PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do pedagogiky - OPMN0N101A
Anglický název: Introduction to education
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 100 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Barbora Nekardová
doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Mgr. Kristýna Šejnohová
Je záměnnost pro: OKMN0N101A
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (10.09.2023)
Soubor přednášek nabízí podněty k tvůrčímu pedagogickému myšlení a jednání, koncepční návod k pedagogické tvorbě podložené znalostí věci a racionálním pojetím výchovy a vzdělávání. Usiluje probudit přemýšlivost studentů/studentek, zdůrazňuje aktivní kladení si otázek spíše než přebírání hotových definic.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Barbora Nekardová (10.10.2023)

Cílem předmětu je uvedení do základů pedagogiky jako vědního oboru, její terminologie, některých teorií, do širšího kontextu chápání významu relací jednotlivých činitelů výchovy a vzdělávání i do sebereflektivního přemýšlení o učitelské profesi. Setkání probíhají formou pravidelné prezenční výuky dle rozvrhu. Předmět  je orientován na osvojení klíčových odborných dovedností, které studenti budou po celé další studium využívat a prohlubovat (orientace v pedagogických disciplínách, práce s odbornou literaturou, pedagogická terminologie, porozumění principům empirického výzkumu v pedagogice) a na získání základní orientace v aktuální situaci ve výchově, vzdělávání a pedagogických vědách. Pro studenty je připravena e-learningová podpora, kde najdou prezentace a studijní materiály k četbě.

Výstupy z učení: student dokáže používat  pedagogickou terminologii a prokáže znalost a porozumění základním teoriím pedagogiky, student dokáže vyhledávat v odborných databázích, orientuje se ve struktuře odborného textu, student dokáže vysvětlit logiku kvalitativního a kvantitativního zkoumání v pedagogice, student charakterizuje aktuální strategické dokumenty, dokáže charakterizovat hlavní linie pedagogického výzkumu v České republice a hlavní představitele

Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (10.09.2023)

Studijní zátěž: 24 hod přímá výuka, 31 hod samostudium odborné literatury dle pokynů vyučující, 20 příprava na zkoušku.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Barbora Nekardová (10.10.2023)

Povinná literatura:

BREZINKA, W. Filozofické základy výchovy. Praha: Zvon, 1996. ISBN 80-7113-169-5.

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-631-4.

Doporučená literatura:

BLÍŽKOVSKÝ, B. Systémová pedagogika. Ostrava: Amosium servis, 1997. ISBN 80-85498-23-5.

DVOŘÁKOVÁ, Markéta, 2015. Základní učebnice pedagogiky. Praha: Grada. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-5039-2.

HORÁK, J., KOLÁŘ, Z. Obecná pedagogika. Ústí nad Labem: UJEP, 2004. ISBN 80-7044-572-6.PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis, 1995. ISBN 80-85498-27-8.PRŮCHA, J. (ed). Pedagogická encyklopedie. Portál: Praha, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2.

DVOŘÁK, Dominik, Karel STARÝ a Petr URBÁNEK, 2015. Škola v globální době: proměny pěti českých základních škol. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-246-2977-3.HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-888-0.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Barbora Nekardová (10.10.2023)

 Přednáška, samostudium odborné literatury.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Nekardová (10.10.2023)

 Úspěšné zakončení předmětu je podmíněno složením zkoušky formou písemného/online testu. Test vychází z povinné literatury a moodlových e-learningových podpor.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Barbora Nekardová (10.10.2023)

11.10. Pedagogika jako věda (co je PG, základní PG disciplíny, aplikované, hraniční, deskriptivní, normativní a hodnotový výrok-věda o výchově, filozofie výchovy, praktická pg)

25. 10. Kvalitativní přístup a realizovaná výzkumná šetření

1. 11. Kvantitativní a smíšený přístup a realizovaná šetření

8.11. Cíle studia U1st, systém studia, na koho se obracet a jak, studenští tutoři, senát. Studentské portfolio v průběhu studia

15.11. Erasmus + programy a jejich význam - orientace v nabídce studijních pobytů, dobrovolnické aktivity; prezentace studentů se zkušeností se studiem v zahraničí

22.11. Práce se zdroji

29.11. Vysoké školství

6.12. Kooperativní pedagogika - význam, cíle, metody, příklady využití

13.12. Kooperativní pedagogika - výsledky výzkumů

20.12. Výuka na 1. stupni ZŠ - zadání úkolu k četbě3.1. SPOLEČNĚ Reflexe četby, reflexe předmětu

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Barbora Nekardová (10.10.2023)

 Úspěšné zakončení předmětu je podmíněno splněním dílčího úkolu v moodle, složením zkoušky formou písemného/online testu, který vychází z povinné literatury a moodlových e-learningových podpor.  

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Nekardová (10.10.2023)

Studijní opora zde: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15251

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK