Dějiny předškolní pedagogiky - OPB03N307A
Anglický název: History of Pre-Primary Education
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 30 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Prerekvizity : OPB03N101A
Je záměnnost pro: OKB03N307A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (06.09.2022)
Cílem kurzu je studenty seznámit a vést je k osvojení a porozumění vývojovým tendencím v historii předškolní výchovy od nejstarších dob po současnost. Základní důraz je kladen na uvědomění si souvztažností mezi paradigmatem doby, jeho změnou a následnou reakcí a odpovědí výchovné a vzdělávací teorie a praxe (proměna cílů, sociálních struktur, ekonomických podmínek, institucí); součástí je i nalezení české pozice v kontextu evropského a světového vývoje.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (06.09.2022)

Student si osvojí porozumění vývojovým tendencím v historii předškolní výchovy od nejstarších dob po současnost. Základní důraz je kladen na uvědomění si souvztažností mezi paradigmatem doby, jeho změnou a následnou reakcí v odpovědích výchovné a vzdělávací teorie a praxe (proměna cílů, sociálních struktur, ekonomických podmínek, institucí); součástí je i nalezení české pozice v kontextu evropského a světového vývoje.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (06.09.2022)

Vyčíslení studijní zátěže: celkem 75 h, z toho 24 h přímá výuka.

20 h. – studium pramenů viz literatura -  Předškolní výchova v zrcadle pramenů I-III.

31 h.- příprava ke zkoušce

 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (06.09.2022)

ČAPKOVÁ, Dagmar. Předškolní výchova v díle J. A. Komenského, jeho předchůdců a pokračovatelů. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 

LENDEROVÁ, Milena a Karel RÝDL. Radostné dětství?  Praha: Paseka, 2006. ISBN 80-7185-647-9.

OPRAVILOVÁ, Eva a Jana UHLÍŘOVÁ. Předškolní výchova v zrcadle pramenů I. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-482-2. 

OPRAVILOVÁ, Eva a Jana UHLÍŘOVÁ. Předškolní výchova v zrcadle pramenů II. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-623-9. 

OPRAVILOVÁ, Eva a Jana UHLÍŘOVÁ. Předškolní výchova v zrcadle pramenů III. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7290-624-6.

OPRAVILOVÁ, Eva a Jana UHLÍŘOVÁ. Příběhy české mateřské školy. Vývoj a proměny předškolní výchovy (1. díl do roku 1948). Praha : Univerzita Karlova, Pedagogicá fakulta, 2017. ISBN 978_80_7290-945-2.

OPRAVILOVÁ, Eva a Jana UHLÍŘOVÁ. Příběhy české mateřské školy. Vývoj a proměny předškolní výchovy (2. díl 1948 - 1989). Praha : Univerzita Karlova, Pedagogicá fakulta, 2021. ISBN 978_80_7603-330-6.

RÝDL, Karel a Eva Šmelová. Vývoj institucí pro předškolní výchovu (1869-2011). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. , 2012. ISBN 978-80-244-3033-1.

UHLÍŘOVÁ, Jana. Role hry v Komenského pedagogické koncepci. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2003. ISBN 80-7290-107-9.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Eva Koželuhová, Ph.D. (16.04.2022)
Ústní zkouška na základě okruhů, s nimiž je student seznámen na začátku semestru. Okruhy jsou dostupné v Moodle kurzu.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Eva Koželuhová, Ph.D. (28.08.2022)

Témata:

1) Vývoj výchovných cílů a jejich proměna v historii předškolní výchovy, tradice.

2) Péče o děti ve středověku.

3) První koncepce předškolní výchovy v historii – J. A. Komenský.

4) Osvobození dítěte v pojetí J. J. Rousseaua.

5) Proměna rodiny a vznik veřejných předškolních institucí (opatroven – J. V. Svoboda, dětských zahrádek - F. Froebel, mateřské školy – M. Riegerová - Palacká).

6) Koncepce „staré školy“ - froebelismus.

7) Reformní hnutí, pedocentrismus, principy.

8) Osobnosti a koncepty reformního hnutí v zahraničí (J. Dewey, E. Keyová O. Decroly, M. Montessori).

9) Osobnosti a koncepty reformního hnutí v Čechách (hnutí učitelů pokusníků, I. Jarníková, A. Sussová, L. Rathaus).

10) Vliv principů jednotné školy na mateřskou školu.

11) Teorie akcelerace vývoje dítěte, její dopad na předškolní výchovu a dítě při přechodu z mateřské školy do povinného vzdělávání.

12) Odkaz české historie předškolní výchovy současnosti.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (06.09.2022)

Prostudování literatury, min. 2 titulů z předloženého seznamu literatury a splnění úkolů v Moodle kurzu.

Kurz je zakončen ústní zkouškou.

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (20.09.2023)

Odkaz na kurz v Moodle je: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8711.