PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sportovní a pohybové aktivity I - OPBT4T012A
Anglický název: Sports and physical activities I
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 96 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Mgr. Věra Kuhnová
Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: OPBY4P052B
Anotace -
Předmět je zaměřen na získání základních vědomostí, dovedností a didaktických postupů v atletice, sportovních hrách, plaveckých a gymnastických sportech (jedna hodina týdně pro každý sport). Atletika - seznámení a zdokonalovací nácvik vybraných pohybových aktivit a atletických disciplín, zvláštnosti techniky u dětí a mládeže (běh, speciální běžecká cvičení, starty, vrh koulí). Gymnastika - seznámení s teoretickými východisky základní gymnastiky a nácvik základních dovedností, zaměření na úvodní a průpravné části hodiny pro různé věkové kategorie (tělovýchovná terminologie, cvičení bez náčiní, s náčiním a na nářadí). Plavání - seznámení s významem plavání a nácvik plaveckých dovedností a jednotlivých plaveckých způsobů dle pravidel FINA, včetně startů a obrátek (základní plavecké dovednosti, znak, prsa, kraul). Sportovní hry - osvojení si pravidel a techniky basketbalu (herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a základní herní systémy, rozhodování v basketbalu). Při výuce může docházet k fyzickému kontaktu v souladu se správnou metodikou výuky a při podávání záchrany a dopomoci.
Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je získání základních vědomostí, dovedností a didaktických postupů v atletice, sportovních hrách, plaveckých a gymnastických sportech.

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Deskriptory

Předmět je hodnocen 4 kredity, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám

Přímá výuka: 48 hodin

Samostudium a zdokonálování pohybových dovedností: 28 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr) 28 hodin

Příprava na zápočet: 16 hodin

Poslední úprava: Panská Šárka, Mgr., Ph.D. (08.09.2023)
Literatura

Atletika:

Dostál, E., & Velebil, V. a kol. (1992). Didaktika školní atletiky. Praha: Karolinum

Prukner, V., & Machová, I. (2011). Didaktika školní atletiky. Dostupné z: http://iks.upol.cz/wp-content/uploads/2014/04/Didaktika_atletiky-Prukner.pdf 

Vindušková, J., Kaplan, A., & Metelková, T. (1998). Atletika. Edice metodických textu pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11 – 15letých žáků. Praha: Svoboda

Valter, L., & Nosek, M. (2008). Metodika nácviku atletických disciplín. CD. Ústí n/L: UJEP PedF

Tělesná výchova a sport mládeže: odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele

Dvořáková, H., & Engelthalerová, Z. a kol. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum

Hrabinec, J. a kol. (2017). Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum   

Český atletický svaz. Pravidla atletiky. Dostupné z: https://www.atletika.cz/clenska-sekce/rozhodci/pravidla1/ 

Gymnastické sporty:

Appelt, K., Libra, M., & Stejskalová, I. (2004). Základy názvosloví tělesných cvičení. Praha: Palestra

Appelt, K., & Libra, M. (1994). Gymnastické názvosloví cvičení na nářadí. Praha: FTVS UK

Hájková, J., & Vejražková, D. (2005). Základní gymnastika. Praha: Karolinum

Skopová, M., & Zítko. M. (2006). Základní gymnastika. Praha: Karolinum

Dvořáková, H., & Engelthalerová, Z. a kol. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum

Hrabinec, J. a kol. (2017). Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum   

Plavecké sporty:

Čechovská, I., & Miler, T. (2008). Plavání. Praha: Grada

Čechovská, I., & Miler, T. (2019). Didaktika plavání. Vybrané kapitoly. Praha: Karolinum

Čechovská, I., Miler, T., & Chrudimský, J. (2017). Aktualizované poznatky z didaktiky plavání III. Didaktika plavání pro učitele TV na základních a středních školách. Praha: UK FTVS

Dvořáková, H., & Engelthalerová, Z. a kol. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy.  Praha: Karolinum

Hofer, Z. a kol. (2016). Technika plaveckých způsobů. Praha: Karolinum

Hrabinec, J. a kol. (2017). Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum

Český svaz plaveckých sportů. Pravidla plavání. Dostupné z: https://www.czechswimming.cz/index.php/dokumenty/pravidla

Sportovní hry:

Táborský, F. (2004). Sportovní hry. Praha: Grada

Perič, T. (2012). Sportovní příprava dětí. Praha: Grada

Dvořáková, H., & Engelthalerová, Z. a kol. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum

Hrabinec, J. a kol. (2017). Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum   

Česká basketbalová federace. Pravidla basketbalu. Distupné z: https://cbf.cz.basketball/pravidla/p52

 

 

 

 

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Sylabus -

Atletika:

 1. Atletické rozcvičení
 2. Nácvik techniky běhu, speciální běžecká cvičení (běžecká abeceda), 
 3. Nácvik startů - letmý, padavý, polovysoký, nízký, šlapavý způsob běhu - akcelerace
 4. Nácvik vrhu koulí - způsob zádový z místa
 5. Nácvik vrhu koulí - způsob zádový se sunem
 6. Kontrola učiva, opakování

Gymnastické sporty:

 1. Názvosloví cvičení prostných
 2. Úvodní a průpravná část hodiny pro různé věkové a výkonnostní kategorie, využití hudebního doprovodu v rozcvičení
 3. Způsoby zjišťování držení těla, výchova k individuálně optimálnímu držení těla
 4. Cvičení bez náčiní, cvičení s náčiním (typizovaných i netypizovaným), s a na nářadí, cvičení s hudebním doprovodem.
 5. Osvojování pohybových dovedností z oblasti základní gymnastiky
 6. Rozvoj zdravotně orientované zdatnosti pomocí prostředků základní gymnastiky
 7. Gymnastické hry

Plavecké sporty:

 1. Seznámení s významem, úkoly a cíli plavání ve všech jeho podobách
 2. Seznámení se základy biomechaniky plavání (teorie, praxe)
 3. Historie plavání, vývoj techniky plaveckých způsobů prsa, znak, kraul (teorie, praxe). Praktické zvládnutí základních plaveckých dovedností a rozšiřování počtu speciálních plaveckých dovedností
 4. Nácvik a zvládnutí techniky plaveckých způsobů kraul, znak, prsa podle pravidel FINA, včetně startů a obrátek
 5. Zdokonalování techniky jednotlivých plaveckých způsobů s využitím plaveckých pomůcek (ploutve, packy, destičky, "piškoty")
 6. Zvyšování plavecké zdatnosti, především vytrvalosti a síly prostřednictvím tréninkových metod: intervalové, střídavé a distanční. Rozšiřování speciálních plaveckých dovedností a schopností

Sportovní hry:

 1. Způsoby uvolňování se s míčem – driblink, dvojtakt
 2. Přihrávání
 3. Střelba na koš – technika a druhy střelby
 4. Clonění
 5. Obsazování hráče bez míče a s míčem a bránění
 6. Odebírání míče
 7. Proklouzávání
 8. Herní kombinace v útoku a obraně
 9. Herní systémy v útoku a v obraně
Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Atletika:

 • Aktivní účast na výuce
 • Praktické požadavky - test výkonnosti a techniky v běhu na 100 m, vrh koulí.

Gymnastické sporty:

 • Aktivní účast na výuce 75 %
 • Písemný test z názvosloví cvičení prostných
 • Praktické požadavky – splnění testů úrovně silových schopností a flexibility při zachování správné techniky cvičení.

Ženy

 1. stoj spatný – vzpor stojmo - hluboký ohnutý předklon, dotyk země pěstmi
 2. dva výmyky na dosažné hrazdě za sebou 
 3. vzpor ležmo - 10 kliků ležmo
 4. výdrž ve shybu na hrazdě 30 sekund
 5. přednos ve svisu – 5 sekund

Muži

 1. stoj spatný – vzpor stojmo - hluboký ohnutý předklon, dotyk země prsty
 2. dva výmyky na doskočné hrazdě za sebou
 3. šplh na laně bez přírazu – 4 m
 4. ve vzporu na kruzích – 5 kliků
 5. přednos ve svisu – 5 sekund

Plavecké sporty:

 • Aktivní účast na výuce 80 %
 • Praktické požadavky - splnění časového limitu, správná technika provedení

50 m znak: muži - 1:05; ženy - 1:10
50 m prsa: muži - 1:00; ženy - 1:05
50 m kraul: muži - 0:50; ženy - 1:00

Sportovní hry:

 • Aktivní účast na výuce
 • Test z pravidel basketbalu
 • Dovednostní test (herní činnosti jednotlivce)
 • Hodnocení ve hře v utkání (základní herní systémy)
Poslední úprava: Panská Šárka, Mgr., Ph.D. (08.09.2023)
Studijní opory
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK