PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do předškolní pedagogiky - OPB01N101A
Anglický název: Indroduction to Preschool Education
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPB03N101A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPB01N133A, OPB01N1G9B, OPB01P109A, OPB01N110A
Je záměnnost pro: OKB01N101A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (30.09.2020)
Obsahem kurzu je uvedení do studia předškolní pedagogiky, osvojení si základní pedagogické terminologie a pochopení významu studia pedagogické teorie pro učitelskou profesi. Náplní přednášek je seznámení se základními pedagogickými pojmy a orientace v systému pedagogických věd se zaměřením na oblast předškolní pedagogiky. Časová zátěž (2 kredity, 60 hodin práce studenta): - přímá výuka: 24 hodin - práce na úkolech v Moodle: 14 hodin - příprava na závěrečný test: 12 hodin
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (16.11.2020)

Výuka se bude uskutečňovat DISTANČNĚ, pokud nebudou podmínky určeny UK jinak.
V případě DISTANČNÍ výuky, bude přednáška probíhat ve standardním čase dle rozvrhu v SIS v MS Teams (https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a235632ca6e7049d6aa0e05087dc0a5f3%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=66731197-1004-4707-b9d3-dd418aaf5aba&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d).

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (24.09.2018)

Základní literatura

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-628-5.

DVOŘÁČEK, Jiří. Základy pedagogiky. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2014. 272, xxvii s. Vysokoškolská učebnice. ISBN 978-80-245-2014-8.

ŠVARCOVÁ, I. Základy pedagogiky. Praha, VŠCHT 2005, ISBN 80-7080-573-0. KOLLÁRIKOVÁ, Zuzana a Branislav PUPALA. Předškolní a primární pedagogika: Predškolská a elementárna pedagogika. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-828-9

OPRAVILOVÁ, Eva. Předškolní pedagogika. Vydání 1. Praha: Grada, 2016. 220 stran. Pedagogika. ISBN 978-80-247-5107-8.

OPRAVILOVÁ, E., KROPÁČKOVÁ, J. Studijní texty k předškolní pedagogice s úvodem do pedagogiky. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2005. ISBN 80-7290-251-2.

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0456-5.

PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2.

PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7178-944-5. PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 6., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN97880-7367-647-6.

PRŮCHA, Jan a kol. Předškolní dítě a svět vzdělávání: přehled teorie, praxe a výzkumných poznatků. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 254 stran. ISBN 978-80-7552-323-5.

VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ. H. Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-2473357-9.

ZORMANOVÁ, Lucie. Obecná didaktika: pro studium a praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014. 239 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4590-9.
 

Doporučená literatura:

Pedagogické časopisy

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (08.09.2017)

Témata:

  • Základní pojmy (výchova, vzdělání, vzdělávání, učení, vyučování atd.) 
  • Podmínky výchovy
  • Informační zdroje pedagogiky 
  • Struktura pedagogických věd (základní, aplikované, spolupracující atd.) 
  • Základní kategorizace pedagogického výzkumu.
  • Základní kategorie výchovy 
  • Struktura českého školského systému, kategorizace ISCED.
  • Práce s odbornou literaturou, seznámení s citačními normami 
  • Předškolní pedagogika a její postavení ve struktuře věd
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (08.09.2017)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem.

K požadavkům na splnění předmětu patří:

·         aktivní účast

·         zápočtový test (je možné dvakrát opakovat)

·         individuální a skupinová příprava úkolů na jednotlivá setkání 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK