické znalosti v učitelské praxi, rozvíjí učitelské kompetence v souladu s Kompetenčním rámcem studenta a studentky učitelství. Vede k aktivní práci s pedagogicko-psychologickým portfoliem během studia. Navazuje na témata otevřená v Didaktice 1. stupně ZŠ I a na praktické zkušenosti z plánování, realizace a reflexe vyučovacích činností v Učitelském praktiku II. V rámci plnění tohoto předmětu je možné si předběžně/částečně zpracovat tyto úkoly do Pedagogicko-psychologického portfolia k SZZ z pedagogiky: Metody a organizační formy výuky (v rámci předmětu je zadán úkol v jiném znění než je portfoliový úkol k tomuto okruhu k SZZ) Hodnocení procesů a výsledků učení (v rámci předmětu je zadán úkol ve stejném znění jako úkol portfoliový)
Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (10.02.2024)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je vést studenty k porozumění klíčovým didaktickým znalostem v oblasti výukových metod a strategií, hodnocení ve výuce a řízení třídy. Předmět usiluje o to, aby studenti dokázali používat didaktické znalosti v učitelské praxi, rozvíjí učitelské kompetence v souladu s Kompetenčním rámcem studenta a studentky učitelství. Vede k aktivní práci s pedagogicko-psychologickým portfoliem během studia. Navazuje na témata otevřená v Didaktice 1. stupně ZŠ I a na praktické zkušenosti z plánování, realizace a reflexe vyučovacích činností v Učitelském praktiku II.

Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2024)
Deskriptory

Studijní zátěž:
přímá výuka:  48 hodin
samostudium:  32 hodin
úkoly v moodle: 25 hodin
příprava na zkoušku formou kolokvia: 25 hodin

 

 

Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2024)
Literatura

STARÁ, J., ZEMANOVÁ, B. Obecná didaktika III - Výukové metody a strategie. dostupné zde: https://cuni.futurebooks.cz/detail-knihy/139-obecna-didaktika-iii-vyukove-metody-strategie

Starý, K., Chvál, M., Laufková, V. a kol. Hodnocení pro učení (dostupné zde: https://cuni.futurebooks.cz/book-access-password/hodnoceni-pro-uceni

WILDOVÁ, Radka - POCHE KARGEROVÁ, Jana - KRČMÁŘOVÁ, Tereza...et al. Obecná didaktika II. - Řízení třídy. https://cuni.futurebooks.cz/detail-knihy/39-obecna-didaktika-ii-rizeni-tridy

STARÝ, K, LAUFKOVÁ, V. a kol.  Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál 2016.

CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Vyd. 5. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-650-6.

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-712-1.

Stará, J. Jak předcházet rušivému chování ve třídě a jak jej řešit. In: Starý, Karel a kol.: Pedagogika ve škole. Praha: Portál, 2008. 151 s. ISBN 978-80-7367-511-0, str. 117–128. Dostupné z: Viz: http://www.ucitelske-listy.cz/2009/09/jana-stara-jak-predchazet-rusivemu.html

Kompetenční profil absolventa a absolventky učitelství: https://www.msmt.cz/vzdelavani/kompetencni-ramec-absolventa-ucitelstvi

Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (05.02.2024)
Požadavky ke zkoušce

Aktivní účast na seminářích (povolené max. 2 absence)

Splnění potrfoliových úkolů v daném termínu (nejpozději 2 týdny po posledním semináři) a v požadované kvalitě. Pozdní odevzdání a nižší kvalita může ovlivnit celkovou známku ze zkoušky.

Vykonání ústní zkoušky formou kolokvia. Student losuje jeden z okruhů: 1. Řešení rušivého chování, 2. Cíle vzdělávání, 3. Obsah vzdělávání, 4. Hodnocení procesu a výsledků učení, 5. Výukové metody a strategie, 6. Výuková komunikace. Po přípravě předloží examinátorovi osnovu své odpovědi, přičemž využívá klíčová slova daná okruhy SZZ z pedagogiky. student si může ke zkoušce přinést zpracované portfoliové úkoly ze zimního i letního semestru. Examinátor určí oblast, na kterou student odpoví detailně.

 Ústní zkouška bude vypsána ve třech termínech (včetně opravných) pro každou seminární skupinu. Podmínkou přistoupení ke zkoušce je odevzdání portfoliových úkolů v dostatečné kvalitě. Více termínů nebude.  Zkouška bude zjišťovat znalosti prezentované na přednáškách, v seminářích a v rámci povinné literatury z předmětů didaktika 1. stupně ZŠ I a II.

Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (05.02.2024)
Sylabus -

Pedagogické portfolio.

Řešení rušivého chování

Interaktivní přímá výuka celé třídy.

Konstruktivismus, induktivní a deduktivní postup.

Výukové postupy, metody, strategie.

Projektová výuka.

Kooperativní výuka.

Badatelská výuka.

Hodnocení.

Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast na seminářích (povolené max. 2 absence)

Splnění potrfoliových úkolů v daném termínu (nejpozději 2 týdny po posledním semináři) a v požadované kvalitě. Pozdní odevzdání a nižší kvalita může ovlivnit celkovou známku ze zkoušky.

Vykonání ústní zkoušky formou kolokvia. Student losuje jeden z okruhů: 1. Řešení rušivého chování, 2. Cíle vzdělávání, 3. Obsah vzdělávání, 4. Hodnocení procesu a výsledků učení, 5. Výukové metody a strategie, 6. Výuková komunikace. Po přípravě předloží examinátorovi osnovu své odpovědi, přičemž využívá klíčová slova daná okruhy SZZ z pedagogiky. student si může ke zkoušce přinést zpracované portfoliové úkoly ze zimního i letního semestru. Examinátor určí oblast, na kterou student odpoví detailně.

 Ústní zkouška bude vypsána ve třech termínech (včetně opravných) pro každou seminární skupinu. Podmínkou přistoupení ke zkoušce je odevzdání portfoliových úkolů v dostatečné kvalitě. Více termínů nebude.  Zkouška bude zjišťovat znalosti prezentované na přednáškách, v seminářích a v rámci povinné literatury z předmětů didaktika 1. stupně ZŠ I a II.

Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (13.02.2024)
Studijní opory

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15246

Heslo k přihlášení: 2023

Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK