PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psaní odborných textů - OPDQ1P118B
Anglický název: Academic Writing
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Rozsah za akademický rok: 20 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
Záměnnost : OD0133012
Je záměnnost pro: OD0133012
Anotace -
International students are kindly requested to read important notice in the English version of annotation. Kurz naváže na informace o metodologii výzkumné práce a základní informace o akademickém psaní poskytnuté v rámci ÚTMK a bude se více věnovat praktickým aktivitám nad texty - budeme pracovat jak s příklady dobré praxe v oblasti publikování, tak s vlastními texty a texty kolegů. Posluchači v kurzu budou psát, posuzovat a editovat segmenty textů vztažených k tématům svých doktorských prací, popř. vytvářet kratší ucelené texty vhodné k publikování v různých typech médií. Procvičí si formální i etická pravidla pro autory odborného textu.
Poslední úprava: Dvořák Dominik, RNDr., Ph.D. (23.02.2023)
Cíl předmětu

V kurzu získají studenti praktickou zkušenost s čtením, hodnocením, psaním, revidováním a korigováním akademických textů.

Poslední úprava: DVORD4AP (18.07.2014)
Deskriptory

IMPORTANT NOTICE FOR INTERNATIONAL STUDENTS. This course is taught in the Czech language only. International students can take the Academic Writing course in English at The Center for Academic Writing, a unit of the Department of Language Studies of the Czech Language Institute (Czech Academy of Sciences). For more information see the English annotation of the course.

Výuka probíhá hybridně, prezenčně a současně v prostředí ZOOM.

Link na zoom je zaslán přihlášeným studentům.

Off-line aktivity v moodle.

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11126

Poslední úprava: Dvořák Dominik, RNDr., Ph.D. (23.02.2023)
Literatura

Bailey, S. (2011). Academic Writing. A Handbook for International Students. London: Routlege.

Čechová, M., Krčmová, M., & Minářová, E. (2008). Současná stylistika. Praha: NLN.

Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J. (1999). Jak napsat odborný text. Voznice: Leda.

Eco, U. (1997). Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia.

Hendl, J. (2004). Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál.

Janík, T., Vlčková, K. & Knecht, P. (Eds.). (2013). K metodologickému standardu v pedagogice [monotematické číslo]. Pedagogická orientace 23(4).

Johnson, W. B., Mullen, C. A. (2007). Write to the Top! How to become a prolific academic. New York: Palgrave Macmillan.

Pravidla českého pravopisu (různá vydání).

Szuchman, L. T. (2011). Writing with style: APA style made easy. Belmont: Wadsworth, Cengage Learning.

The Publication Manual of the American Psychological Association, 7th Ed.

Poslední úprava: Dvořák Dominik, RNDr., Ph.D. (07.09.2020)
Metody výuky

Seminář/workshop - tvorba segmentů textu (samostatná domácí příprava), společná práce s texty.

Poslední úprava: DVORD4AP (18.07.2014)
Požadavky ke zkoušce

Je vyžadována aktivní účast na setkáních, průběžné předkládání zpracovaných úkolů. Absolvent písemně zhodnotí předložený cizí text a napíše krátký text na téma zadané vedoucím.

Poslední úprava: DVORD4AP (18.07.2014)
Sylabus

Vědecká publikace a její místo ve vědecké práci. Proces psaní a proces publikování. Kvalifikační práce, publikace v periodiku, neperiodické publikace. Specifika publikování v češtině, angličtině.

Základní typy odborných publikací - studie (přehledová studie a přehledové partie v jiných typech studií, teoretický článek, kvantitativní a kvalitativní empirická studie, jiné typy studií). Výzkumné zprávy, monografie. Učební texty. Drobnější žánry v akademickém psaní. Popularizační psaní. Návrh struktury různých typů textů dle zaměření autora.

Kdo chce psát, musí číst. Práce s prameny, kritická syntéza zdrojů. Jak se vyhnout plagiátorství. Tvorba textu syntetizujícího několik pramenů.

Části vědeckého článku a zásady pro jejich výstavbu na různých úrovních.

Formální úprava odborného textu (pravidla APA a jejich alternativy). Úprava tabulek, grafického materiálu.

Posuzování odborného textu (recenze, oponentské posudky). Vzájemné připomínkování verze textu, proces editování textu, korektury.

 

Poslední úprava: DVORD4AP (18.07.2014)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK