PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dětský výtvarný projev - OPBV3V012A
Anglický název: Child's Art Expression
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 20 / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Helena Kafková, Ph.D.
Mgr. Zuzana Svatošová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Helena Kafková, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPBV3V025A
Anotace -
Kurz seznamuje studenty s pedagogickými aspekty náhledu na dětský výtvarný projev, které vyplývají ze smyslu a specifik výtvarných činností jako součásti všeobecného vzdělávání a s jejich společensko-historickými kontexty. Výtvarný projev je nahlížen jako specifická forma vyjadřování a komunikace. Studenti si v průběhu semestru vytvářejí základní funkční slovník výtvarné výchovy a učí se rozumět obecnému výchovnému směřování výtvarného oboru. Studují vybrané texty z teorie výtvarné výchovy. Dotýkají se vymezení některých tradičních teorií ve vymezení typologií tvorby, pojetí krize výtvarného projevu, kreativity, studují problematiku vývoje dětského výtvarného projevu a jeho charakteristické rysy a stádia. Kurz představuje možné formy kultivace, ovlivňování a hodnocení výtvarného projevu dětí a dospívajících. Cílem předmětu je představit posluchačům pedagogický náhled na dětskou výtvarnou činnost na pozadí historického vývoje ve dvacátém století se základním vhledem do oborové didaktiky výtvarné výchovy. - Výtvarné umění a výtvarná výchova - Předpoklady pro úspěšnou činnost ve výtvarné výchově - Zákonitosti a specifika dětského výtvarného projevu - Vývoj tvořivých schopností, funkce hry a výtvarný projev - Charakteristické znaky dětského výtvarného projevu - Rozdíly ve výtvarném vnímání a výtvarné tvorbě - Didaktika výtvarné výchovy v kontextu didaktik ostatních vzdělávacích oborů.
Poslední úprava: Kafková Helena, Mgr., Ph.D. (18.09.2023)
Deskriptory

Příprava na výuku                       

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky: 30 minut       

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení: 30 minut            

Samostudium literatury (za semestr): 15 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr): 10 hodin     

Plnění průběžných úkolů (za semestr): 5 hodin 

                           

Plnění předmětu                         

Seminární práce: 5 hodin          

Příprava na zkoušku a zkouška: 10 hodin

Poslední úprava: Kafková Helena, Mgr., Ph.D. (18.09.2023)
Literatura

HAZUKOVÁ, H.: ŠAMŠULA, P.: Didaktika výtvarné výchovy I. UK Praha – PedF UK, 2005. 
ROESELOVÁ, V.: Proudy ve výtvarné výchově. Praha: SARAH, 2001.  
SLAVÍK, J., NEDĚLKA, M., VALENTA, J., HNÍK, O., BRÜCKNEROVÁ, K., DYTRTOVÁ, K.: Didaktiky expresivních oborů:tvorba a její reflexe ve výchově a vzdělávání. In STUCHLÍKOVÁ, I., JANÍK, T. et al.: Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. Brno: MU, 2015. Str. 361-422. ISBN 978-80-210-7884-0. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-7884-2015.  
UŽDIL, J.: Mezi uměním a výchovou. Praha: SPN, 1988. 
 
BRUCKNEROVÁ, K., Skici ze současné estetické výchovy, MU Brno 2011 
MAREŠ, J. a kol., Učitelovo pojetí výuky, MU Brno 1996 
Rámcový vzdělávací program pro základní školy, upravená verze, Praha, 2013.  
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, Praha, 2007  
ROESELOVÁ, V.: Námět ve výtvarné výchově. SARAH, Praha 1995. 
SLAVÍK, J.: Kapitoly z výtvarné výchovy II. Hodnota, osobnost, motivace. Praha, UK Ped F 1994. 
Metodický portál RVP http//dum.rvp.cz/

Další literatura je uvedená v MS Teams.

Poslední úprava: Kafková Helena, Mgr., Ph.D. (18.09.2023)
Sylabus -

 

 náhled na dětský výtvarný projev ve všeobecném vzdělávání

 východiska vzdělávacícho pojetí výtvarné výchovy

 základní funkční slovník výtvarné výchovy 

směřování výtvarného oboru

typologií tvorby

pojetí krize výtvarného projevu

vývoje dětského výtvarného projevu a jeho charakteristické rysy a stádia. hodnocení výtvarného projevu dětí a dospívajících

Poslední úprava: Kafková Helena, Mgr., Ph.D. (18.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Zkouška

Podmínky zkoušky budou uvedné v úvodu kurzu.

Poslední úprava: Kafková Helena, Mgr., Ph.D. (18.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK