PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika výtvarné výchovy 2 - OPBV3V051A
Anglický název: Didactics of Art Education II
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 50 / 50 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Helena Kafková, Ph.D.
Mgr. Zuzana Svatošová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Helena Kafková, Ph.D.
Prerekvizity : OPBV3V041A
Je prerekvizitou pro: OPBV3V061A
Anotace -
Kurz představuje studujícím současné teorie v oboru výtvarné výchovy. Studenti prohlubují svoje analytické a interpretační schopnosti. Učí se také vnímat hlubší sociální a kulturní souvislosti vybraných artefaktů výtvarné kultury. Osvojují si rozumění státnímu kurikulu s ohledem na tyto souvislosti, tematizují obsahy výtvarné výchovy. Rozšiřují svůj funkční slovník výtvarné výchovy. V praktických cvičeních se učí propojovat schopnost práce s dílem z oblasti vizuální kultury s dalšími důležitými kategoriemi didaktického plánování. Rozsáhlejší obsah programu didaktika výtvarné výchovy II umožní studentům plného studijním plánu hlubší ponor do problematiky a bude naplněn skrze modifikaci požadavků na studenty. Vizuální sémiotika a komunikace. Analýza, komparace a evaluace médií a forem vizuální komunikace a umění. Vizuální gramotnost. Sociální a kulturní souvislosti vizuální gramotnosti. Inkluzivní vzdělávání a kulturní habitus.
Poslední úprava: Kafková Helena, Mgr., Ph.D. (18.09.2023)
Literatura

Základní literatura je k dispozici v Knihovně PedF UK, Knihovně Uměleckoprůmyslového muzea, Knihovně Celetná FF UK, na online databázích oborových časopisů IJETA (International Journal for Education through Art/ https://www.intellectbooks.com/), IJADE (International Journal of Art & Design Education/ https://onlinelibrary.wiley.com/).  
  
 BARTHES, R.: Mytologie. Praha: Dokořán, 2004.  
 BOURRIAUD, N.: Postprodukce. Praha: Tranzit, 2004. 
 FULKOVA, M.: Some Observations about the Common European Framework of Reference for isual Literacy. International Journal for Education through Art (IJETA), Vol. 14, N. 1, 2018. ISSN 1743-5234. 
 FULKOVÁ, M. (2009) Vše v jednom. Metafora kultury jako textu a jeho intertextová povaha. Výtvarná výchova, 2009, roč. 49, č. 2-3, str. 4- 9. 
 
BOURDIEU, Pierre. (1980) 1990. TheLogic of Practice. Stanford: Stanford University Press. ISBN 9780804720113
 FULKOVÁ, M.: Diskurs umění a vzdělávání. Praha: H+H, 2008. 1. kapitola O diskursu. 
 FULKOVÁ, M.: (2003-4) Když se řekne ...Gender I-V. Výtvarná výchova, roč. 43-44. 
 OVČÁČKOVÁ, J.: Mezi textem a obrazem, část I. Proměny (pohádkového) narativu ve vizuální komunikaci. Disertační práce. PedF, Karlova univerzita, 2015. 
 SVATOŠOVÁ, Z.: (2017) Gender ve výtvarné výchově. In Výtvarná výchova: časopis pro výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní, 1-2/2017, p. 60-81. 
 FULKOVÁ, M., TIPTON, T.: Diversifying discourse: the influence of visua culture on children´s perception and creation of art. In Faulkner, Coates (eds.): Exploring Children´s Creative Narratives. London and New York: Routledge, 2011. 

Studijní opory jsou umístěny na https://kvv.pedf.cuni.cz/KVV2-1.html, v sekci STUDIUM

Studijní literatura je dále uvedena v MS Teams

Poslední úprava: Kafková Helena, Mgr., Ph.D. (18.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

zkouška

podmínky zkoušky jsou upřesněné v úvodní hodině

Poslední úprava: Kafková Helena, Mgr., Ph.D. (18.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK