Psychologie genderu - OPBP3Q602B
Anglický název: Psychology of Gender
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/1, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 30 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Marcela Macháčková
doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (08.04.2020)
Cílem předmětu je seznámit studující s genderem jako analytickou kategorií tradičně využívanou v psychologii (a dalších sociálních vědách). Předmět zprostředkovává teoretické a metodologické zázemí pro aplikaci genderové perspektivy na společenskou (psychologicky relevantní) realitu. Součástí předmětu budou aktivity směřující k budování genderové senzitivity. Vedle představení konceptu gender bude v rámci předmětu pozornost věnována zejména následujícím tématům: přístupy ke kategorii genderu v jednotlivých společenských vědách, vývoj genderové problematiky jako vědeckého tématu, metodologie genderové analýzy, biologické pohlaví a gender, genderová socializace (osvojování genderových rolí a genderových identit), hypotéza genderové podobnosti vs. hypotéza genderových rozdílů, hlavní výzkumná zjištění o femininitě/ženách a maskulinitě/mužích v psychologicky relevantních proměnných, genderové aspekty strukturace společnosti, gender a moc, gender ve veřejné a soukromé sféře, gender a sexualita, gender v rodině a partnerských vztazích, gender ve vzdělávacím systému a na trhu práce. Výuka bude probíhat prostřednictvím práce s původními texty, empirickými daty a praktickými příklady, které ilustrují genderové zatížení společenské reality. Součástí každého setkání je teoretický výklad a diskuse nad studovanými odbornými texty a/nebo aktuálními jevy ze sociální reality. Studující v kurzu průběžně pracují, čtou připravené články, promýšlejí vlastní životní zkušenosti atd. Zároveň realizují úkoly, které jsou vedle aktivní účasti na semináři podmínkou k získání zápočtu. Struktura kurzu je tvořena následujícími tematickými bloky: 1. Pojem gender. Gender jako organizační princip společnosti. Vývoj konceptu gender v sociálních vědách, 2. Biologické pohlaví a gender, 3. Genderová socializace. Osvojování genderových rolí, budování genderové identity, 4. Psychologické rozdíly a shody mezi ženami a muži - kognice, emoce, osobnostní rysy atd., 5. Gender v sociálních skupinách. Vztah skupin a jednotlivců z hlediska genderu, 6. Gender v soukromé sféře. Uspořádání rodin. Nové modely partnerství a rodiny, 7. Gender ve veřejné sféře. Horizontální a vertikální segregace, gender pay gap. Zobrazování genderu v médiích, 8. Genderové nerovnosti, stereotypy a předsudky. Možnosti jejich snižování.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (19.02.2022)

K předmětu existuje kurz Moodle, který obsahuje doporučené odborné články a další publikace a dále zadání k praktickým úkolům. Studující provádí úkoly a čtou příslušné publikace na jednotlivé semináře, kde o nich probíhá diskuse.

Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 60 minut
Samostudium literatury (za semestr) 15 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 15 hodin
Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 15 hodin
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (30.01.2020)
BEM, Sandra L. The lenses of gender: Transforming the debate on sexual inequality. Yale University Press, 1993.
CURRAN, Daniel J.; RENZETTI, Claire M. Ženy, muži a společnost. Nakladatelství Karolinum, 2003.
HELGESON, Vicki. Psychology of gender. Routledge, 2016.
JANOŠOVÁ, Pavlína. Dívčí a chlapecká identita. Grada Publishing as, 2008.
KIMMEL, Michael S.; HOLLER, Jacqueline. The gendered society. 2000.
RUDMAN, Laurie A.; GLICK, Peter. The social psychology of gender: How power and intimacy shape gender relations. Guilford Press, 2012.
 
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (11.09.2023)
12.10.2023 témata: gender, genderová společnost, jazyk
26.10.2023 témata: pohlaví, sexualita
9.11.2023 témata: genderová podobnost x rozdílnost, metodologie výzkumů, psychologický diskurz
23.11.2023 témata: genderová socializace, vývoj identity
7.12.2023 témata: LGBT+ a trans identity
21.12.2023 témata: inteligence a emoce: genderové stereotypy x výzkumy
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (30.01.2020)

Podmínkou k ukončení kurzu je:

1) docházka  na semináře

2) plnění průběžných úkolů

3) závěrečný test