PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Výběrový kurz III – Světová ekonomika - OPBX2O129B
Anglický název: Elective Course III - The World Economics
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 5 (62)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Milena Tichá, CSc.
Vyučující: PhDr. Milena Tichá, CSc.
Záměnnost : OPBX2O130B
Je záměnnost pro: OPBX2O130B
Anotace -
Studijní předmět seznámuje studenty s podstatou, vznikem, vývojem a strukturou světového hospodářství, jeho hlavními vývojovými trendy a s postavením ČR ve světovém hospodářství. Vymezuje hlavní segmenty světového hospodářství a charakterizuje základní formy mezinárodních ekonomických vztahů. Hodnotí procesy globalizace a regionalizace probíhající ve světovém hospodářství. Zvláštní pozornost věnuje evropské integraci se zaměřením na Evropskou unii a zhodnocení členství ČR v EU.
Poslední úprava: Tichá Milena, PhDr., CSc. (07.01.2022)
Cíl předmětu

 Cílem předmětu je seznámit studující se základními problémy a pojmy světové ekonomiky. Osvojení vědomostí a dovedností vymezených v anotaci.

 

Poslední úprava: Tichá Milena, PhDr., CSc. (07.01.2022)
Literatura

Literatura povinná:

·   Cihelková, Eva a kol. Světová ekonomika, nové jevy a perspektivy. Praha: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-502-2.

·   Cihelková, Eva a kol. Světová ekonomika, regiony a integrace. Praha: C.H. Beck, 2001.

·   Cihelková, Eva a kol. Světová ekonomika.Praha: VŠE, 2001.

·   CIHELKOVÁ, E. Nový regionalismus. Praha: C.H. Beck, 2007.

·   CIHELKOVÁ, E. a kol. Regionalismus a multilateralismus. Praha: C.H. Beck, 2010.

·   Tichá, Milena. K aktuálním ekonomickým problémům. Praha: UK Pedagogická fakulta, 2004.

 Literatura doporučená:

·   Jonáš, Jiří. Světová ekonomika na přelomu století. Praha: Management Press, 2000.

·   Kolektiv kat. světové ekonomiky VŠE Praha. Světová ekonomika na prahu 90. let. Bezděz: VŠE, 1994.

·   Helísek, Mojmír. Měnové krize. Praha: Professional publishing, 2004.

·   Jeníček, Vladimír. Globalizace světového hospodářství. Praha: C.H.Beck, 2002.

·   Jeníček, Vladimír; Foltýn, Jaroslav. Globální problémy a světová ekonomika. Praha: C.H.Beck, 2003.

·   Rolný, Ivo; Lacina, Lubor. Globalizace, etika, ekonomika. Piszciewicz. 2004.

·   NORBERG, Johan. Globalizace. Praha : Alfa publishing, 2006.

·   Rolný, Ivo; Lacina, Lubor. Globalizace, etika, ekonomika. KEY Publishing. 2008.

·   Hodač, J.; Kotrba, T. Učebnice globalizace. Barrister a Principal, 2011. ISBN 978-80-87474-33-4.

·   Cihelková, Eva. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. Praha: C.H. Beck, 2003.

·   Zahradník, Petr. Vstup do Evropské unie. Přínosy a náklady konvergence. Praha: C.H. Beck, 2003.

·   Konig, L.; Lacina, L. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. Praha: C.H. Beck, 2004.

·   Cihelková, E.; Jakš, J. a kol. Evropská integrace – Evropská unie. Praha: Oeconomica, 2005.

·  ·   Lacina,L a kol. Učebnice evropské integrace. Brno : Barrister a Principal, 2011. ISBN 978-80-87474-31-0.

·   TICHÁ, Milena. Multikulturní výchova v podmínkách globalizace a regionalizace světového hospodářství. In: PELCOVÁ, N. a kol. Multikulturní výchova ve vzdělávání budoucích učitelů a dalším vzdělávání učitelů. Praha : UK v Praze – Pedagogická fakulta, 2007, s. 185 – 206. ISBN 80-7290-6

·   Tichá, Milena. Multikulturní výchova v podmínkách globalizace a regionalizace světového hospodářství. Paideia – philosophical e-journal of Charles university, 2006, roč. 3. č. 1. ISSN 1214-8725 Dostupné na http:/www.pedf.cuni.cz/paideia

·   Tichá, Milena. Hodnoty a hodnocení v ekonomii. In: Hodnoty ve výchově, umění a sportu : Sborník z mezinárodní konference konané na UK Pedagogické fakultě v Praze dne 3.5. 2007. Praha : UK Pedagogická fakulta, 2007, s 141-146. ISBN 80-7290-272-5

Poslední úprava: Tichá Milena, PhDr., CSc. (07.01.2022)
Sylabus

Sylabus:

Základní problémové okruhy:

I. Úvod

1. Světová ekonomika jako věda, předmět jejího zkoumání.

2. Světové hospodářství, podstata, vznik, vývoj, struktura.

3. Světové hospodářství na přelomu tisíciletí.

    Globalizace a regionalizace světového hospodářství.

II. Regionální mezinárodní ekonomická integrace

4. Obecná charakteristika regionální mezinárodní ekonomické integrace

    Regionální mezinárodní ekonomická integrace v Evropě, v Americe a v Asii

III. Evropská Unie

 5. Vznik a rozšiřování Evropské unie

 6. Vývoj Evropské unie, prohlubování integrace

 7. Měnová unie v rámci EU a zavedení eura

     Pakt stability a růstu a jeho naplňování

 8. Schengenský prostor a rušení pasových kontrol

 9. Rozpočet EU

10. Daně a daňová politika v EU

11. Zemědělská politika EU

12. Regionální politika EU

13. Instituce EU

14. Evropská unie a ČR

15. Hodnocení ekonomického vývoje EU a jednotlivých členských zemí

Hodnocení ekonomické úrovně členských zemí EU

16. Aktuální problémy evropské integrace

(Volný pohyb pracovních sil. Euroústava. Rozšiřování EU. Prohlubování integrace.

Euro. Daně. Dotace zem. produktů. Hypotéční krize. BREXIT. Migrační krize. Pandemie Covid-19. Koronavirová krize. Atd.)

 

 

Poslední úprava: Tichá Milena, PhDr., CSc. (07.01.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet.

Podmínky získání zápočtu:

Aktivní účast na seminářích. Tolerované 2 absence za semestr.

Zpracování a úspěšná prezentace referátu k zadanému tématu.

Splnění všech požadavků průběžné kontroly.

V rámci seminářů budou studující samostatně prezentovat referáty k zadaným tématům zaměřeným na světovou ekonomiku. světového hospodářství a EU.  Na jejich podkladě bude probíhat diskuse. Důraz bude kladen na odborný rozbor a hodnocení aktuálních problémů světového hospodářství a zejména EU s ohledem na potřeby výuky OV a ZSV.

Náměty témat seminárních prací. Viz Sylabus oddíl III. (Literatura viz výše)

Odkaz na sdílené tabulky pro rozdělení témat v seminářích mezi studenty:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Tmqu6cGIaBEUnCKYGI8MR-evioHms3-o/edit?usp=sharing&ouid=106433933236633676925&rtpof=true&sd=true

Pokud studující nesplní podmínku minimální účasti v semináři, ani požadavky průběžné kontroly a přesto bude chtít získat zápočet, bude muset napsat písemnou práci splňující následující podmínky:

  • max. 5 normostran textu – tj. 9000 znaků včetně mezer,
  • korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů,
  • studující při psaní písemné práce musí pracovat minimálně s jednou monografií,
  • téma práce je třeba předem osobně konzultovat s vyučujícím předmětu,
  • práce musí být odevzdána nejpozději do konce posledního týdne výuky v semestru a její závěry budou povinně prezentovány na konzultaci.
Poslední úprava: Tichá Milena, PhDr., CSc. (24.01.2023)
Studijní opory

Prezentace:

·         Prezentace k opakování a studiu kurzu naleznete na webových stránkách fakulty v Moodlu pro výuku 1 – Katedra občanské výchovy a filozofie – Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání.

https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=2

Kurz: Ekonomie I OPBX2O103A (cuni.cz)

Kurz: Ekonomie II OPBX2O106A (cuni.cz)

·         Sada interaktivních prezentací k jednotlivým tematickým celkům zveřejněných na Metodický portálu RVP v sekci Digitální učební materiály - viz <http://dum.rvp.cz/materialy> a  https://dum.rvp.cz/vyhledavani/fulltext2.html?q=Milena+tich%C3%A1&s.x=0&s.y=0&rvpSearchScope=module

Poslední úprava: Tichá Milena, PhDr., CSc. (07.01.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK