PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociologie výchovy - OPBP3Q406A
Anglický název: Sociology of Education
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 45 / 45 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. David Doubek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. David Doubek, Ph.D.
Prerekvizity : OPBP3Q108A
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (29.01.2023)
Cílem kurzu je poskytnout studentům a studentkám základní orientaci v oboru sociologie výchovy a školy a seznámit je s tím, jak o škole a výchově uvažuje sociologie, jak je analyzuje a teoretizuje. Akcent je v přednášce položen na výklad základní terminologie a fundamentálních konceptů a v semináři na četbu a interpretaci významných děl (P. Willis – Learning to Labor ap.) a aktuálním otázkám v kontextu české školy. Sociologie výchovy bude představena v návaznosti na kurz Základy sociologie a budou zdůrazňovány možnosti jejího využití v psychologii, zejména v pedagogické psychologii. V předmětu bude kladen velký důraz nejen na seznámení studujících s klíčovými poznatky, ale také na jejich aplikaci a diskusi.
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. David Doubek, Ph.D. (25.01.2023)
Množství kreditů odpovídající časové zátěži 3
Přidělené kredity 3
Zakončení Zk
Přímá výuka
Přednášky: 1
Cvičení: 1
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 15 minut
Samostudium literatury (za semestr) 3 hodiny
Práce se studijními materiály (za semestr) 0 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 6 hodin
Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 60 hodin
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (31.01.2020)

HAVLÍK, Radomír a KOŤA, Jaroslav. Sociologie výchovy a školy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-635-7.

GIDDENS, Anthony. Sociologie. Praha: Argo, 1999. ISBN 80-7203-124-4.

BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-518-3.

DOUBEK, David, LEVÍNSKÁ, Markéta a BITTNEROVÁ, Dana. Pomoc a pořádek: kulturní modely v pomáhajících profesích. Praha: Fakulta humanitních studií, 2015. ISBN 978-80-87398-18-0

ILLICH, Ivan. Odškolnění společnosti. Praha: Slon, 2001. ISBN 80-85850-96-6.

KATRŇÁK, Tomáš. Odsouzeni k manuální práci. Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha: Slon, 2004. ISBN 80-86429-29-6

OGBU, John. U. Black American Students in an Affluent Suburb. A Study of Academic Disengagement. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates Inc., 2003. ISBN: 978-0805845167.

PRAŽSKÁ SKUPINA ŠKOLNÍ ETNOGRAFIE. Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0924-X

STACK, Carol. All our kin. New York: Basic Books, 1975. ISBN 0-06-131982-1.

WILLIS, Paul. Learning to Labor: How Working Class Kids Get Working Class Jobs. New York: Columbia University Press, 1981.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. David Doubek, Ph.D. (25.01.2023)

Předmět bude strukturován následujících tematických bloků: 1) Vymezení sociologie výchovy na pozadí sociologie, pedagogiky a psychologie, 2) Normativní a deskriptivní v kontextu pegagogiky, 3) Základní sociologická paradigmata relevntní v kontextu sociologie výchovy: funkcionalismus, teorie konfliktu, symbolický interakcionismus, 4) Důležité sociologické pojmy z hlediska sociologie výchovy: Sociální struktura, třída, etnicita, socializace, sociální kontrola, sociální stratifikace, sociální mobilita, 5) Výzkumné přístupy v sociologii výchovy. Ukázky nosných metodologií, příklady zajímavých výzkumů, 6) Významné sociologické teorie výchovy a vzdělávání, 7) Škola jako sociální systém, 8) Školní procesy – vyjednávání, reprodukce, strategie, 9) Profese učitele a její sociologické souvislosti, 10) Žáci, studenti, vrstevnická skupina, 11) Rodina a vzdělání, problematika sociální reprodukce a kulturního kapitálu, 12) Role vzdělání v sociální stratifikaci a sociální mobilitě. Sociální inkluze a exkluze.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. David Doubek, Ph.D. (25.01.2023)

Podmínkou je docházka (tolerance jedné absence), aktivní účast na seminářích, plnění zadaných úkolů k četbě a složení zkoušky, která vychází z přednášek.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK