PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie a didaktika předškolní výchovy I - OPB03N201A
Anglický název: Theory and didactics of preschool education I
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: 30 / 30 (35)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
Prerekvizity : OPB03N101A
Je záměnnost pro: OKB03N201A
Anotace -
Cílem kurzu je získat základní orientaci v klíčových pojmech předškolní pedagogiky. Obsahem přednášek je seznámení s definicemi, vnitřní strukturou, významem, funkcemi a vývojovým cyklem rodiny, s charakteristikou současné české rodiny a jejím demografickým pozadím. Pozornost bude věnována dítěti v současném světě, typologii dítěte a teorie mnohačetné inteligence. Cílem kurzu je dále orientace v stěžejním kurikulárním dokumentu – Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Pozornost je věnována pojetí předškolního vzdělávání v současnosti – osobnostně orientované předškolní pedagogice. Projednány jsou cíle, podmínky, organizace a obsah předškolního vzdělávání, východiska pro jeho realizaci a konkretizace cílových kompetencí v RVP PV. Studenti získají vhled do současné pozice dítěte v naší společnosti, výchovy v rodině i v institucionální péči. Budou schopni charakterizovat osobnostně orientovaný model předškolní výchovy, orientovat se v současných cílech a obsazích předškolního vzdělávání formulovaných v RVP PV, dokáží sledovat a posuzovat vhodnost podmínek a způsobu organizace dne i práce s věkově homogenní a heterogenní skupinou dětí v prostředí mateřské školy. Teoretické poznatky budou schopni propojovat se svými zkušenostmi z praxe. Studenti budou podpořeni pro vstup do teoretických kontextů a přípravy na další studium také formou videí a kazuistik dostupných v kurzu v Moodle (Fond F). Témata: 1) Charakteristika současné rodiny, její struktura, význam, funkce, vývojový cyklu. 2) Geneze cílů, cíle výchovy v osobnostně orientovaném modelu, náhled na taxonomii vzdělávacích cílů. 3) Kurikulum předškolního vzdělávání, východiska pro jeho realizaci: - rámcové cíle, klíčové kompetence, dílčí cíle a očekávané výstupy; - organizace a podmínky vzdělávání v prostředí mateřské školy a rizika s nimi spojená.
Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (01.12.2022)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je získat základní orientaci v klíčových pojmech předškolní pedagogiky:

- s definicemi, vnitřní strukturou, významem, funkcemi a vývojovým cyklem rodiny, s charakteristikou současné české rodiny a jejím demografickým pozadím;

- se sitovaností dítěte v současném světě, typologii dítěte a teorie mnohačetné inteligence;

- orientace v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání (cíle, obsahy, podmínky, organizace).

- propojení teorie a praxe přes vlastní pedagogickou zkušenost v předmětu praxe, videa, kazuistiky.

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (01.12.2022)
Deskriptory

 Vyčíslení studijní zátěže: 3 kredity (tj. 75-90 hodin práce studenta)

Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 30 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 30 minut
Samostudium literatury (za semestr) 10 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 15 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 10 hodin
Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 12 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin

 

Hybridní výuka pro nemocné:

MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abKOquyuLUlu-jXM5xY6XRxgN3UraddxuXbKbFATv6g01%40thread.tacv2/conversations?groupId=008f357e-1103-4af1-8af9-26c58d6613f2&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (10.11.2022)
Literatura

BRUCEOVÁ, T.: Předškolní výchova. Praha: Portál, 1996.

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-888-0.

978-80-257-0807-1.

GILLERNOVÁ, Ilona, Vladimír KEBZA a Milan RYMEŠ. Psychologické aspekty změn v české společnosti: člověk na přelomu tisíciletí. Praha: Grada, 2011. Psyché. ISBN 978-80-247-2798-1.

KOLLÁRIKOVÁ, Z., PUPALA, B. (eds.). Předškolní a primární pedagogika: Predškolská a elementárna pedagogika. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-828-9.

OPRAVILOVÁ, E., GEBHARTOVÁ. V. Rok v mateřské škole: učebnice pro pedagogické obory středních, vyšších a vysokých škol. Vyd. 2. Praha: Portál, 2011, Kurikulum předškolní výchovy. ISBN 978-80-7367-703-9.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: MŠMT, 2018. Dostupný na http://www.msmt.cz/file/45303/

OPRAVILOVÁ, E. Předškolní pedagogika. Praha: Grada, 2016. 978-80-247-5107-8

PRŮCHA, J., KOŤÁTKOVÁ., S. Předškolní pedagogika: učebnice pro střední a vyšší odborné školy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0495-4.

ŠMELOVÁ, Eva a kol. Didaktika předškolního vzdělávání. Vydání první. Praha: Portál, 2018. 229 stran. ISBN 978-80-262-1302-4.

SYSLOVÁ, Zora et al. Didaktika mateřské školy. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 252 stran. Řízení školy. ISBN 978-80-7598-276-6.

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (10.11.2022)
Metody výuky

- přednáška

- práce s texty individuální i ve skupině v rámci setkání i v domácí přípravě

- individuální/skupinové vypracování dílčích úkolů jako východisko studia teorie

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (10.11.2022)
Sylabus

Témata:

1) Charakteristika současné rodiny, její struktura, význam, funkce, vývojový cyklu.

2) Geneze cílů, cíle výchovy v osobnostně orientovaném modelu, náhled na taxonomii vzdělávacích cílů.

3) Kurikulum předškolního vzdělávání, východiska pro jeho realizaci: - rámcové cíle, klíčové kompetence, dílčí cíle a očekávané výstupy; - organizace a podmínky vzdělávání v prostředí mateřské školy a rizika s nimi spojená.

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (10.11.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět bude zakončen klasifikovaným zápočtem v podobě testu (min. 70 % bodů pro splnění zápočtu; klasifikace: 70-79 bodů = 3; 80-89 bodů = 2; 90-100 bodů = 1). Test je možné 2 opakovat, tj. 1 řádný a 2 opravné termíny.

Studenti budou studovat literaturu vztahující se k tématům kurzu (rodina, dítě, cíle, obsahy a podmínky v RVP PV apod.). V Moodle a v rámci domácí přípravy budou plnit interaktivní úkoly mezi jednotlivými setkáními. Budou pracovat ve skupinách či dvojicích na úkolech umožňujících propojení teorie a jejich dosavadních zkušeností z praxe.
Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (17.01.2023)
Studijní opory

Odkaz na kurz v Moodle je: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8697 (heslo získají studenti na prvním setkání kurzu).

Studenti budou podpořeni pro vstup do teoretických kontextů a přípravy na další studium také formou videí a kazuistik dostupných v kurzu v Moodle (Fond F).

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (01.12.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK