Sociální psychologie I - OPBP3Q302A
Anglický název: Social Psychology I
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 45 / 45 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Prerekvizity : OPBP3Q202A
Je prerekvizitou pro: OPBP3Q401A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (11.09.2023)
Předmět je uvedením do oboru sociální psychologie, který bude představen jak z hlediska historického vývoje disciplíny, tak i z hlediska specifického tematického zaměření disciplíny. Cílem předmětu je předat studentům základní sociálně-psychologické koncepty a principy jejich aplikace na sociální realitu. Pozornost bude věnována vztahu sociální psychologie k ostatním psychologickým disciplínám a dalším sociálně-vědním oborům; ukázány budou nejen jejich hranice, ale také jejich vzájemné prolínání a přínosy ke zkoumání interdisciplinárních témat (jako je například školní výchova a vzdělávání). Dále budou představeny hlavní sociálně-psychologické teorie a přístupy ke zkoumání klíčových témat, které jsou specificky nahlíženy z pozice sociální psychologie (např. sociální skupiny, sociální chování a jednání, sociální vnímání, postoje atd.). V rámci výuky budou vedle přednášky využívány i více aktivní formy zapojení studentů, které budou směřovat k využití sociální psychologie v praxi. Předmět představuje základní teoretický předmět bakalářského studijního programu a směřuje ke státním závěrečným zkouškám, kterých je součástí. V předmětu bude kladen velký důraz nejen na seznámení studujících s klíčovými poznatky, ale také na jejich aplikaci a diskusi. Cílem předmětu je, aby si studující osvojili hlavní sociálně-psychologické teorie a koncepty a dokázali je využít při rozboru reálných událostí.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (30.01.2020)
BAČOVÁ, Viera. Identita v sociální psychologii. Sociální psychologie, 2008, 2: 109-126.
HAYESOVÁ, Nicky. Základy sociální psychologie. Portál, 2000.
HEWSTONE, Miles; STROEBE, Wolfgang. Sociální psychologie. Praha: Portál, 2006.
KENRICK, Douglas T., et al. Social psychology: Goals in interaction. Boston, MA: Pearson, 2010.
PARKER, Ian. The Crisis in Modern Social Psychology (Psychology Revivals): and how to end it. Routledge, 2013.
SLAMĚNÍK, Ivan; VÝROST, J. Sociální psychologie. Grada, 2008.
VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. PORTÁL, 2009.
VÝROST, Jozef; SLAMĚNÍK, Ivan. Aplikovaná sociální psychologie. Grada Publishing, 2001.
VÝROST, Jozef (ed.). Sociální psychologie, přepracované a rozšířené vydání. Grada Publishing, 2008.
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (11.09.2023)

Předmět bude strukturován do následujících tematických bloků:

1. Historie a metodologie sociální psychologie

2. Socializace

3. Osobnost v sociálně-psychologické perspektivě

4. Sociální role a sociální identita

5. Sociální skupiny

6. Sociální interakce

7. Verbální a neverbální komunikace

8. Sociální poznávání - utváření dojmu o druhém člověku

9. Kauzální atribuce

10. Sociální vliv - konformita a poslušnost

11. Sociální facilitace a inhibice

12. Postoje

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (28.01.2020)

Podmínky k ukončení kurzu:

1) docházka (tolerována je jedna absence bez omluvy)

2) aktivní účast na seminářích

3) skupinová prezentace odborného článku

4) závěrečný test