PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Historie tělesné kultury a antropomotorika - OPBT4T033A
Anglický název: History of physical culture and anthropomotorics
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023 do 2024
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 56 / 56 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Anotace -
Cílem předmětu je poskytnout studentům informace o základech teorie tělesné kultury, antropomotoriky a psychologie tělesné výchovy a sportu. Naučit posluchače chápat význam pohybových aktivit pro vytváření životního stylu. Základními tématy jsou: Tělesná kultura jako sociokulturní jev, její místo v kulturním vývoji lidstva a měnící se role v různých společensko-historických podmínkách. Kinantropologie jako vědní obor. Antropomotorika v kinantropologii, její předmět a obsah. Akcentace biologické, sociální a psychologické souvislosti při vytváření životního stylu. Udělení zápočtu je podmíněno odevzdáním seminární práce na zadané téma. Zkouška vyžaduje ústní ověření. Vývoj tělesné kultury ve světě i na území českého státu se zvláštním zřetelem k vývoji TK v období 19. a 20. století, olympijskému hnutí a historii školní tělesné výchovy. Literatura
Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (08.04.2024)
Cíl předmětu -

Poskytnout studentům informace o základech teorie tělesné kultury, antropomotoriky a psychologie tělesné výchovy a sportu. Naučit posluchače chápat význam pohybových aktivit pro vytváření životního stylu.

Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (16.05.2022)
Deskriptory -

Celková časová zátěž studenta 135,0
Odpovídající množství kreditů 5
Přidělené kredity 5
Zakončení Z+Zk

Přímá výuka
Přednášky: 1
Seminář: 1

Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 20 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 60 minut
Samostudium literatury (za semestr) 10 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 20 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 10 hodin

Plnění předmětu
Seminární práce 5 hodin
Příprava na zápočet 10 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 40 hodin

Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (16.05.2022)
Literatura -

SLEPIČKA, P., HOŠEK, V., HÁTLOVÁ, B. Psychologie sportu. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2006, ISBN 80-246-1290-9.

TOD, D.  RAHMAN, R. Psychologie sportu. Praha: Grada, 2015, ISBN 978-80-247-4036.HOŠEK, V. Psychologie odolnosti. Praha: Karolinum, 2004, ISBN 382-096-01.

KOSSL, J., ŠTUMBAUER J., WAIC, M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury I-III, 2.vyd.PRAHA: FTVS UK, 1999.159 s. ISBN 80-7184-605-2

HODAŇ, B. Úvod do teorie tělesné kultury. Olomouc: UP, 2000.

HOGENOVÁ, A., aj. Pohyb a tělo. Praha: Karolinum, 1998, ISBN 80-7184-580-9.

HRABINEC, J. Prostor pro porozumění tělesné kultuře. In: Prostory porozumění - výchova, umění, sport. Praha: UK PedF, 2003, s. 56-62. ISBN 80-7290-124-9.

SVOBODA, B., HOŠEK, V. Pohyb a somatomentální vývoj osobnosti. Praha: UK, 1992.

HÁJEK, J. Antropomotorika. Praha: UK PedF, 2012.

MĚKOTA, K., BLAHUŠ, P. Motorické testy v tělesné výchově. Praha: SPN, 1983.

ČELIKOVSKÝ, S. a kol. Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu. Praha: SPN, 1990.

KOSSL, J., ŠTUMBAUER, J., WAIC, M., Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury I., II., III. (uč. texty). Praha, 1994, 1995.

Olivová, V. Lidé a hry. Praha: Olympia, 1981.

Reitmayer, L. Dějiny školní TV v českých zemích. Praha: SPN, 1974.

Štumbauer, J. Přehled československých dějin TV a sportu. České Budějovice, 1990-

 

Poslední úprava: Kašpar Ladislav, PhDr. PaedDr., Ph.D. (08.09.2023)
Sylabus -

1.     Význam předmětu, základní pojmy, úkoly, metodologie.

2.     Tělesná kultura jako sociokulturní jev, její místo v kulturním vývoji lidstva (antropogeneze, sapientace, humanizace), základní informace o historii tělesné kultury, filozofická, antropologická a sociologická východiska TTK.

3.     Tělesná kultura a její vztahy k materiální kultuře, kultuře mezilidských vztahů a kultuře duchovní.

4.     Místo pohybu v životě člověka i společnosti.

5.     Systémové pojetí tělesné kultury, hypokineze, somatomentální vývoj osobnosti. Kvalita života a životní styl, zdravotně orientovaná zdatnost a výkonnost,

6.     Etické, ekologické a estetické souvislosti TK.

7.     Vymezení pojmu kineziologie, pohybový systém člověka, funkční anatomie pohybového aparátu, řízení hybnosti.

8.     Antropomotorika v kinantropologii, její předmět, obsah, struktura a metodologie.

9.     Druhy motoriky, ontogeneze motoriky člověka, strukturální, procesuální a finální stránka tělesných cvičení.

10.   Senzomotorické  učení a jeho fáze.

11.   Zdravotně orientovaná zdatnost, výkonnost.

12.   Motorické schopnosti a dovednosti, jejich biologický základ, struktura a hodnocení, diagnostika motoriky člověka.

13.   Motivace v tělesné výchově a sportu.

14.   Agrese ve sportu.

15.   Regulace aktuálních psychických stavů.

16.   Psychologický trénink, jeho význam,  sociální percepce, sportovní komunikace.

17.   Psychické procesy při tělovýchovné činnosti v adolescenci.

18.   Emoce, poznávací, emočně-motivační a volní procesy.

19.   Psychologie soupeření a soutěžení.

20.   Kreativita učitele v tělesné výchově a sportu, překážky tvořivosti. praktické využití poznatků v podmínkách tělesné výchovy a sportu.

Úvod do studia historie tělesné kultury. Výchova a tělesná kultura předvěkých a starověkých civilizací, feudalismu, renesance a raně buržoazní společnosti. Tělovýchovné systémy 19. a 20. století. Vznik a vývoj moderního sportu a olympijského hnutí. Vznik školní TV. Česká tělesná kultura v létech 1840 - 1918 (tělocvičné ústavy, Sokol, vývoj sportu a turistiky, dělnická TV, Orel). Československá tělesná kultura v letech 1918 - 1945. Vývoj čs. tělesné kultury od roku 1945 do současnosti. Dětské a mládežnické organizace (Zálesáctví, Skauting, YMCA, trampské hnutí, studentské sportovní hnutí, Pionýr). Zápočtové požadavky - seminární práce. Požadavky ke zkoušce - test z názvosloví a ústní zkouška.

Poslední úprava: Kašpar Ladislav, PhDr. PaedDr., Ph.D. (08.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Zápočtové požadavky: seminární práce

Zkouškové požadavky: ústní zkouška

Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (16.05.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK