PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie předškolní výchovy I - OPB01N110A
Anglický název: Theory of Preschool Education I
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (43)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPB03N201A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Prerekvizity : OPB01N101A
Záměnnost : OB7215107
Je prerekvizitou pro: OPB01N116A, OPB01N1H1B
Je záměnnost pro: OKB01N110A
Anotace -
Cílem kurzu je získat základní orientaci v klíčových pojmech předškolní pedagogiky. Obsahem přednášek je seznámení s definicemi, vnitřní strukturou, významem, funkcemi a vývojovým cyklem rodiny, získat přehled o organizacích a dokumentech o právech dítěte, demografickém pozadí a znát charakteristiku současné české rodiny. Předškolní výchova jako problém sociální a vzdělávací politiky, kategorizace institucí zajišťující předškolní vzdělávání. Osobnostně orientovaná předškolní pedagogika. Cíle výchovy v osobnostně orientovaném modelu, obsah předškolního vzdělávání. Východiska pro jeho realizaci a konkretizace cílových kompetencí. Základní myšlenky RVP PV ve vztahu k ŠVP, TVP a dalším rozvíjejícím programům. Studijní zátěž na 2 kredity: 24 hodin přímá výuka, 10 hodin studium literatury, 10 hodin příprava na seminář/plnění úkolů, příprava na test: 16 hodin.
Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (04.01.2021)
Cíl předmětu

Seznámit se s poznatkovou základnou předškolní pedagogiky, získat přehled o stěžejních otázkách předškolního vzdělávání, výchovy dítěte v rodině, současném systému zajištění péče o děti do 6 let mimo rodinu, charakterizovat osobnostně orientovaný model předškolní výchovy, orientovat se v současných cílech a obsazích předškolního vzdělávání.

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (04.01.2021)
Deskriptory

Výuka bude probíhat prezenčně dle rozvrhu v SIS, popř. distančně v případě nařízení PedF UK zohledňujícím epidemiologické podmínky.

Distanční výuka probíhá v MS Teams na odkazu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa58a06a9c4c64f57b23e57aaf5adc2d0%40thread.tacv2/conversations?groupId=ed46ee39-c5cc-4bef-8865-d24c84944fec&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d.

Přístup do týmu získají studenti od vyučující na začátku semestru.

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (04.01.2021)
Literatura

Základní literatura:

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-888-0.

GIDDENS, Anthony a Philip W. SUTTON. Sociologie. Vydání první, aktualizované a rozšířené. Praha: Argo, 2013. ISBN 978-80-257-0807-1.

KOLLÁRIKOVÁ, Z., PUPALA, B. (eds.). Předškolní a primární pedagogika: Predškolská a elementárna pedagogika. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-828-9.

MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003, Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-86429-19-9.

OPRAVILOVÁ, E., GEBHARTOVÁ. V. Rok v mateřské škole: učebnice pro pedagogické obory středních, vyšších a vysokých škol. Vyd. 2. Praha: Portál, 2011, Kurikulum předškolní výchovy. ISBN 978-80-7367-703-9.

PROCHÁZKA, Miroslav. Sociální pedagogika. Praha: Grada, 2012. Pedagogika. ISBN 978-80-247-3470-5.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: MŠMT, 2018. Dostupný na http://www.msmt.cz/file/45303/

 

Další doporučená literatura:

BRUCEOVÁ, T.: Předškolní výchova. Praha: Portál, 1996.

GILLERNOVÁ, Ilona, Vladimír KEBZA a Milan RYMEŠ. Psychologické aspekty změn v české společnosti: člověk na přelomu tisíciletí. Praha: Grada, 2011. Psyché. ISBN 978-80-247-2798-1.

GRECMANOVÁ, Helena, Eva URBANOVSKÁ a Drahomíra HOLOUŠOVÁ. Obecná pedagogika I. Olomouc: Hanex, 1998. ISBN 80-85783-20-7.

HEJLOVÁ, Helena. Práva dítěte ve vzdělávání - výzva pro učitele. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-468-6.Práva dítěte 2001-2010 v dokumentech OSN. Praha: Česká sekce DCI, 2002.

CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Petr FUČÍK. Rodičovské dráhy: dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6551-2.

OPRAVILOVÁ, E., KROPÁČKOVÁ, J.: Studijní texty k předškolní pedagogice s úvodem do pedagogiky. Pedagogická fakulta UK 2005. ISBN 80-7290-251-2.

OPRAVILOVÁ, E., UHLÍŘOVÁ, J.: Předškolní výchova v zrcadle pramenů I. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-482-2.

OPRAVILOVÁ, E., UHLÍŘOVÁ, J.: Předškolní výchova v zrcadle pramenů II. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-623-9.

OPRAVILOVÁ, E., UHLÍŘOVÁ, J.: Předškolní výchova v zrcadle pramenů III: legislativa k předškolní výchově. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7290-624-6.

OPRAVILOVÁ, E., UHLÍŘOVÁ, J. Příběhy české mateřské školy: vývoj a proměny předškolní výchovy. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017-. ISBN 978-80-7290-945-2.

OPRAVILOVÁ, E. Předškolní pedagogika. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004, 35 s. ISBN 80-7083786-1.

OPRAVILOVÁ, E. Předškolní pedagogika. Praha: Grada, 2016. 978-80-247-5107-8

PELIKÁN, Jiří. Výchova jako teoretický problém [online]. Ostrava: Amosium servis, 1995 [cit. 2019-02-12]. Dědictví Komenského. ISBN 80-85498-27-8. Dostupné z: http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html

PRŮCHA, J., KOŤÁTKOVÁ., S. Předškolní pedagogika: učebnice pro střední a vyšší odborné školy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0495-4.

PŘÍHODA, V.: Problémy předškolní výchovy. Praha: SPN, 1966.

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (04.01.2021)
Metody výuky

Přednáška s uvedením do problému, samostatné studium, video analýza. Odborné semináře s diskuzí nad prostudovanými odbornými texty.

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (04.01.2021)
Sylabus

Stěžejní otázky předškolní výchovy a vzdělávání v podmínách současné mateřské školy s přihlédnutím k vývoji u nás a ve světě. 

1.       Rodina, struktura rodiny, vývoj rodiny

2.       Dítě v současném světě a práva dítěte

3.       Výchova dítěte v rodině, funkce rodiny a výchovné styly

4.       Předškolní výchova jako problém sociální a vzdělávací politiky

5.       Kategorizace institucí zajišťující předškolní vzdělávání – charakteristika práce zařízení ISCED 01, vč. MC a další instituce

6.       Rodinná politika v Evropě a podpůrné programy pro rodiny a děti

7.       Cíle výchovy v osobnostně orientovaném modelu.

8.       Obsah předškolního vzdělávání. Východiska pro jeho realizaci a konkretizace cílových kompetencí. Základní myšlenky RVP PV ve vztahu k ŠVP, TVP a dalším rozvíjejícím programům. Komplexně zaměřené vzdělávání.

9.       Skupinové soužití dětí v mateřské škole a specifika práce učitele – věkově heterogenní a homogenní skupina.

10.     Školní zralost a školní připravenost.

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (04.01.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínky pro udělení zápočtu:

1. Docházka na semináří (80 %) - prezenčně či distančně v MS Teams.

2. Aktivní komunikace a kooperace ve výuce, práce v Moodle.

3. Úspěšné absolvování závěrečného testu (získat min. 70 bodů), student má na test hlavní termín a 2 opravné. 

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (23.02.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK