PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika TV se základy biomechaniky - OPBT4T041A
Anglický název: Didactics of physical education with the basics of biomechanics
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 55 / 165 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
Anotace -
Studenti získají základní představu o postavení, zaměření a principech didaktiky školní tělesné výchovy v kontextu učitelské profese. Předmět je prohlouben o rozvoj inovativních metod a didaktických postupů. Problematika motorického učení, resp. nácviku pohybových dovedností v sobě zahrnuje také seznámení se základy biomechaniky tělesných cvičení, příklady teoretické i praktické z biomechaniky různých sportů z didaktického pohledu včetně využití audiovizuálních prostředků pro kinematickou analýzu pohybu v rámci didaktiky TV. Studenti absolvují náslech didaktického procesu v rámci hodiny tělesné výchovy, který bude následně analyzován.
Poslední úprava: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2023)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je vytvořit základní představu o postavení a zaměření didaktiky školní TV v kontextu učitelské profese. Problematika nácviku pohybových dovedností v sobě zahrnuje i základy biomechaniky tělesných cvičení a řešení praktických příkladů z tělesných cvičení v rámci didaktiky TV. Studenti se v rámci hospitace hodiny tělesné výchovy seznámí s pedagogickým procesem, který budou následně reflektovat.

Poslední úprava: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2023)
Deskriptory -

Celková časová zátěž studenta 84,0
Odpovídající množství kreditů 3
Přidělené kredity 3
Zakončení Z+Zk

Přímá výuka
Přednášky: 1
Cvičení: 1

Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 20 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 30 minut
Samostudium literatury (za semestr) 10 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 10 hodin

Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 10 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 10 hodin

Poslední úprava: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2023)
Literatura -

ADAMÍROVÁ, J. Hravá a zábavná výchova pohybem. Základy psychomotoriky. Praha: Unie zdravotní tělesné výchovy, 2003.

DOBRÝ, L. a kol. Analýza didaktické interakce. Praha: UK FTVS, 1996

DVOŘÁKOVÁ, H. a kol. Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum, 2017. ISBN: 978-80-246-3308-4.

DVOŘÁKOVÁ, H. Didaktika tělesné výchovy a dětí s hendikepy. Praha: Univerzita Karlova, 2000. ISBN: 80-7290-005-6.

FIALOVÁ, L, FLEMR, L., MARÁDOVÁ, E., MUŽÍK, V. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2885-1.

FIALOVÁ, L. Aktuální témata didaktiky. Školní tělesná výchova. Praha: Karolinum, 2010, ISBN 978-80-246-1854-8.

FIALOVÁ, L., FLEMR, L., MARÁDOVÁ, E., MUŽÍK, V. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole. Praha: Karolinum, 2015. ISBN: 978-80-246-2885-1.

FLEMR, L., DRAGOUNOVÁ, Z., KOTLÍK, K., PEŘINOVÁ, R., SUCHÝ, J., TILINGER, P. Pedagogické praxe v tělesné výchově a odborné praxe ve sportu, Praha: Karolinum, 2021, ISBN: 978-80-246-4988-7.

HODAŇ, B. Úvod do teorie tělesné kultury. Olomouc: UP, 2000.

HOGENOVÁ, A. a kol. Pohyb a tělo. Praha: Karolinum, 1998. ISBN: 80-7184-580-9.

HRABINEC, J. A KOL. Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum. 2017. ISBN 978-80-246-3625-2   

JANSA, P. Pedagogika sportu, Praha: Karolinum, 2018. ISBN: 978-80-246-3986-4.

KARAS, V., OTÁHAL, S. Základy biomechaniky pohybového aparátu člověka. Praha: Karolinum, 1991.

KREJČÍ, M., BAUMELTOVÁ, M. Týdny zdraví ve škole. České Budějovice. JČU, 2001.

MAZAL, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc: Hanex, 2000.

MŠMT. Rámcové vzdělávací programy. dostupné: www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2002. ISBN: 80-7178-631-4.
PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2009. ISBN: 80-7178-579-2.

RICHTER, CH. Konzepte für den Schulsport in Europa: Bewegung, Sport und Gesundheit. Aachen: Mayer & Mayer Verlag, 2006. ISBN: 978-3-89899-225-1.

RYCHTECKÝ, A., FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, 2004. 171 S. ISBN:80-7184-659-7.

SIEDENTOP, D. Introduction to physical education, fitness, and sport. New York: McGraw-Hill, 2006. ISBN: 978-00-780-9577-1.

TUPÝ, J. Analýza školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání. Podkladová studie pro potřeby revize RVP ZV. 2021. Praha: Národní pedagogický institut ČR. Dostupné: https://www.npi.cz/images/revize/NPI_Analyza_SVP_2022.pdf

TUPÝ, J. Průvodce tvorbou učebních osnov Tělesné výchovy ve ŠVP (část 5.: Rozpracování očekávaných výstupů do UO Tělesné výchovy. dostupné: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1315/pruvodce-tvorbou-ucebnich-osnov-telesne-vychovy-ve-svp-br-5.-cast-.html
RYCHTECKÝ, A., FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, 2004. ISBN: 80-7184-659-7.

TUPÝ, J. Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice. Historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2017. Brno: Munipress, 2018. ISBN: 78-80-210-8998-3.

UHLÍŘ, J. B., WAIC, M. Sokol proti totalitě. Praha: UK FTVS, 2001. ISBN: 80-86317-11.

VILÍMOVÁ, V. Didaktika tělesné výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN: 978-80-210-4936-9.

VLÁDA ČR. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 2004, 2021. dostupné:
www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-ode-dne-27-2-2021
VLČEK, P. A critical analysis of the Physical Education curriculum in the Czech Republic, Logos Verlag: Berlin, 2019. ISBN: 978-3-8325-4961-9.

ZEMÁNKOVÁ, M., VYSKOTOVÁ, J. Cvičení pro hyperaktivní děti, speciální pohybová výchova. Praha: Grada, 2010. ISBN: 978-80-247-3278-7.

Poslední úprava: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2023)
Sylabus -

1.  Úvod do didaktiky tělesné výchovy, zdroje a postavení v systému věd. Kinantropologie. Základní pojmy. Tělesná výchova v Rámcových a školních vzdělávacích programech. Požadavky k zápočtu a zkoušce.

2.  Žák a učitel v edukačním procesu tělesné výchovy. Didaktické zásady v tělesné výchově. Metodicko-organizační formy výuky tělesné výchovy, didaktické postupy, metody, styly.

3.  Kinematika I.

4.  Osobnost a kompetence učitele tělesné výchovy, profesiografická analýza.

5.  Kinematika II.

6.  Dynamika tělesných cvičení I.

7.  Dynamika tělesných cvičení II.

8.  Žák v edukačním procesu tělesné výchovy: ontogeneze motoriky, didaktické aspekty, motorické učení.

9.  Experimentální metody v biomechanice

10. Náslech didaktického procesu v rámci hodiny tělesné výchovy

11. Rozbor náslechu didaktického procesu v rámci hodiny tělesné výchovy.

12.  Prezentace příprav hodinu tělesné výchovy. Test ke zkoušce.

Poslední úprava: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (01.02.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Zápočet:

1.     80% aktivní účast na výuce

2.     zpracování hospitace a rozbor didaktického procesu v rámci hodiny tělesné výchovy

3.     odevzdání tří příprav na vyučovací hodinu tělesné výchovy

Zkouška formou písemného testu z obou částí (didaktiky a biomechaniky). Z biomechanické části je nutné splnit test na minimálně 70 % (7 správných odpovědí z 10 = 7 bodů z 10). Každý student má na zkoušku maximálně 3 pokusy (včetně opravných). Další opravné termíny nebudou vypisovány.

Poslední úprava: Jandová Soňa, prof. PhDr., Ph.D. (01.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK