PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychologie v pracovním prostředí - OPBP3Q402A
Anglický název: Psychology in the Workplace
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 45 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. David Heider, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. David Heider, Ph.D.
Prerekvizity : OPBP3Q202A
Anotace -
Cílem kurzu je uvedení studentů do současné aplikované psychologie v prostředí organizací, zejména firem. Obsahem kurzu je přehled specifik firemního prostředí s ohledem na aplikaci psychologických intervencí a principů. V předmětu bude kladen velký důraz nejen na seznámení studujících s klíčovými poznatky, ale také na jejich aplikaci a diskusi. Těžištěm předmětu bude práce s kazuistikami z oblasti pracovní psychologie, díky kterým se studenti a studentky naučí rozumět základním teoretickým konceptům psychologie práce a aplikovat je v pracovním prostředí. V předmětu bude zohledněna také problematika kultury organizací v souvislosti s jejím zaměřením: kromě komerčních firem bude věnována pozornost také orgánům státní správy a neziskovým organizacím.
Poslední úprava: Heider David, PhDr. Mgr., Ph.D. (04.02.2024)
Deskriptory
Příprava na výuku  
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 30 minut
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 0 minut
Samostudium literatury (za semestr) 4 hodiny
Práce se studijními materiály (za semestr) 5 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 1 hodina
   
Plnění předmětu  
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 10 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin
Poslední úprava: Heider David, PhDr. Mgr., Ph.D. (02.02.2023)
Literatura

ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3

BEDRNOVÁ, E.; NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. Praha : Management Press, 2002. ISBN 80-7261-064-3

BĚLOHLÁVEK, F. Jak vést a motivovat lidi. Brno: Computer Press,  2008. ISBN 978-80-251-2235-8

FAERBER, Y.; STOWE, Ch. Vedení lidí v praxi. Praha: Grada Publishing, 2007.  ISBN 978-80-247-2009-8

KOUBEK, J. Personální práce v malých a středních firmách. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2202-3

PAUKNEROVÁ, D. Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha : Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1706-9

VAJNER, L. Výběr zaměstnanců do týmu. Praha : Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1739-5

Poslední úprava: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (03.02.2020)
Sylabus

1. Rámec práce ve firemním prostředí
Etika, problematika dvojího klienta, funkce psychologické intervence: "ekonomická" vs. "terapeutická". Hodnotové zaměření organizací. 

2. Témata psychologie ve firemním prostředí
Rovnováha praocvního a osobního života, well-being, odolnost vůči stresu, řízení času, problematika řízení výkonu, propouštění. Řešení konfliktů a sporů, zvyšování motivace a spolupráce, kariérní poradenství

3. Podpora a rozvoj vedoucích pracovníků s ohledem na psychologické aspekty vedení lidí
Typy řízení, vliv osobnosti vedoucího pracovníka na styl řízení, nevědomé obsahy vedoucích pracovníků, dynamika pracovních týmů, motivace zaměstnanců

4. Nástroje a metody
Koučování, týmové workshopy, školení "soft skills", stínování, psychodiagnostické nástroje, facilitační techniky, mediace sporů.

5. Role HR ve strultuře organizace
Externí poradce a interní HR - rozdíl role, zodpovědnosti HR oddělení, vytváření podpůrných procesů, výběr a rozvoj zaměstnanců. Personální agenda. Firemní kultura a její vliv na komunikaci, well-being atd.

Poslední úprava: Heider David, PhDr. Mgr., Ph.D. (04.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu

K zakončení kurzu je zkouška písemnou formou. Předpokládá se také účast a aktivita na setkáních.

Poslední úprava: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (03.02.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK