PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kurikulum současné školy - OKNZ1Z022B
Anglický název: a
Zajišťuje: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022 do 2024
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:5/0, KZ [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
Prerekvizity : OKNZ1P001A
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. (07.01.2024)
Cíl předmětu: Podat přehled základních pojmů teorie kurikula i přístupů k výběru a uspořádání cílů a učiva. Umožnit studentům prakticky vyzkoušet důležité kroky při plánování obsahu vzdělávání. Pedagogická autonomie a decentralizace přinesly školám a učitelům řadu možností k rozhodování o cílech a obsahu výuky. Avšak poskytnutí autonomie samo ještě nevytváří potřebnou kapacitu, zejména u nás chybí s takovou činností zkušenosti. Dosud nebyly analýza a tvorba kurikula ani významnou součástí přípravy učitelů. Přednáška s navazujícím cvičením (zaměřeným na analýzu a tvorbu segmentů kurikulárních dokumentů) tuto mezeru částečně zaplňuje. Vysvětluje základní pojmy a přístupy a především poskytuje řízenou zkušenost s analýzou žákovských pojetí a potřeb a navazujícím návrhem kurikulárního celku. Témata: 1. Kurikulum a jeho formy. Definice kurikula. Různé způsoby vymezování obsahu vzdělávání (učební plán a osnovy, výstupy, standardy). Projektované, realizované, osvojené kurikulum. 2. Výběr a strukturování učiva z pohledu filozofie výchovy. Minulé, přítomné a budoucí jako tři zdroje učiva. Zprostředkující a vstřícný model tvorby kurikula. 3. Sociologický pohled na kurikulum. Skryté kurikulum, neutrální a kritické pojetí. Problematika genderu, multikulturality v oblasti kurikula. 4. Příspěvky pedagogické psychologie k výběru a strukturování učiva. Rozdíly mezi behaviorálně a kognitivně orientovanými kurikuly. Žákovská pojetí učiva, jejich zjišťování a zohledňování při tvorbě kurikula. Teorie konceptuální změny. 5. Kurikulum školního vzdělávání v perspektivě srovnávací pedagogiky. Vývoj přístupu k obsahu vzdělávání v rozvinutých zemích. Kurikulární hnutí šedesátých let 20. století a jeho krize, další vlny reforem. Vývoj kurikula v českém školství. 6. Obsah vzdělávání v informační společnosti. Příklady současných kurikul v zahraničí. 7. Kurikulární dokumenty regulující výuku v České republice. Současný stav – struktura rámcových vzdělávacích programů a způsob jejich implementace ve školní praxi. Výhody a rizika decentralizovaného kurikula. Struktura školních vzdělávacích programů, jejich tvorba, implementace, evaluace a úpravy. Extra-kurikulární aktivity. 7. Učebnice a multimédia jako forma existence kurikula. Hodnocení a výběr učebnic. 8. Přizpůsobení obsahu vzdělávání individuálním potřebám žáků.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. (07.01.2024)

Dvořák, D. (2012). Od osnov ke standardům. Praha: PedF UK.

Dvořák, D., Holec, J., & Dvořáková, D. (2018). Kurikulum školního vzdělávání: zahraniční reformy v 21. století. Praha: PedF UK.

Maňák, J., Janík, T., & Švec, V. (2008). Kurikulum v současné škole. Brno: Paido.

Pasch, M., Gardner, T. G., Langerová, G. M., Starková, A. J., & Moodyová, C. D. (1998). Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál.

Rámcové vzdělávací programy pro předškolní výchovu, základní vzdělávání, různé střední školy.

Štech, S. (2009). Zřetel k učivu a problém dvou modelů kurikula. Pedagogika , 59(2), 105–115.

Walterová, E. (1994). Kurikulum: Proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Brno: CDVU.

Rozširující:

Dvořák, D. (2016). Akademické cíle základního vzdělání v 21. století. In M. Strouhal & S. Štech (Eds.), Vzdělání a dnešek (s. 147–163). Praha: Karolinum.

Filagová, M., & Kaščák, O. (2006). Teoretická a výskumná tradícia konceptu skrytého kurikula. Pedagogická revue, 58(5), 507–529.

Lasley, T. J. (Ed.). (2012). Standards and accountability in schools. Sage.

Priestley, M., Alvunger, D., Philippou, S. & Soini, T. (Eds.). (2021). Curriculum making in Europe: Policy and practice within and across diverse contexts. Emerald.

Priestley, M., & Biesta, G. (Eds.). (2013). Reinventing the curriculum: New trends in curriculum policy and practice. A&C Black.

Rata, E. (Ed.). (2024). Research handbook on curricula and education. Edward Elgar Publishing.

Thijs, A., van den Akker, J. (Eds.). (2009). Curriculum in development. Enschede: SLO.

Young, M. (2007). Bringing knowledge back in: From social constructivism to social realism in the sociology of education. Routledge.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. (07.01.2024)

Průběžný úkol 1: Pojmová analýzu tématu dle vlastního výběru, které odpovídá vzdělávací oblasti, kterou posluchač studuje/vyučuje a které v jejím rámci je důležité pro děti/žáky. Přesná formulace, co by měly děti o tomto tématu znát/pochopit (zejména pojmy a generalizace). Formulujte cílové znalosti fakt, pojmů a vybrané generalizace.

Průběžný úkol 2: Získání informovaného souhlasu (příp. žáků), pro individuální rozhovor o daném tématu s 2-3 žáky. Zjištění jejich pojetí tématu (prekoncepty, miskoncepty) – transkript rozhovoru.

Závěrečná práce: Návrh krátkého úseku kurikula (např. lekce, dvoustrana učebnice) pro dané téma vycházející z průběžných úkolů 1 a 2.

Studijní opory
Poslední úprava: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. (10.03.2024)

Kurz v moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=16268

Elektronický studijní text: https://cuni.futurebooks.cz/book/projektovani-vzdelavacich-programu-inovace-kurzu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK