PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do pedagogiky - OPMN0N101A
Anglický název: Introduction to education
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 100 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Barbora Nekardová
doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Mgr. Kristýna Šejnohová
Je záměnnost pro: OKMN0N101A
Anotace -
Soubor přednášek nabízí podněty k tvůrčímu pedagogickému myšlení a jednání, koncepční návod k pedagogické tvorbě podložené znalostí věci a racionálním pojetím výchovy a vzdělávání. Usiluje probudit přemýšlivost studentů/studentek, zdůrazňuje aktivní kladení si otázek spíše než přebírání hotových definic.
Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (10.09.2023)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je uvedení do základů pedagogiky jako vědního oboru, její terminologie, některých teorií, do širšího kontextu chápání významu relací jednotlivých činitelů výchovy a vzdělávání i do sebereflektivního přemýšlení o učitelské profesi. Setkání probíhají formou pravidelné prezenční výuky dle rozvrhu. Předmět  je orientován na osvojení klíčových odborných dovedností, které studenti budou po celé další studium využívat a prohlubovat (orientace v pedagogických disciplínách, práce s odbornou literaturou, pedagogická terminologie, porozumění principům empirického výzkumu v pedagogice) a na získání základní orientace v aktuální situaci ve výchově, vzdělávání a pedagogických vědách. Pro studenty je připravena e-learningová podpora, kde najdou prezentace a studijní materiály k četbě.

Výstupy z učení: student dokáže používat  pedagogickou terminologii a prokáže znalost a porozumění základním teoriím pedagogiky, student dokáže vyhledávat v odborných databázích, orientuje se ve struktuře odborného textu, student dokáže vysvětlit logiku kvalitativního a kvantitativního zkoumání v pedagogice, student charakterizuje aktuální strategické dokumenty, dokáže charakterizovat hlavní linie pedagogického výzkumu v České republice a hlavní představitele

Poslední úprava: Nekardová Barbora, Mgr. (10.10.2023)
Deskriptory

Studijní zátěž: 24 hod přímá výuka, 31 hod samostudium odborné literatury dle pokynů vyučující, 20 příprava na zkoušku.

Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (10.09.2023)
Literatura

Povinná literatura:

BREZINKA, W. Filozofické základy výchovy. Praha: Zvon, 1996. ISBN 80-7113-169-5.

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-631-4.

Doporučená literatura:

BLÍŽKOVSKÝ, B. Systémová pedagogika. Ostrava: Amosium servis, 1997. ISBN 80-85498-23-5.

DVOŘÁKOVÁ, Markéta, 2015. Základní učebnice pedagogiky. Praha: Grada. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-5039-2.

HORÁK, J., KOLÁŘ, Z. Obecná pedagogika. Ústí nad Labem: UJEP, 2004. ISBN 80-7044-572-6.PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis, 1995. ISBN 80-85498-27-8.PRŮCHA, J. (ed). Pedagogická encyklopedie. Portál: Praha, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2.

DVOŘÁK, Dominik, Karel STARÝ a Petr URBÁNEK, 2015. Škola v globální době: proměny pěti českých základních škol. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-246-2977-3.HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-888-0.

Poslední úprava: Nekardová Barbora, Mgr. (10.10.2023)
Metody výuky

 Přednáška, samostudium odborné literatury.

Poslední úprava: Nekardová Barbora, Mgr. (10.10.2023)
Požadavky ke zkoušce

 Úspěšné zakončení předmětu je podmíněno složením zkoušky formou písemného/online testu. Test vychází z povinné literatury a moodlových e-learningových podpor.

Poslední úprava: Nekardová Barbora, Mgr. (10.10.2023)
Sylabus -

11.10. Pedagogika jako věda (co je PG, základní PG disciplíny, aplikované, hraniční, deskriptivní, normativní a hodnotový výrok-věda o výchově, filozofie výchovy, praktická pg)

25. 10. Kvalitativní přístup a realizovaná výzkumná šetření

1. 11. Kvantitativní a smíšený přístup a realizovaná šetření

8.11. Cíle studia U1st, systém studia, na koho se obracet a jak, studenští tutoři, senát. Studentské portfolio v průběhu studia

15.11. Erasmus + programy a jejich význam - orientace v nabídce studijních pobytů, dobrovolnické aktivity; prezentace studentů se zkušeností se studiem v zahraničí

22.11. Práce se zdroji

29.11. Vysoké školství

6.12. Kooperativní pedagogika - význam, cíle, metody, příklady využití

13.12. Kooperativní pedagogika - výsledky výzkumů

20.12. Výuka na 1. stupni ZŠ - zadání úkolu k četbě3.1. SPOLEČNĚ Reflexe četby, reflexe předmětu

Poslední úprava: Nekardová Barbora, Mgr. (10.10.2023)
Podmínky zakončení předmětu

 Úspěšné zakončení předmětu je podmíněno splněním dílčího úkolu v moodle, složením zkoušky formou písemného/online testu, který vychází z povinné literatury a moodlových e-learningových podpor.  

Poslední úprava: Nekardová Barbora, Mgr. (10.10.2023)
Studijní opory

Studijní opora zde: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15251

 

Poslední úprava: Nekardová Barbora, Mgr. (10.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK