PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kulturní modely ve vzdělávání - OPBP3Q501C
Anglický název: Cultural Models in Education
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/1, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBP1Q140B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. David Doubek, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. David Doubek, Ph.D. (15.09.2021)
Cílem předmětu je studenty a studentky seznámit s teorií kulturních modelů jako jedním z nejvýraznějších současných směrů v psychologické antropologii. Předmět je postaven na koncepcích idealizovaných kulturních modelů G. Lakoffa, kulturních modelů Bradda Shorea a kognitivní teorie kulturního významu Claudie Strauss a Naomi Quinn. V semináři je pozornost věnována rozboru původních výzkumných textů k otázkám kulturních modelů. Mimo jiné bude v předmětu ukázána aplikace kulturních modelů na specifický případ vzdělávání Romů. Z pozic kognitivní antropologie bude diskutován problém segregace romských žáků v rámci vzdělávacího systému majority. Příčina spočívá v krizi důvěry - v procesu distanciace Romů, který jednak ovlivňuje priority, na něž Romové při socializaci svých dětí kladou důraz, jednak staví bariéry v komunikaci mezi romskou rodinou a školou. V předmětu bude kladen velký důraz nejen na seznámení studujících s klíčovými poznatky, ale také na jejich aplikaci a diskusi. Předmět bude strukturován následujících tematických bloků: 1. Psychologická antropologie, kognitivní antropologie, 2. Koncepce kulturních modelů G. Lakoffa, 3. Koncepce kulturních moelů B. Shorea, 4. C. Strauss a N. Quinn, 5. Integrace teoretických přístupů a jejich aplikace na případ vzdělávání Romů, 6. Aplikace kulturních modelů do mimo-romských kontextů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. David Doubek, Ph.D. (15.09.2021)

Cílem předmětu je studenty a studentky seznámit s teorií kulturních modelů jako jedním z nejvýraznějších současných směrů v psychologické antropologii.

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. David Doubek, Ph.D. (15.09.2021)

Případná distanční výuka bude vedena prostřednictvím kurzu v Moodle:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10546

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (31.01.2020)

LAKOFF, George. Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind. Chicago: University of Chicago Press, 1990. ISBN 0-226-46804-6.

SHORE, Bradd. Culture in Mind: Cognition, Culture, and the Problem of Meaning. Oxford: Oxford University Press, 1998. ISBN 0195126629.

STRAUSS, Claudia a QUINN, Naomi. A cognitive theory of cultural meaning. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. ISBN 0-521-59409-X.

D' ANDRADE, Roy a STRAUSS Claudia. (Eds). Human motives and cultural models. Cambridge: Cambridge Universty Press, 1994. ISBN 0-521-423-38-4.

HOLLAND, Dorothy; QUINN, Naomi (Eds.). Cultural models of language and thought. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. ISBN 0-521-31168-3.

LINDHOLM, Charles. Culture and Identity. The history, Theory and Practice of Psychological Anthropology. Oxford: Oneworld Publications, 2007. ISBN 978-1-85168-528-8

SOUKUP, Václav. Dějiny antropologie: encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, paleoantropologie, sociální a kulturní antropologie. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0337-3.

SHWEDER, Richard. A. a LE VINE, Robert A. (Eds.) Culture Theory. Essays on Mind, Self and Emotion. Cambridge: Harvard University, 1985. ISBN: 9780521318310.

SPERBER, Dan. Explaining culture: a naturalistic approach. Oxford: Blackwell, 1996. ISBN 0631200444.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. David Doubek, Ph.D. (15.09.2021)

1. Kulturní modely a kognitivní antropologie. Problém analogického myšlení. Objektivismus x zkušenostní realismus.

2. Teorie prototypů, mysl jako procesor a limity klasické kategorizace. Wittgenstein a Austin.

3. Systematizace pozorování prototypických jevů: dílo Eleanor Roschové.

4. Hierarchie a prototypické jevy - problém bázové úrovně. Roger Brown a Brent Berlin.

5. Bázové kategorie a interakční vlastnosti.

6. Idealizované kognitivní modely jako zdroj prototypových jevů. Jednoduché IKM a svazkové IKM.

7. Metonymické IKM, metonymické zdroje prototypových jevů a radiální struktury.

8. Vybrané typy metonymických modelů: stereotypy, typické příklady, ideály, vzory, generátory, vyčnívající případy.

9. Radiální kategorie a shrnutí IKM.

10. Kulturní modely a individuum, učení a sdílení IKM. Individualita, idiosynkracie a kolektivita.

11. Kulturní modely podle Bradd Shorea - Lingvistické a nelingvistické KM

12. Kulturní modely a kultura. Teorie distribuce kulturních modelů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. David Doubek, Ph.D. (30.01.2020)

Podmínkou ukončení předmětu je vypracování a prezentace referátu, docházka (tolerance jedné absence).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK