PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychologie jazyka a řeči - OPBP3Q605B
Anglický název: Psychology of Language and Speech
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 1/1, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D.
Prerekvizity : OPBP3Q202A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Předmět je koncipován jako úvod do studia psychologie jazyka a řeči. Orientuje studenta především v otázkách vývoje jazykových schopností a řeči předškolního a raně školního dítěte. Ukazuje rovněž na souvislost rozvoje jazykových schopností a gramotnostních dovedností tak, aby znalosti získané v průběhu studia mohl student zhodnotit v oblasti psychologické diagnostiky a intervence. Teoretické východiska problematiky jsou představovány v oporách aktuálního zahraničního i domácího výzkumu, aby umožňovala základní orientaci studenta v této problematice pro potřeby praxe současného pedagogiko-psychologického poradenství. V předmětu bude kladen velký důraz nejen na seznámení studujících s klíčovými poznatky z psychologie jazyka a řeči, ale také na jejich aplikaci a diskusi. Předmět bude strukturován do následujících tematických bloků: 1. Psychologie jazyka a řeči - vymezení, hlavní autoři, 2. Osvojování jazyka dětmi, 2. Učení se cizímu jazyku, 3. Produkce a percepce řeči, 4. Paměť (ukládání a vyhledávání informací/slov, 5. Teorie řečové činnosti (pragmalingvistika)
Poslední úprava: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (08.04.2020)
Literatura

SMOLÍK, F., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. Vývoj jazykových schopností dítěte předškolního věku. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4240-3.

SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (2015). Vývojový vztah fonematického povědomí a znalosti písmen. Praha: Togga. ISBN 978-80-7476-093-8.

Poslední úprava: Hrabec Ondřej, Mgr., Ph.D. (06.02.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Předpokladem pro úspěšné ukončení kurzu je docházku minimálně 75% a realizace prezentace na zadané téma v průběhu semináře.

Poslední úprava: Málková Gabriela, doc. PhDr., Ph.D. (05.02.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK