PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Příprava a odevzdání bakalářské práce (tělesná výchova) - OPBT4T061A
Anglický název: Preparation and submission of a bachelor thesis
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (9999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Anotace -
Předmět je věnován individuální práci vedoucího semináře se studenty. Po odevzdání bakalářské práce a vložení do SISu se předmět označí za splněný. Předmět zapisuje do indexu vedoucí práce.
Poslední úprava: Svoboda Petr, Mgr. (02.08.2019)
Cíl předmětu -

Cílem semináře je připravit studenta pro samostatné a nezávislé zpracování dosud nezkoumaného tématu.

Poslední úprava: Svoboda Petr, Mgr. (02.08.2019)
Deskriptory -

Rozsah: 0/0, 5H

způsob ověření: Z
počet kreditů: 9

Další podrobnosti v rámci studijní zátěže jsou dány dle individuální domluvy studenta s vedoucím práce, resp. tématem jeho práce.

Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (29.09.2021)
Literatura -

Dle tématu bakalářské práce.

Základní literatura:

FERJENČÍK, J. Základy metodologie psychologického výzkumu. Praha : Portál, 2000. ISBD 80-7178-367-6.

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha : Portál 2004. ISBN 80-7178-820-1

KOVÁŘ, R., BLAHUŠ, P. Vybrané statistické metody v antropomotorice. Praha : UK, 1975

BLAHUŠ, P., ČELIKOVSKÝ, S. Vybrané stati s metodologie vědy. Praha : SPN, 1986.

HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha : Karolinum 1997. ISBN80-246-0030-7

Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (16.05.2022)
Metody výuky -

Individuální práce studenta s vedoucím bakalářské práce.

Poslední úprava: Svoboda Petr, Mgr. (02.08.2019)
Sylabus -

Poté, co student  zvolil téma své práce a získal základní přehled o pramenech a literatuře, je veden k vlastnímu zpracování tématu. Podle povahy bakalářské práce se volí metodika přístupu k pramenům a literatuře. Vytváří se základní rozvržení práce a provázaná struktura jejích jednotlivých částí. V dalším průběhu práce se struktura připravovaného díla, stejně jako okruh sledovaných otázek, přizpůsobují dosaženému stavu výzkumu.

Poslední úprava: Svoboda Petr, Mgr. (02.08.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK