PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy prostorové tvorby 2 - OPBV3V024A
Anglický název: Basics of Spatial Art Creation II
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 16 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. MgA. Michal Sedlák, Ph.D.
Vyučující: doc. MgA. Michal Sedlák, Ph.D.
Prerekvizity : OPBV3V014A
Anotace -
  Kurz se zaměřuje na samostatnější rozvíjení a prohlubování základních znalostí v oblasti prostorové a objektové tvorby. Posluchači vycházejí z načerpaných znalostí a dovedností z přechozího kurzu, mají možnost se dále specificky a hlouběji vzdělávat v disciplínách jako je například sochařský reliéf nebo modelování lidské figury. Paralelně s tímto tréninkem je založeno téma, které umožňuje se umělecky vyjádřit prostřednictvím jak klasických výtvarným prostorových technik, tak pomocí kombinováním různých současných médií.   Kurz se zaměřuje na tvůrčí práci formujícího se budoucího učitele jako osobnosti, která dokáže transformovat umělecké myšlení do pedagogické praxe. Kurz propojuje složky samotného aktu tvorby a prezentace tvůrčích postupů a finálního řešení projektu.   Cílem kurzu je prohlubování a kultivace znalostí v oblasti prostorové tvorby jako prostředku pro systémovou součást komplexní přípravy studentů pro výuku výtvarné výchovy. Cílem je prohloubit kreativní složky osobnosti, rozvíjet praktické i teoretické poznatky, schopnost kriticky myslet v kontextu s historií a současností sochařství a prostorové tvorby. Dalším důležitým cílem kurzu je kultivovat schopnost prezentovat své výtvarné postoje v komunikaci s publikem jako trénink pro tvůrčí postup v pedagogickém prostředí.  Úvodní setkání, seznámení s obsahem výuky a tématem semestru, seznámení s časovým rozvrhem dílčích úkolů směřujících k finalizaci semestrálního projektu; společná ateliérová tvorba a individuální práce jako počáteční rozpracování tématu; společné a individuální návštěvy výstav současného umění s následnými diskusemi a reflexemi; dílčí prezentace a diskuse rozpracovaných projektů s individuálním přístupem; finalizace, prezentace, společná reflexe, zpětná vazba pedagoga.
Poslední úprava: Sedlák Michal, doc. MgA., Ph.D. (25.01.2024)
Deskriptory
Přímá výuka
Přednášky: 0
Cvičení: 4
Praxe: 0
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 20 minut
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 0 minut
Samostudium literatury (za semestr) 10 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 20 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 20 hodin
Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 21 hodin
Poslední úprava: Sedlák Michal, doc. MgA., Ph.D. (25.01.2024)
Literatura

SCHULTZ NORBERG, C., Genius Loci. Odeon. Praha 1994. ISBN 80-207-0241-5  
DEMPSEYOVÁ, A. Umělecké styly, školy a hnutí. Slovart, 2002. ISBN 80 - 7209 - 402 - 5  
FAIRS, MARCUS. Design 21. století. Praha 2007, Slovart, ISBN 978-80-7209-970-2  
CHALUPECKÝ, J. Nové umění v Čechách: Jinočany. Nakladatelství a vydavatelství H+H 1994. ISBN 80 - 85787 – 4  
CÍLEK, V., Krajiny vnitřní a vnější. Praha 2002. Nakladatelství Dokořán. ISBN 80-86569-29-2  
PALLASMAA, JUHANI. Myslící ruka. Archa, Zlín 2012. ISBN 978-80-87545-09-6  
PALLASMAA, JUHANNI. Oči kůže. Archa, Zlín 2012. ISBN 978-80-87545-10-2  
 
CÍLEK, V., Makom. Praha 2004. Nakladatelství Dokořán. ISBN 80-86569-91  
CÍLEK, V., Obraz krajiny. Dokořán 2011. ISBN 978-80-7363-205-2  
Jiroušková, J. Černá Afrika. Vydaly LN, 2003. ISBN 80 - 7106 - 367 - 3.  

Základní literatura je k dispozici v Knihovně PedF UK, Knihovně Uměleckoprůmyslového muzea, Knihovně Celetná FF UK, na online databázích oborových časopisů IJETA (International Journal for Education through Art/ https://www.intellectbooks.com/), IJADE (International Journal of Art & Design Education/ https://onlinelibrary.wiley.com/).
Studijní opory jsou umístěny na https://kvv.pedf.cuni.cz/KVV2-1.html, v sekci STUDIUM

Poslední úprava: Sedlák Michal, doc. MgA., Ph.D. (25.01.2024)
Sylabus

Sudentky a studenti se budou zabývat prostorovým pojetím lidské figury. V první polovině semestru budou modelovat lidskou figuru podle reálného modelu ve zmenšeném měřítku. Seznámí se s klalsickým způsobem modelování na konstrukci.  Paralelně s tím, budou rozpracovávat nalezená východiska na základě vyhlášeného aktuálního tématu. V druhé polovině semestru se pak soustředí na realizaci záměru semestrálního tématu.

Poslední úprava: Sedlák Michal, doc. MgA., Ph.D. (25.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Studentky a studenti vytvoří z práce semestru a zadaného semestrálního tématu prezentaci, kterou ústně doprovodí,  zreflektují. Budou se v rámci prezentace účastnit společné diskuse jako jedna zmožností rozšířené zpětné vazby k vlastní semestrální práci.

Formát prezentace PDF s protfoliem práce semestru a projektem bude vložen do aplikace Teams příslušného kanálu (soubory) nejpozději den před datem zkoušky.

Poslední úprava: Sedlák Michal, doc. MgA., Ph.D. (29.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK