PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Obecná psychologie I - OPBP3Q101A
Anglický název: General Psychology I
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 100 / 100 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Kateřina Fibigerová, Ph.D.
doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPBP3Q202A, OPBP3Q506B, OPBP3Q301A
Anotace
V předmětu se studenti a studentky seznámí s obecnou psychologií jako základní psychologickou disciplínou a jejími vazbami na ostatní obory. Důraz je kladen na porozumění funkci obecné psychologie a na prohloubení systematického uvažování v psychologii i adekvátního užívání psychologické terminologie. Předmět představuje jeden ze základních teoretických předmětů v bakalářském studijním programu psychologie. Je součástí přípravy ke státním závěrečným zkouškám. Cílem předmětu je výklad systému obecně psychologických poznatků. Tento systém je podáván pluralisticky, přičemž stěžejní tendencí je snaha o syntézu poznatků založených na různých psychologických přístupech a paradigmatech. V předmětu bude kladen velký důraz nejen na seznámení studujících s klíčovými poznatky, ale také na jejich vzájemné porovnávání a kritický přístup k nim. Studující jsou v kurzu motivovány k diskusi založené na poznatcích z odborných zdrojů. Předmět bude strukturován do následujících tematických bloků: 1) Předmět obecné psychologie: vymezení obecné psychologie, místo a funkce obecné psychologie vsystému psychologických disciplín, základní přístupy ke studiu psychologických jevů, způsoby získávání poznatků vpsychologii; 2) Definice v psychologii, způsoby vymezování pojmů: základní pojmy a způsoby jejich vymezení vobecné psychologii; 3) Čití a vnímání: psychofyzika (počitkové prahy), sestupné a vzestupné procesy ve vnímání, amodální percepce, vnímání objektů (Marr, Biederman, Gibson), vnímání prostoru a barvy; 4) Pozornost: druhy pozornosti, vlastnosti pozornosti, základní teorie (Broadbent, Treismanová, Deutsch a Deutschová, Kahneman, Norman a Bobrow), bezděčná pozornost, sluchová pozornost, zaměřená pozornost, zrakové vyhledávání, 5) Paměť: vymezení paměti, paměťové procesy, druhy paměti, konstruktivní povaha paměti, metody zkoumání paměti, křivka učení, teorie a modely paměti; 6) Imaginace: vymezení základních pojmů souvisejících s imaginací, druhy představivosti a představ, funkce imaginace, vymezení fantazie (produktivní imaginace), principy fantazijní tvorby, teorie imaginace: kognitivní, psychodynamické, 7) Vědomí a nevědomí: způsoby vymezení vědomí a nevědomí, základní pojmy související s vědomím a nevědomím, funkce vědomí, přístupy ke studiu vědomí a nevědomí (filosofický, neuropsychologický, kognitivní, hlubinně psychologický), spánek a sny, 8) Mentální reprezentace: dělení mentálních reprezentací, analogové reprezentace (mentální rotace, skenování představ), propoziční reprezentace („mentálština"), vztah mezi analogovými a propozičními reprezentacemi (Paivio, Kosslyn); 9) Myšlení jako řešení problémů: řešení problémů jako učení (Thorndike), řešení problémů jako vhled (gestaltisté, Ohlsson), problémový prostor (Newell a Simon), izomorfní problémy, algoritmus vs. heuristika, druhy problémů, cyklus řešení problému, faktory ovlivňující racionální rozhodování, 10) Myšlení jako pojmy a usuzování: druhy myšlení, myšlenkové procesy, vymezení a funkce pojmů, klasické a neurčité pojmy a jejich representace, teorie prototypů E. Roschové, druhy usuzování a jejich psychologické charakteristiky.
Poslední úprava: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (08.04.2020)
Cíl předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními tématy kognitivní psychologie při zdůraznění různorodosti přístupů a teorií k těmto tématům. Student by měl po ukončení kurzu (1) znát základní poznatky a teorie k jednotlivým kognitivním funkcím a (2) umět vysvětlit, jak (v rámci kterých přístupů) byly tyto poznatky formulovány.
Poslední úprava: Hrabec Ondřej, Mgr., Ph.D. (16.09.2021)
Deskriptory

Celková zátěž studenta: 128 hodin
Přímá výuka: 1 hodina přednáška + 1 hodina cvičení
Doba přípravy (za semestr): 20 hodin samostudium literatury, 40 hodin příprava na zápočet, 50 hodin příprava na zkoušku.

 

V případě omezení prezenční výuky bude výuka probíhat online v rozvrženém čase za využití platformy MS Teams (kód pro připojení do skupiny: mlfksjy). Pro připojení do skupiny je třeba využít univerzitní login studenta (CAS).

Poslední úprava: Hrabec Ondřej, Mgr., Ph.D. (16.09.2021)
Literatura

ATKINSONOVÁ, R. L. ET AL. Psychologie. Praha: Portál, 2003.
EYSENCK, M. W., KEANE, M. T. Kognitivní psychologie. Praha: Academia, 2008.
PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2007.

Opory jsou k nalezení v Moodle:

https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2994

Poslední úprava: Lukavská Kateřina, Mgr., Ph.D. (23.11.2023)
Sylabus
Informace o kurzu; Definice v psychologii
Předmět obecné psychologie
Čití a vnímání
Pozornost
Imaginace
Jazyk a řeč
Mentální reprezentace
Myšlení: Řešení problémů
Myšlení: Pojmy a usuzování
Poslední úprava: Lukavská Kateřina, Mgr., Ph.D. (26.04.2024)
Podmínky zakončení předmětu
Kurz je ukončen zápočtem a zkouškovým testem.
Zápočet bude udělen za reflektovanou účast na psychologickém/pedagogickém výzkumu (PedF/Labels).
Poslední úprava: Hrabec Ondřej, Mgr., Ph.D. (30.01.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK