PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Plavání IV - OPBT2T134A
Anglický název: Swimming IV
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 3 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Vyučující: PaedDr. Irena Svobodová
Prerekvizity : OPBT2T125A
Záměnnost : OB2320134
Anotace -
Předmět je zaměřen na osvojení si speciální plavecké průpravy pro záchranu tonoucích, zvýšení plavecké vytrvalosti a zdatnosti s využitím plaveckých tréninkových metod. Předmět uzavřít po stránce teoretické, praktické a didaktické. Ke splnění předmětu využívat dostupné plavecké pomůcky (packy, nadlehčovací plavecké pomůcky, ploutve apod.)a časoměrné zařízení ( stopky) pro kontrolu TF, intervalu odpočinku i dosaženého výkonu.
Poslední úprava: Svobodová Irena, PaedDr. (20.09.2018)
Cíl předmětu -

Cílem je osvojení dovedností a schopností pro záchranu tonoucích.

Poslední úprava: Svobodová Irena, PaedDr. (20.09.2018)
Deskriptory -

V případě nutnosti zavedení distanční formy výuky bude tato výuka probíhat online ve virtuálním prostředí na platformě Microsoft Teams a to v podobě přednášek, konzultací k přednáškám, prezentací zadaných seminárních prací studentů včetně jejich analýzy a reflexí k těmto úkolům a diskuse k dané problematice.

Link: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9465

Poslední úprava: Svobodová Irena, PaedDr. (21.10.2020)
Literatura -

Hoch, M. a kol. Plavání-teorie a didaktika. Praha: SPN, 1983.

Hofer, Z. A kol. Technika plaveckých způsobů. Praha: UK, 2000.

Čechovská, I., Miler, T. Plavání. Praha: Grada Publishing, 2001.

Pravidla plavání a dálkového plavání. Český svaz plaveckých sportů, 2002.

Miler, T. Bezpečnost a záchrana u vody. Praha: VZS ČČK, 1999.

Karger, P. – Kaufman, Z. Záchranář-první pomoc. Praha: VZS ČČK 2007

Resch, J., Kutner, E. Jak se neutopit. (Učíme se hrou a vesele). Olomouc: Hanex,1995.

Counsilman, J. E. Závodní plavání. Praha: Olympia 1974

Řepa J. Abeceda záchrany. Praha: ČÚV ČČK, 1983

Poslední úprava: Svobodová Irena, PaedDr. (20.09.2018)
Požadavky ke zkoušce -

Tematické okruhy ke zkoušce z plavání:

 

1)      Význam, úkoly a cíle plavání

2)      Historie plavání – světový vývoj, mezinárodní federace, plavecké soutěže, plavání na území ČR

3)      Biomechanika plavání - hydrostatika, hydrodynamika

4)      Etapy plavecké přípravy  - didaktické aspekty výuky, metody výuky, organizační formy, využití her v plavecké výuce, bezpečnostní hlediska při výuce, plavecké pomůcky, nácvik plaveckých pohybů a dovedností v
         jednotlivých etapách

5)      Sportovní plavání - struktura výkonu, výchovná práce, psychologická příprava, organizace a řízení plaveckého tréninku

6)      Stavba plaveckého tréninku a její specifika v jednotlivých cyklech - RTC, MAC,MZC, TJ 

7)      Vliv plaveckého výcviku na rozvoj jednotlivých klíčových kompetencí

8)      Složky plaveckého tréninku a jejich rozvoj - tělesná příprava, technická příprava, taktická příprava

9)      Problematika výběru plaveckých talentů

8)      Zvláštnosti plaveckého výcviku a tréninku - plavání žen, plavání dětí a mládeže

Studenti mají tři pokusy k ukončení předmětu.

Poslední úprava: Svobodová Irena, PaedDr. (16.03.2020)
Sylabus -

Rozvoj plavecké vytrvalosti a síly tj. především rozvoj aerobních procesů a následně alaktátové anaerobní možnosti jedince.Při rozvoji jednotlivých schopností seznámit studenty a uplatnit ve výcviku jednotlivé plavecké tréninkové metody (intervalová, distanční, střídavá) při nichž je třeba sledovat TF, dobu a intenzitu zátěže a interval odpočinku s využitím stopek. Speciální plavecká průprava pro záchranu tonoucích, pády a skoky do vody, potápění a lovení předmětů, plavání ve ztížených podmínkách - např. šaty, formy dopomoci unavenému plavci, záchrana tonoucích, osobní zásah, záchranné pomůcky, akce záchrany - praktický test. Uzavření výuky teorie a didaktiky plavání po stránce teoretické, praktické a didaktické.

Poslední úprava: Svobodová Irena, PaedDr. (20.09.2018)
Podmínky zakončení předmětu -

 80% aktivní účast ve výuce

- 400m kraul v časovém limitu: muži - 7:30 min; ženy - 8:00 min v samostatně oddělených drahách

- lovení předmětů - plavání pod vodou a na hluboké vodě vylovit 3 puky ve vzdálenosti 5m od sebe

- tažení tonoucího na vzdálenost 200m (figurína)v samostatně oddělených drahách

- akce záchrany tonoucího

- skok z 3m prkna střemhlav

- 200m kraul plavání v oděvu v časovém limitu: muži - 6:15min, ženy 7:00 min

Studenti plavou sami v oddělených drahách a každý student má 2 opravné pokusy pro splnění zápočtu  

Cíl a obsah předmětu, stejně jako požadavky na ukončení předmětu, zůstávají i v distanční výuce nezměněné, mění se pouze forma výuky.

Poslední úprava: Svobodová Irena, PaedDr. (30.09.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK