Dějiny předškolní pedagogiky - OPB01N117A
Anglický název: History of Pre-Primary Education
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPB03N307A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Je záměnnost pro: OKB01N117A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Cílem kurzu je studenty seznámit a vést je k osvojení a porozumění vývojovým tendencím v historii předškolní výchovy od nejstarších dob po současnost. Základní důraz je kladen na uvědomění si souvztažností mezi paradigmatem doby, jeho změnou a následnou reakcí a odpovědí výchovné a vzdělávací teorie a praxe (proměna cílů, sociálních struktur, ekonomických podmínek, institucí); součástí je i nalezení české pozice v kontextu evropského a světového vývoje. Témata se zaměří na: Vývoj výchovných cílů a jejich proměnu v historii předškolní výchovy, tradici Péči o děti ve středověku První koncepci předškolní výchovy v historii – J. A. Komenský Osvobození dítěte v pojetí J. J. Rousseaua Proměnu rodiny a vznik veřejných předškolních institucí (opatroven – J. V. Svoboda, dětských zahrádek - F. Froebel, mateřské školy – M. Riegerová - Palacká) Koncepci „staré školy“ - froebelismu Reformní hnutí, pedocentrismus, principy Osobnosti a koncepty reformního hnutí v zahraničí (J. Dewey, E. Keyová O. Decroly, M. Montessori) Osobnosti a koncepty reformního hnutí v Čechách (hnutí učitelů pokusníků, I. Jarníková, A. Sussová, L. Rathaus) Vliv principů jednotné školy na mateřskou školu Teorii akcelerace vývoje dítěte, její dopad na předškolní výchovu a dítě při přechodu z mateřské školy do povinného vzdělávání Odkaz české historie předškolní výchovy současnosti
Poslední úprava: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (11.09.2021)
Deskriptory

Online výuka:

meet.google.com/fcy-mbvy-zpx

Studijní zátěž: 75 pracovních hodin (3 kredity)
- kontaktní výuka: 24 hodin
- příprava na ZK: 11 hodin
- domácí studium, příprava na setkání, studium pramenů a literatury a pramenů: 40 hodin

Poslední úprava: Uhlířová Jana, doc. PhDr., CSc. (28.09.2021)
Literatura

Základní literatura:

ČAPKOVÁ, Dagmar. Předškolní výchova v díle J. A. Komenského, jeho předchůdců a pokračovatelů. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 

OPRAVILOVÁ, Eva a Jana UHLÍŘOVÁ. Předškolní výchova v zrcadle pramenů I. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-482-2. 

OPRAVILOVÁ, Eva a Jana UHLÍŘOVÁ. Předškolní výchova v zrcadle pramenů II. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-623-9. 

OPRAVILOVÁ, Eva a Jana UHLÍŘOVÁ. Předškolní výchova v zrcadle pramenů III. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7290-624-6.

OPRAVILOVÁ, Eva a Jana UHLÍŘOVÁ. Příběhy české mateřské školy. Vývoj a proměny předškolní výchovy (1. díl do roku 1948). Praha : Univerzita Karlova, Pedagogicá fakulta, 2017. ISBN 978_80_7290-945-2.

UHLÍŘOVÁ, Jana. Role hry v Komenského pedagogické koncepci. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2003. ISBN 80-7290-107-9.

 

Doporučená literatura:

LENDEROVÁ, Milena a Karel RÝDL. Radostné dětství?  Praha: Paseka, 2006. ISBN 80-7185-647-9.

RÝDL, Karel a Eva Šmelová. Vývoj institucí pro předškolní výchovu (1869-2011). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. , 2012. ISBN 978-80-244-3033-1.

Poslední úprava: Uhlířová Jana, doc. PhDr., CSc. (28.09.2021)
Požadavky ke zkoušce

Prostudování literatury -  min. 2 titulů z předloženého seznamu povinné a doporučené literatury.

Poslední úprava: Uhlířová Jana, doc. PhDr., CSc. (28.09.2021)
Sylabus

Témata se zaměří na:

 1. Vývoj výchovných cílů a jejich proměnu v historii předškolní výchovy, tradici.
 2. Péči o děti ve středověku.
 3. První koncepci předškolní výchovy v historii – J. A. Komenský.
 4. Osvobození dítěte a dětství v pojetí J. J. Rousseaua.
 5. Proměnu rodiny  a vznik veřejných předškolních institucí (opatroven – J.V. Svoboda, dětských zahrádek -  F. Froebel, opatrovny  a mateřské školy – M. Riegerová - Palacká).
 6. Koncepci „staré školy“ - froebelismu.
 7. Reformní hnutí, pedocentrismus, principy.
 8. Osobnosti a koncepty reformního hnutí v zahraničí ( J. Dewey, E. Keyová,O. Decroly, M. Montessori).
 9. Osobnosti a koncepty reformního hnutí v Čechách (hnutí učitelů pokusníků, I. Jarníková, A. Sussová, L. Rathaus).
 10. Vliv principů jednotné školy na mateřskou školu.
 11. Teorii akcelerace vývoje dítěte, její dopad na předškolní výchovu a dítě při přechodu z mateřské školy do primárního vzdělávání.
 12. Odkaz české historie předškolní výchovy současnosti.
Poslední úprava: Uhlířová Jana, doc. PhDr., CSc. (28.09.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Ústní zkouška na základě okruhů, s nimiž je student seznámen na začátku semestru. Okruhy jsou dostupné v Moodle.

Poslední úprava: Uhlířová Jana, doc. PhDr., CSc. (28.09.2021)