PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do pedagogiky - OPBZ1P001A
Anglický název: Introduction to Pedagogy
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023 do 2024
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 1/1, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: zimní:310 / 280 (360)
letní:neurčen / neurčen (360)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D.
Vyučující: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Ing. Lucie Černá
Bc. Adéla Marešová
Angie Moore, M.A.
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D.
PhDr. Alena Thorovská
Je prerekvizitou pro: OPBZ1P003A, OPBZ1P001B, OPBZ1Q002B, OPBZ1Q003B, OPBZ1S004B, OPBZ1Z005B
Je záměnnost pro: OKBZ1P001A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. (27.12.2023)
Předmět je úvodem do studia pedagogických disciplín a vytváří teoretickou bázi pro rozvoj profesní reflexe. Obsahem jsou nosné koncepty obecné a sociální pedagogiky, stěžejní oblasti a problémy výchovy a vzdělávání, vybrané poznatky o učitelské profesi, proměnách školy a kurikula. Zvláštní pozornost je věnována pedagogizaci prostředí a problematice rizikového chování žáků ve školách a školských zařízeních.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. (27.12.2023)

Studující se orientuje v základních otázkách, pojmech a vědní struktuře pedagogiky, rozumí úloze výchovy a vzdělávání v historickém a současném kontextu, objasní hlavní trendy výchovně-vzdělávacího procesu z individuální a institucionální perspektivy. Vysvětlí význam sociálních kompetencí pedagogických pracovníků, prokáže znalosti využitelné v praxi v oblasti preventivního působení. Uvede příklady oblastí školního života, kde lze uplatňovat poznatky sociální pedagogiky.

Deskriptory -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. (27.12.2023)

Předmět má 4 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám. Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 20 minut, doba očekávané přípravy na 1 hodinu semináře 30 minut, samostudium literatury (za celý semestr) 44 hodin, práce se studijními materiály (za celý semestr) 10 hodin, plnění průběžných úkolů (za celý semestr) 10 hodin. Příprava na zkoušku a zkouška 12 hodin.

Přednášky i semináře probíhají prezenčně v souladu s rozvrhem uveřejněným v SIS.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. (27.12.2023)

BENDL, S. (2014). Nárys sociální pedagogiky. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta.

BENDL, S. a kol. (2015). Vychovatelství. Učebnice teoretických základů oboru. Praha: Grada.

BENDL, S. (2016). Základy sociální pedagogiky. Praha: UK v Praze - Pedagogická fakulta.

BENDL, S.; HANUŠOVÁ, J.; LINKOVÁ, M. (2016). Žák s problémovým chováním: cesta institucionální pomoci. Praha: TRITON.

JANIŠ, K.; KRAUS, B.; VACEK, P. (2005). Kapitoly ze základů pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus.

JŮVA, V. (1999). Úvod do pedagogiky. Brno: Paido, 1999.

KRAUS, B. (2008). Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál.

PAŘÍZEK, V. (1996). Základy obecné pedagogiky. Praha: PedF UK.

PROCHÁZKA, M. (2012). Sociální pedagogika. Praha: Grada.

PRŮCHA, J. (ed.). (2009). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.

PRŮCHA, J. (2015). Přehled pedagogiky. Praha: Portál.

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. (2013). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol. (2011). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. (27.12.2023)

Pedagogika jako věda a její předmět, zdroje pedagogických informací.

Historický exkurz do vývoje pedagogického myšlení.

Edukační prostředí a edukační procesy.

Pedagogické principy ve světle cílů a obsahu edukace.

Učitel a jeho profese, další pedagogičtí pracovníci.

Současné trendy ve vzdělávání v ČR a ve světě.

Nárys sociální pedagogiky, historický vývoj, vymezení a vlivné směry.

Pedagogizace prostředí, typologie prostředí, intencionální a funkcionální výchova.

Prevence a řešení rizikového chování ve školách a školských zařízeních.

Metody sociálně výchovné činnosti.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (26.02.2024)

Předpokládá se znalost a porozumění pojmům, které budou uvedeny v přednáškách a jejichž podrobné vysvětlení studující získají studiem odborné literatury a studijních materiálů zpřístupněných ve fakultním Moodlu.

Dále jsou vyžadovány znalosti týkající se předtočených výkladů, které jsou:

a) v případě prvních tří přednášek a seminářů k obecné pedagogice umístěny zde: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=17#section-1

b) v případě přednášek a seminářů k sociální pedagogice umístěny na webových stránkách: https://alya.cdsw.cz/bendls/ (sekce "Nahrané přednášky"). 

Povinně je třeba prostudovat učební text/skripta (bude předmětem ověřování):

BENDL, S. Nárys sociální pedagogiky. Praha : UK v Praze - Pedagogická fakulta, 2014.

Dále je povinně třeba prostudovat kapitolu z učebního textu (bude předmětem ověřování):

BENDL, S. Základy sociální pedagogiky. Praha : UK v Praze - Pedagogická fakulta, 2016, s. 73-131.

Orientace v problematice je ověřována didaktickým testem v závěru kurzu. Obsahem testu bude učivo prezentované na přednáškách, předtočené výklady, prezentace a další studijní opory zpřístupněné ve fakultním Moodlu.

Dále rovněž informace obsažené ve výše uvedených publikacích (Bendl 2014, 2016).

-------------------------------

Pokud se týká předtočených výkladů, jsou obdobou studia literatury v rámci samostudia.

V případě obecné pedagogiky sem patří zhlédnutí 3 předtočených přednášek.

V případě sociální pedagogiky budou mít studenti k dispozici 3 předtočené přednášky obsahující většinu látky, která bude probírána v rámci prezenční výuky (přednášek). Přednášky budou k dispozici na webových stránkách vyučujícího (Stanislav Bendl) a budou zpřístupněny po prezenční výuce.

Tři předtočené výklady najdete na webu: https://alya.cdsw.cz/bendls/

Jedná se o čísla „přednášek“ s těmito hesly:

č. 31: Úvod do PG: Prostředí a jeho vliv na člověka – pedagogizace prostředí

Heslo pro zpřístupnění přednášky bude k dispozici poté, co přednáška proběhne prezenčně.

č. 32: Úvod do PG: Prevence rizikového chování žáků

Heslo pro zpřístupnění přednášky bude k dispozici poté, co přednáška proběhne prezenčně.

č. 33: Úvod do PG:: Pedagogická teleologie a vlivné směry sociální pedagogiky

Heslo pro zpřístupnění přednášky bude k dispozici poté, co přednáška proběhne prezenčně.

-------------------------------

Podmínkou úspěšného splnění zkoušky je zvládnutí didaktického testu v závěru předmětu a 60% účast na realizovaných seminářích. Nedílnou součástí podmínek splnění předmětu je odevzdání písemného průběžného úkolu, který bude zadán e-mailem po první přednášce. Na jeho domácí vypracování je vymezen čas až 10 hodin (viz deskriptory předmětu).

-------------------------------

Studující má na splnění podmínek zkoušky celkem tři pokusy, z toho dva opravné.

Didaktický test bude probíhat online v prostředí Moodle a bude časově omezen (60 minut). Bude se jednat o tzv. open-book test. Znamená to, že studenti budou moci při jeho psaní používat poskytnuné studijní materiály, nebo jakékoliv jiné zdroje. Bude však nutné prokázat orientaci v problematice. Nebude stačit pouhé vložení memorovaných nebo „vygooglených“ faktů.

Otevřených otázek (okruhů) bude celkově 10, každý okruh bude za 3 body. Minimální počet bodů k úspěšnému složení zkoušky bude 18 (tj. 60%).

Bodování je následující: výborně (1) - 30-26 bodů, velmi dobře (2) - 25-22, dobře (3) - 21-18.

Studijní opory -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. (27.12.2023)

On-line studijní opory.


Úvod do pedagogiky: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=17

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK