PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální psychologie II - OPBP3Q401A
Anglický název: Social Psychology II
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 45 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Prerekvizity : OPBP3Q302A
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (29.01.2023)
Cílem předmětu je hlubší seznámení s vybranými oblastmi sociálně-psychologického teoretizování a výzkumu. Navazuje na základní poznatky ze sociální psychologie, které si studenti a studentky osvojili v předmětu Sociální psychologie I (zejména sociální skupiny, sociální chování a jednání, sociální vnímání, postoje). Předmět představuje základní teoretický předmět bakalářského studijního programu a směřuje ke státním závěrečným zkouškám, kterých je součástí. V předmětu bude kladen velký důraz nejen na seznámení studujících s klíčovými poznatky, ale také na jejich aplikaci a diskusi. Cílem předmětu je, aby si studující osvojili hlavní sociálně-psychologické teorie a koncepty a dokázali je využít při rozboru reálných událostí. V rámci výuky proto budou vedle přednášky využívány i více aktivní formy zapojení studentů, které budou směřovat k využití sociální psychologie v praxi.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (29.01.2023)
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 0 minut
Samostudium literatury (za semestr) 15 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 15 hodin

Plnění předmětu

Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 20 hodin

Stručný popis přípravy na výuku

Předmět má studijní opory v Moodlu. Na každé setkání je připraven určitý článek či kapitola k danému tématu a dále úkol, jehož smyslem je propojit probírané učivo se společenskou realitou (např. provést pozorování, zadat dotazník atd.).  
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (30.01.2020)
ALLPORT, Gordon W. O povaze předsudků. Prostor, 2004.
BIGLER, Rebecca S.; LIBEN, Lynn S. A developmental intergroup theory of social stereotypes and prejudice. In: Advances in child development and behavior. JAI, 2006. p. 39-89.
HAYESOVÁ, Nicky. Základy sociální psychologie. Portál, 2000.
HEWSTONE, Miles; STROEBE, Wolfgang. Sociální psychologie. Praha: Portál, 2006.
HNILICA, Karel. Stereotypy, předsudky, diskriminace. Praha, Karolinum. 2010.
HNILICA, Karel. Konflikt hodnot a kvalita života. Československá psychologie, 2000, 44, 385-403.
KOUŘILOVÁ, Sylvie. Jedinec v meziskupinových vztazích: od sociální kategorizace k předsudkům. Československa Psychologie, 2011, 1.
MATĚJŮ, Petr, et al. Ke kořenům sociálně psychologického modelu sociální stratifikace. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2005, 41.01: 7-30.
MACRAE, C. Neil; STANGOR, Charles; HEWSTONE, Miles (ed.). Stereotypes and stereotyping. Guilford Press, 1996.
SLAMĚNÍK, Ivan; VÝROST, J. Sociální psychologie. Grada, 2008.
VÝROST, Jozef; SLAMĚNÍK, Ivan. Aplikovaná sociální psychologie. Grada Publishing, 2001.
VÝROST, Jozef (ed.). Sociální psychologie, přepracované a rozšířené vydání. Grada Publishing, 2008.
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (29.01.2023)

Struktura předmětu je tvořena následujícími tematickými bloky:

  1. Postoje
  2. Stereotypy a předsudky
  3. Důsledky stereotypů pro jedince
  4. Explicitní a implicitní stereotypy, automatická aktivace, změny stereotypů
  5. Sociální stratifikace, sociální status, nerovnost, moc, diskrminace
  6. Přátelské a romantické vztahy, vývoj,kulturní specifika
  7. Hodnoty a hodnotové orientace
  8. Kvalita životä
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (29.01.2023)

K ukončení kurzu je třeba splnit následující podmínky:

1) účast na seminářích (tolerována je jedna nezdůvodněná absence)

2) vypracování skupinového úkolu a jeho prezentace na semináři

3) vypracování dílčích seminárních úkolů (viz představení na prvním setkání a v Moodlu)

4) závěrečná ústní zkouška

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK