PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika estetických výchov (HV a VV) II - OPB03V305A
Anglický název: Didactics of Aesthetic Education (Music and Art Education) II
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z [HT]
Počet míst: 30 / 90 (35)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Helena Kafková, Ph.D.
Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D.
Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Marie Hons, Ph.D.
Mgr. Helena Kafková, Ph.D.
Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
Prerekvizity : OPB03H205A
Je prerekvizitou pro: OPB03H407A
Je záměnnost pro: OKB03V305A
Anotace -
V oblasti výtvarné výchovy se kurz zaměřuje na plánování výtvarných činností, na výtvarné řady a projekty. Diskutuje také interdisciplinární potenciál výtvarné výchovy v mateřské škole. Studenti si osvojují dovednost s ohledem na specifika předškolního věku plánovat výtvarné činnosti, zdůvodňovat jejich přínos a vysvětlovat jejich logiku a získávají jistotu v používání důležitých didaktických kategorií. Učí se pracovat s oborovými souvislostmi a orientují se v souvislostech kulturních institucí, které nabízejí edukační příležitosti. Kurz se dále věnuje reflexi realizovaných výtvarných činností a rozvíjí schopnost studujících pracovat s chybou. Součástí kurzu je nastínění možností učitelské sebereflexe ve výtvarné výchově. V hudebněvýchovné oblasti se studenti naučí využívat rytmických a melodických nástrojů Orffova hudebního instrumentáře, zpěvu písní, hry na klavír a zobcové sopránové flétny. Seminář je zaměřen na činnostní pojetí instrumentálních a poslechových aktivit, na zdůvodnění didaktických zásad, vyučovacích metod se zřetelem k míře hudebního nadání dětí i na tvorbu příprav pro hudební činnosti v mateřské škole.
Poslední úprava: Kafková Helena, Mgr., Ph.D. (18.09.2023)
Deskriptory
Celková časová zátěž studenta 60,0
Množství kreditů odpovídající časové zátěži 2
Přidělené kredity 2
Zakončení Z
   
Přímá výuka  
Přednášky: 0,5
Cvičení: 1
   
Příprava na výuku  
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 30 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 120 minut
Samostudium literatury (za semestr) 4 hodiny
Práce se studijními materiály (za semestr) 4 hodiny
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 4 hodiny
   
Plnění předmětu  
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 3 hodiny
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin
   
Rozsah přímé výuky v kombinovaném studiu: 7,5
E-learningový kurz (odkaz):

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15304

Stručný popis přípravy na výuku:

V hudební oblasti: studium literatury, osvojování dovedností v oblasti hry na klavír a nástroje Orffova instrumentáře, příprava partitur, příprava výstupů v seminární výuce.

Poslední úprava: Kmentová Milena, Mgr., Ph.D. (14.09.2023)
Literatura

VV

BIRD, Michael. Van Goghova hvězdná noc: dějiny umění v příbězích pro děti. Ilustroval Kate EVANS, přeložil Katarína BELEJOVÁ. Brno: CPress, 2017. ISBN isbn978-80-264-1691-3.

KAFKOVÁ, Helena. Language Elements and Subject Integration / Helena Kafková. SPECIAL ISSUE InSEA Congress 2018: Scientific and Social Interventions in Art Education [online]. Synnyt, 2019, 2/2019, 81-90 [cit. 2020-01-15]. ISSN ISSN 1795-4843. Dostupné z: https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=148283892

KAFKOVÁ, Helena a Ondřej SUCHAN. Řemeslo: marginalizovaný potenciál všeobecného vzdělávání. Výtvarná výchova. Praha: Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta, 2017, 57(3-4), 30-45. ISSN 1210-3691.

SLAVÍK, Jan, Vladimír CHRZ a Stanislav ŠTECH. Tvorba jako způsob poznávání. V Praze: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2335-1.

ŠOBÁŇOVÁ, Petra, Aleš POSPÍŠIL a Karel ŘEPA. Kvalita ve výtvarné výchově. Olomouc: ČS INSEA, 2019. ISBN ISBN 978-80-904268-7-0.

časopis Výtvarná výchova: https://pages.pedf.cuni.cz/vytvarnavychova/archiv-cisel/

HV

EBEN, Petr, Ilja HURNÍK, Eva KRÖSCHLOVÁ, Wilhelm KELLER, Jan DOSTAL a Vladimír POŠ. Česká Orffova škola. 1, Začátky. Praha: Supraphon, 1969.

HERDEN, Jaroslav. Hudební hodinky pro táty a maminky. Praha: Rodiče, 2004. ISBN:80-86695-46-8.

HERDEN, Jaroslav. My pozor dáme a posloucháme: posloucháme hudbu se žáky 1. stupně základní školy. Praha: Scientia, 1994. Učebnice pro základní školy. ISBN 80-85827-56-5.

JURKOVIČ, Pavel. Instrumentální soubor na základní škole: notový materiál a metodická příručka pro nepovinný předmět Hra na hudební nástroj v 5.-8. ročníku základní školy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. Metodické příručky pro základní školu.

JURKOVIČ, P. - FISCHER, V. Co slabika to muzika. Muzikservis, Praha 2001.

KODEJŠKA, Miloš, Mikuláš POPOVIČ a Jaroslav VEREB. Klavírní doprovody a dirigování písní v mateřských a základních školách. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018. ISBN 978-80-7290-976-6.

ZEZULA, Jiří a Olga JANOVSKÁ. Hudební výchova v mateřské škole: (metodika). 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. Učebnice pro střední školy. ISBN 80-04-24939-6.

Poslední úprava: Kafková Helena, Mgr., Ph.D. (18.09.2023)
Metody výuky

HV

Ve výuce budou uplatňovány dialogické metody práce. Velký důraz je kladen na samostatnou domácí přípravu. Studentům budou skladby a způsoby doprovodů písní názorně předvedeny. Klavírní skladby budou moci studovat i prostřednictvím YouTube, které vyučující nahrál. Jednotlivé skladby jsou zapsány v Individuálním záznamovém archu. Nároky na studenty jsou diferencované podle jejich předcházejících hudebních zkušeností do programu A (úplní začátečníci) a B (s klavírními zkušenostmi). Elektronicky budou moci studenti splnit i  stanovené úkoly z oblastí didaktiky instrumentálních a poslechových činností. Studenti obdrží od vyučujícíhoí seznam článků z časopisů Hudební výchova (ČR), které se vážou ke vzdělávacímu obsahu předmětu. Studenti kombinovaného studia obdrží od učitele jeden článek a zpracují ho do podoby referátu. V závěru referátu se zamyslí nad pedagogickou dedukcí uvedených myšlenek do problematiky jejich učitelské praxe v mateřských školách. Tuto práci odevzdají v semináři a nebo elektronicky.

VV

důraz je kladený na analýzu a reflexi situací a materiálů, s ohledem na studium doporučené literatury a na poznatky z přednášek

Poslední úprava: Kafková Helena, Mgr., Ph.D. (18.09.2023)
Sylabus

Témata v oblasti výtvarná výchova: 1) dlouhodobé cíle ve výtvarné výchově, kurikulární dokumenty a jejich slovník, kroskurikulárnívazby, jejich potenciál a limity; 2) výtvarné řady a projekty, jejich plánování, realizace a reflexe; 3) galerijní a muzejníedukace jako východisko plánování ve výtvarné výchově; 4) pedagogická diagnostika, rizikové faktory ve vývojidětského výtvarného projevu;

 

Témata v oblasti hudební výchovy:

1) česká adaptace orffovského hudebněvýchovného systému I. Hurníkem a P. Ebenem;

2) rozvoj hudebnosti prostřednictvím modernizace forem instrumentálních činností;

V seminářích bude představena koncepce C. Orffa  a její česká adaptace vytvořená P. Ebenem a I. Hurníkem. Výuka bude uskutečňována prostřednictvím moderních trendů integrativní pedagogiky a polyestetické výchovy, prezentované pracemi např. L. Pospíšilové, M. Liškové, Pierrem van Hauwe. Studentům bude představena hra na tradiční i nové hudební nástroje a tzv. „hra na tělo“. Seznámí se s melodizací a rytmizací motivů, sousloví,vět, rytmickými a rytmicko-melodickými kánony, improvizacemi, variacemi, rondem, hrou partitur z České Orffovy školy, s využitím melodických orffovských nástrojů při práci s dětmi v MŠ. Dalším tématem budou způsoby, rozvíjet hudebně talentované děti prostřednictvím instrumentálních činností. Pozornost bude věnována uplatňování didaktických zásad v hudebním vyučování včetně příkladů, výběru vhodných vyučovacích metod a diferenciaci žáků v HV, integraci hudebních činností na příkladech, struktuře hudební činnosti a pedagogické přípravě na výuku. Studenti se také naučí umělé písně, které se vztahují k rodině s cílem posílit její funkci v soudobém společenském klimatu.

3) integrace hudebních činností, výběr vhodných vyučovacích metod, uplatňování didaktických zásad;

4) podpora hudebního nadání, tvorba příprav na hudební činnosti na praktických příkladech;

Poslech hudby bude představen z činnostního hlediska a se zřetelem k praktické realizaci poslechu hudby pro děti předškolního věku. V semináři budou uskutečňovány rozbory vhodných hudebních skladeb děl na základě jejich strukturální, genetické a obsahové analýzy. Pozornost bude zaměřována na rozlišování hudebně výrazových a formotvorných prostředků a budou využity i skladby nastudované v rámci hry na klavír. Studenti vytvoří též vlastní hudebně poslechové projekty pro předškolní děti s možným využitím ve své pedagogické praxi, event.v seminářích.

5) hra a zpěv vhodných přednesových skladeb, písní z České Orffovy školy, dovednost transponovat a stylizovat lidové a umělé písně pro dětiv M.

 Student začátečník (A program) se naučí 8 drobných přednesových skladeb pro děti předškolního věku, hrát a zpívat vokálně průpravná a přípravná cvičení k daným písním v tóninách C dur, D dur, E dur, F dur, G, A, H dur, hrát a zpívat  při stylizaci doprovodů  určené písně  ze zpěvníku pro MŠ Malým zpěváčkům, hrát a zpívat české a moravské písně a vybrané písně z České Orffovy školy (dle úprav P. Ebena a I. Hurníka).

 Student se základními klavírními zkušenostmi (B program) se naučí 4 přednesové skladby dle vlastní volby po konzultaci s vyučujícím. Větší zřetel je při jejich interpretaci položen na výraz, dynamiku a kvalitu úhozu. Ostatní úkoly jsou stejné jako v programu A.

 

Poslední úprava: Kafková Helena, Mgr., Ph.D. (18.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

HV

Pro získání zápočtu student prokáže znalosti a dovednosti v oblastech: hry na klavír aplikované do hudebních činností, rytmizace a melodizace říkadla s doprovodem na rytmické a melodické nástroje z Orffova hudebního instrumentáře, tvorby příprav na poslechové činnosti s možnostmi integrace do ostatních hudebních nebo esteticko-výchovných činností (písemná podoba úkolu je doprovozena prezentací v semináři nebo přiložením zvukové nahrávky). Student zkomponuje jednu partituru s rytmizovaným a melodizovaným říkadlem dle vlastní volby doprovázené na rytmické a melodické nástroje z Orffova hudebního instrumentáře (písemná podoba úkolu je doprovozena prezentací v semináři nebo přiložením zvukové nahrávky). Dále vytvoří dvě přípravy na poslechovou činnost pro předškolní děti: první bude dle vlastního výběru ze skladeb, které hrál v rámci výuky hry na klavír, druhá bude na reprodukovanou skladbu dle vlastního výběru. Obě bude analyzovat strukturálně  (kterých výrazových prostředků bylo použito, práce s motivem a tématem), geneticky (inspirační  zdroje skladby např.  osoba skladatele, doba) a obsahově s postižením společenské hodnoty skladby (sémantické, etické, výchovné). Přípravy na poslechové činnosti budou integrovány s ostatními hudebními a esteticko-výchovnými činnostmi.

VV

Pro výtvarnou výchovu:

Studující si mají vybrat výtvarnou řadu z doporučeného zdroje a tuto řadu srovnat s  modelem předkládaným v kurzu. Mají rozpoznat, ve kterých bodech se řada s modelem shoduje a kde nikoli.

Návštěva a reflexe galerijní edukace (podrobně viz Moodle)

Rozbor konkrétního dětského výtvarného projevu a návrh vhodných pedagogických opatření

Poslední úprava: Kafková Helena, Mgr., Ph.D. (18.09.2023)
Studijní opory

Odkaz na kurz v Moodle je: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15304 (heslo pro hosta je akreditaceUMS2020).

Poslední úprava: Kmentová Milena, Mgr., Ph.D. (14.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK