PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Historie se a současnost TK - OPBT2T103A
Anglický název: History and the Present of Physical Culture
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Záměnnost : OB2320109
Je prerekvizitou pro: OPBT2T152B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc. (19.09.2017)
Tělesná kultura (dále TK) jako sociokulturní jev, její místo v kulturním vývoji lidstva a měnící se role v různých společensko-historických podmínkách. Vývoj tělesné kultury v pravěku, starověku, středověku a novověku, s důrazem na období od 19. do 21. století ve světě i u nás a na vybrané systémy a organizace. Místo TK v životě současného člověka i společnosti. Problematika hypokinetického způsobu života, zdravotně orientované zdatnosti a psychické odolnosti, kvality života, zdraví a životního stylu. TK a její subsystémy - tělesná výchova, sport, pohybová rekreace a pohybová rehabilitace - jejich struktura a funkce v systému TK. Kinantropologie jako vědní obor a její struktura.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc. (19.09.2017)

Cíl předmětu: Uvést studenty do problematiky teorie tělesné kultury, její struktury, historického vývoje a současného teoretického pojetí. Seznámení se systémem základních pojmů a jejich souvislostí.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (07.11.2020)

link

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2JmZTMzY2EtNzgyNS00Njg3LWFiZjYtOTZlZjFjODU5Yzk1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22515533f9-5bf9-4748-b9b7-25e6a7f717ee%22%7d

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc. (19.09.2017)

Kossl, J., Štumbauer, J., Waic, M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury I. - III., druhé vydání. Praha: FTVS UK, 1999., 159s. ISBN 80-7184-605-2.
Hodaň, B. Úvod do teorie tělesné kultury. Olomouc: UP, 2000.
Hogenová, A. aj. Pohyb a tělo. Praha: Karolinum, 1998., ISBN 80-7184-580-9.
Hrabinec, J. Prostor pro porozumění tělesné kultuře. In: Prostory porozumění - výchovy, umění, sport. Praha: UK PedF, 2003. s. 56 - 62. ISBN 80-7290-124-9.
Rýdl. M. Kapitoly z filosofie tělesné kultury. Praha: UK, 1993.
Slepičková, I. Sport a volný čas. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-276-0044-7.
Svoboda, B., Hošek, V. Pohyb a somatomentální vývoj osobnosti. Praha: UK, 1992.
Teplý, Z. Zdraví, zdatnost, pohybový režim. Praha: ČASPV, 1995.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc. (19.09.2017)

Pro zápočet se požaduje zpracování a prezentace seminární práce v požadované struktuře (viz úvodní přednáška).
Pro vědomostní test platí okruhy problémů uvedené v anotaci.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc. (19.09.2017)

Tělesná kultura (dále TK) jako sociokulturní jev, její místo v kulturním vývoji lidstva a měnící se role v různých společensko-historických podmínkách. Vývoj tělesné kultury v pravěku, starověku, středověku a novověku, s důrazem na období od 19. do 21. století ve světě i u nás a na vybrané systémy a organizace. Místo TK v životě současného člověka i společnosti. Problematika hypokinetického způsobu života, zdravotně orientované zdatnosti a psychické odolnosti, kvality života, zdraví a životního stylu. TK a její subsystémy - tělesná výchova, sport, pohybová rekreace a pohybová rehabilitace - jejich struktura a funkce v systému TK. Kinantropologie jako vědní obor a její struktura.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc. (19.09.2017)

1) Seminární práce dle výběru studenta v rámci obsahu předmětu (viz anotace).
2) Úspěšnost ve vědomostním písemném testu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK