PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sportovní a pohybové aktivity III - OPBT4T032A
Anglický název: Sports and physical activities III
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 116 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
PaedDr. Ladislav Pokorný
PaedDr. Irena Svobodová
Mgr. Lukáš Teplý
Anotace -
Předmět je zaměřen na získání základních vědomostí, dovedností a didaktických postupů v atletice, sportovních hrách, plaveckých a gymnastických sportech (jedna hodina týdně pro každý sport). Atletika – nácvik a zdokonalování vybraných pohybových aktivit a atletických disciplín (skok vysoký, hod diskem). Gymnastika – cvičení s využitím náčiní a nářadí. Plavání – osvojení speciální plavecké průpravy pro záchranu tonoucích a rozvoj plavecké vytrvalosti a síly s využitím plaveckých tréninkových metod. Sportovní hry - osvojení si pravidel a techniky fotbalu a házené (herní činnosti jednotlivce, elementární herní kombinace v útoku i obraně). Prevence úrazů při výuce těchto sportovních her v rámci školní TV. Při výuce může docházet k fyzickému kontaktu v souladu se správnou metodikou výuky a při podávání záchrany a dopomoci.
Poslední úprava: Pokorný Ladislav, PaedDr. (09.09.2023)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je získání základních vědomostí, dovedností a didaktických postupů v atletice, sportovních hrách, plaveckých a gymnastických sportech.

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Deskriptory

Celková časová zátěž studenta 108,0
Odpovídající množství kreditů 4
Přidělené kredity 4
Zakončení Z

Přímá výuka
Přednášky: 0
Cvičení: 4

Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 45 minut
Samostudium literatury (za semestr) 2 hodiny
Práce se studijními materiály (za semestr) 2 hodiny
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 10 hodin

Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 10 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Literatura

Atletika:

Prukner, V., & Machová, I. (2011). Didaktika školní atletiky. Dostupné z: http://iks.upol.cz/wp-content/uploads/2014/04/Didaktika_atletiky-Prukner.pdf 

Valter, L., & Nosek, M. (2008). Metodika nácviku atletických disciplín. CD. Ústí n/L: UJEP PedF

Kaplan, A., & Válková, N. (2009). Atletika pro děti a jejich rodiče, učitele a trenéry. Praha: Olympia 

Hrabinec, J. a kol. (2017). Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum   

Gymnastické sporty:

Zítko, M., & Chrudimský, J. (2006). Akrobacie. Praha: ČASPV 

Krištofič, J. (2008). Nářaďová gymnastika. Praha: Česká obec sokolská

Dvořáková, H., & Engelthalerová, Z. a kol. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum

Hájková, J. (2020). Motoricko-funkční příprava v tělesné výchově. Praha: Karolinum

Hájková, J., & Panská, Š. Základy gymnastiky. E-learning. Dostupné z: https://cuni.futurebooks.cz/detail-knihy/zaklady-gymnastiky-ivm-i

Novotná, V. Panská, Š., Šimůnková, I. Rytmická gymnastika a pohybová skladba. Praha. UK FTVS. 2011 DVD. ISBN-978-80-86317-83-0. grant FRVŠ 1003, 

https://ftvs.cuni.cz/FTVS-149-version1-rytmicka_gymnastika_a_pohybova.pdf

Plavecké sporty:

Bělohlávek, J., & Hofer, Z. (1992). Abeceda záchrany. Plavecká příprava v záchraně tonoucích. Praha: Esprit

Čechovská, I., & Miler, T. (2019). Didaktika plavání. Vybrané kapitoly. Praha: Karolinum

Čechovská, I., Jurák, D. & Pokorná, J. (2012). Plavání. Pohybový trénink ve vodě. Praha: Karolinum

Hofer, Z. a kol. (2016). Technika plaveckých způsobů. Praha: Karolinum

Karger, P., & Kaufman, J. (1999). Záchranář – první pomoc. Praha: VZS ČČK

Miler, T. a kol. (2016). Prevence, bezpečnost a záchrana u vody. Bazény, koupaliště a aquaparky. Praha: Falon

Sportovní hry:

Psotta, R. (2006). Fotbal. Praha: Grada

Votík, J.(2011). Fotbalová cvičení a hry. Praha: Grada

Táborský, F. (2004) Sportovní hry. Praha: Grada

Aktuální pravidla daných sportů

Poslední úprava: Pokorný Ladislav, PaedDr. (09.09.2023)
Sylabus

Atletika:

 1.  Úvodní informace o probíraných disciplínách - bezpečnost
 2.  Průpravná cvičení zaměřená na skok vysoký a hod diskem 
 3.  Nácvik techniky hodu diskem
 4.  Nácvik techniky skoku vysokého (flop)
 5.  Atletické hry
 6.  Teoretické a didaktické základy nácviku uvedených disciplin - průběžně, kontrola učiva

Gymnastické sporty:

 1. Technika cvičení bez náčiní, technika poloh a pohybů jednotlivých částí těla, skoky, obraty
 2. Hudebně pohybové vztahy, cvičební programy s hudebním doprovodem s převažující funkcí účelovou a estetickou
 3. Sportovní gymnastika na 2. st. ZŠ a na SŠ podle vzdělávacích programů
 4. Dopomoc a záchrana
 5. Akrobacie – různé druhy kotoulů, stoj na rukou, různé druhy přemetu stranou, rondát, přemet vpřed, tříprvkové akrobatické řady
 6. Kruhy – výmyk, výkrutem vzad seskok, svis vzadu, vzepření předkmihem, toč vpřed, překot vzad, roznožmo, přednos ve vzporu
 7. Kladina – kroky, skoky, obraty snožmo i jednonož, leh vznesmo, seskok – rondát (jen ženy)
 8. Skrčka i roznožka přes kozu a bednu našíř, přemet přes bednu z trampolínky
 9. Trampolínka – základní skoky, salto vpřed
 10. Hrazda po čelo - výmyk, ve vzporu přešvihy únožmo, ze vzporu sešin vpřed do shybu stojmo, toč vzad, toč jízdmo, vzepření zákmihem v podkolenní, podmet
 11. Hrazda po čelo (muži) - svis vznesmo, svis střemhlav, výmyk, ve vzporu přešvihy únožmo, toč vzad, toč jízdmo, podmet, na doskočné hrazdě - výmyk, výšin, komíhání, kmih podmetmo, vzepření jízdmo a vzklopmo, podmet ze vzporu, vzepření závěsem v podkolenní
 12. Bradla o s. v. ž. – komíhání, stoj na ramenou, vzepření vzklopmo předkmihem i zákmihem, zánožka nebo přednožka s celým obratem, svírka (jen muži)

Plavecké sporty:

 1. Rozvoj plavecké vytrvalosti a síly, tj. především rozvoj aerobních procesů jedince s cílem zvládnout fyzickou náročnost daného učiva
 2. Speciální plavecká průprava pro záchranu tonoucích - pády a skoky do vody, potápění a lovení předmětů
 3. Plavání ve ztížených podmínkách, prvky branného plavání - např. šaty, omezený pohyb plavce, bezhlučné plavání apod.
 4. Formy dopomoci unavenému plavci – prvky potřebné k záchraně života
 5. Záchrana tonoucích, osobní zásah, záchranné pomůcky, akce záchrany

Sportovní hry: fotbal, házená

 1. Vedení míče a uvolňování se s míčem a obcházení soupeře
 2. Přihrávání
 3. Střelba
 4. Bránění a odebírání míče
 5. Herní kombinace v útoku a v obraně 
 6. Herní systémy v útoku a obraně.
 7. Hra brankáře 
Poslední úprava: Pokorný Ladislav, PaedDr. (09.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Atletika:

 • Aktivní účast na výuce
 • Praktické požadavky - test výkonnosti a techniky ve skoku vysokém a hodu diskem

Gymnastické sporty:

 • Aktivní účast na výuce 75 %
 • Praktické požadavky - akrobacie, přeskok

Ženy

 1. Volná sestava na hudební motiv s povinnými prvky (skok, obrat, rovnovážná poloha, taneční krok) ve spojení s akrobatickými prvky (přemet vpřed nebo rondát a kotoul vzad schylmo, přemety stranou  v délce min. 16 taktů 4/4
 2. Přeskok – přemet přes bednu na šíř z trampolínky/skrčka přes bednu našíř se zášvihem, vše s dopomocí

Muži

 1. Volná sestava s povinnými prvky (skok, obrat, rovnovážná poloha, taneční krok) ve spojení s akrobatickými prvky (přemet vpřed/ rondát a kotoul vzad schylmo, přemety stranou 
 2. Přeskok – přemet přes bednu na šíř z trampolínky/skrčka přes bednu našíř se zášvihem, vše s dopomocí

Plavání:

 • Aktivní účast na výuce 85%
 • Praktické požadavky:

400 m krul v časovém limitu (muži - 7:30; ženy - 8:00)
lovení předmětů - plavání pod vodou, na hloubce vylovit 3 puky ve vzdálenosti 5 m od sebe
tažení tonoucího (figurína) na vzdálenost 200 m 
akce záchrany tonoucího
skok z 3m prkna střemhlav
plavání ve ztížených podmínkách (v oděvu) v časovém limitu (muži - 6:30; ženy - 7:00)

Sportovní hry:

 • Znalost pravidel
 • Dovednostní test z herních činností jednotlivce
 • Aktivní účast ve výuce
Poslední úprava: Hájková Jana, PaedDr. (27.09.2023)
Studijní opory

Plavecké sporty:

https://www.youtube.com/watch?v=6B9aYqxrPl4

https://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/bazen/tonouci.php

Gymnastické sporty:

Hájková, J., Panská. Š. Základy gymnastiky. E-learning.Dostupné z: https://cuni.futurebooks.cz/detail-knihy/zaklady-gymnastiky-ivm-i

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14303

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14304

 

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK