PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kulturní psychologie - OPBP3Q606B
Anglický název: Cultural Psychology
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 1/1, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
PhDr. Anna Páchová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBP3Q202A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Předmět se zabývá četbou a rozborem nejvýznamnějších textů L.S. Vygotského a zejména jeho pokračovatelů, komentátorů i kritiků. Cílem předmětu je seznámit se s hlavními tezemi, zakladatelskými výzkumy i kulturně psychologickými inspiracemi pro empirické výzkumy a poznání edukace pojmovým aparátem Vygotského a jeho následovníků. Kurz bude tvořen následujícími hlavními tématy: 1. Vygotského psychologická teorie - Vygotského psychologická teorie podle Wertsche zahrnuje tři propojená témata, která tvoří její páteř. Jde o tzv. genetickou metodu, ideu vyšších psychických funkcí majících původ v sociálních procesech (mediace druhými osobami) a roli artefaktu/nástroje (materiálního instrumentu nebo psychologického nástroje/znaku) Dvojí mediace (druhou osobou, jejím tutorstvím, které posouvá dítě v jeho zóně nejbližšího vývoje; a také nástrojem ? např. řečí v rozumovém vývoji); 2. Vztah myšlení a řeči - Zaměřuje se na interfunkční vztah myšlení a řeči. Na verbálně zprostředkované interakce a jejich "zvnitřňování" v seberegulující soukromé/egocentrické řeči vytvářející předpoklady pro vznik vnitřní řeči a verbálního myšlení; 3. Zóna nejbližšího vývoje - Zóna nejbližšího vývoje je vůbec nejznámější pojem Vygotského teorie vztahu učení a vývoje. Tedy s největší relevancí pro formální vzdělávání. Vztah experta a novice je v lidské kultuře základní a samozřejmý. Ovšem prostá extenze dyadického vztahu, jak si ho pro ZPD empiricky představoval Vygotskij, na vztah učitel ? žák/žáci ve třídě je už kritizována (nejde o dyadický kontext a inteakce se liší obsahem, formou i žánrem od každodenních interakcí); 4. Aktuální teoretické a empirické směřování inspirované Vygotským (např. paměť nebo teorie mysli) - výběr dvou příkladů témat, která jsou dnes rozvíjena a opírají se o inspirace Vygotským.
Poslední úprava: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (08.04.2020)
Literatura

VYGOTSKIJ, L. S. Myšlení a řeč. Praha, SPN 1976.

VYGOTSKIJ, L. S. Vývoj vyšších psychických funkcí. Praha: Svoboda, 1976.

FERNYHOUGH, Ch. a LOYD, P. (eds.) Lev Vygotsky. Critical Assessments (Critical Assements of Leading Psychologists). London: Routledge, 1998 (4 díly, 1904 stran).

ROGOFF, B. a WERTSCH, J. V. (Eds.), Children’s learning in the “zone of proximal development”—New directions for child development (pp. 7-18). San Francisco: Jossey-Bass, 1984.

VALSINER, J. a van der VEER, R. The social mind: Construction of the idea. New York: Cambridge University Press, 2000.

VALSINER, J. Culture in minds and societies. New Delhi: Sage, 2007

BLANK, M. a WHITE, S. Activating the Zone of Proximal Development in School: Obstacles and Solutions, in P. Lloyd & C. Fernyhough (Eds.) Lev Vygotsky: Critical Assessments; Part 14: Applying ZPD to Education and Learning.

VALSINDER, J. a van der VEER, R. On the social nature of human cognition: an analysis of the shared intellectual roots of Georg Herbert Mead and Lev Vygotsky. London: Routledge, 1999.

Poslední úprava: Hrabec Ondřej, Mgr., Ph.D. (28.01.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet bude udělen na základě docházky (tolerance tří absencí) a kvalitního splnění všech průběžných úkolů a kvality závěrečné seminární práce.

Poslední úprava: Hrabec Ondřej, Mgr., Ph.D. (28.01.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK