PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metodologie výzkumu ve vzdělávání - OKNZ0Z148C
Anglický název: Educational Research Methodology
Zajišťuje: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. David Greger, Ph.D.
Vyučující: PhDr. David Greger, Ph.D.
doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (18.09.2018)
Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi zkoumání vybraných jevů ve vzdělávání. Učitel dnes a denně stojí před řadou otázek a mnozí lidé nabízejí odlišné odpovědi. Věda a výzkum pak jsou v současnosti mnohdy považovány za objektivního rozhodčího, ke kterému upíráme zraky. Jak ale výzkum může odpovídat na řadu otázek, které si kladou učitelé, rodiče, tvůrci vzdělávací politiky či sami žáci? Například na následující otázky: Jaké mají znalosti a dovednosti čeští žáci ve srovnání se zahraničím? Jak souvisí kvalifikace učitele s výsledky učení žáků? Je zadávání domácích úkolů žákům efektivní výukovou strategií? Jak měřit výsledky učení žáků a co je nejvíce ovlivňuje? Jak se měří klima školní třídy či celé školy? Jak rodiče volí školu a proč je to pro ně důležité? A kdo častěji volí odklad školní docházky? V tomto kurzu si představíme řadu konkrétních výzkumných otázek užitečných pro učitele a několik odlišných výzkumů, které na ně hledaly odpověď. Vedlejším efektem pak je i vlastní seznámení studentů se zjištěními výzkumů o vzdělávání. Na příkladu těchto témat budeme vyvozovat základní metodologické poznání a mimo jiné si ukážeme přínosy i limity různých přístupů (kvantitativní, kvalitativní, smíšený) a metod (dotazníky, pozorování, experiment), ale také příklady nevhodného zobecňování z dat, která to neumožňují. Studenty seznámíme s přístupy v komparativním i longitudinálním výzkumu a jejich přínosy (obojí, jak kvalitativním, tak kvantitativním). Dostaneme se k základům toho, co je znakem kvality, validity, reliability a proč jsou důležité. Kurz je tak základním úvodem do metodologie výzkumu pro studenty učitelství, na který je pak zapotřebí navázat kurzy dalšími, které již budou zaměřeny na způsoby provádění vlastních výzkumů (tvorbu výzkumného projektu – zpravidla jde o seminář k diplomové práci, a nabízíme i řadu volitelných kurzů zvlášť pro kvalitativní a zvlášť pro kvantitativní metody a analýzy dat).
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (18.09.2018)

Cílem předmětu je ukázat na konkrétních příkladech užitečnost výzkumu pro každodenní práci učitele, a dalších aktérů ve vzdělávání. Klademe si za cíl vést studenty ke kritickému čtení a porozumění výsledkům výzkumů a hodnocení metodologie daných výzkumů. Přičemž klademe důraz na srozumitelnou formu předání i zažití procesu tvorby. Na přednáškách uvidíte videonahrávku výuky a zkusíte si, jak se pozoruje výuka. Uvidíte různá žákovská řešení z vybraných úloh z maturitních testů a povíte si. Seznámíme Vás s celou řadou aktuálních českých i zahraničních výzkumů.

Deskriptory
Poslední úprava: doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D. (07.10.2020)

V období distanční výuky budou přednášky zajištěny na platformě zoom pod následujícími odkazy: https://cuni-cz.zoom.us/j/93868885236 (6.11.) a https://cuni-cz.zoom.us/j/92045457260 (11.12.). Podrobnější informace budou studentům odeslány prostřednictvím elektronické pošty.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D. (07.09.2020)

Povinná literatura

Švaříček, R., Šeďová K. a kol. (2008). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Doporučená literatura

Disman, M. (2011). Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 4., nezměn. vyd. Praha: Karolinum, 2011.

Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Jak zkoumat lidskou duši. Praha, Portál.

Kerlinger, F.N. (1972) Základy výzkumu chování. Praha, SPN.

Clark-Carter, D. (2010). Quantitative psychological research. 3rd Ed. New York, Psychology Press.

Gavora, P. (2000). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido. 

Goodwin, J.C. (2010) Research in psychology. Methods and designs. 6th Ed. New Jersey, Wiley.

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál.

Nunnally, J.C., Bernstein, I.H. (1994).  Psychometric theory. 3rd. Ed. McGraw-Hill.

Shadish, W.R., Cook, T.D.; Campbell, D.T. (2002). Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference. Belmond, CA, Wadsworth.

Švaříček, R., Šeďová K. a kol. (2008). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D. (07.10.2020)

Docházka: docházka na přednášku není povinná, usnadní však zpracování závěrečné práce, která je hodnocena ke klasifikovanému zápočtu. V období distanční výuky budou přednášky zajištěny na platformě zoom pod následujícími odkazy: https://cuni-cz.zoom.us/j/93868885236 (6.11.) a https://cuni-cz.zoom.us/j/92045457260 (11.12.).

Závěrečná práce bude upřesněna na první hodině. Student si zvolí z nabídnutých studentských projektů jednu kvantitativní a jednu kvalitativní práci a s využitím získaných poznatků vypracuje zpětnou k těmto projektům. Zpracování zpětné vazby bude základem pro ukončení kurzu a hodnocení v rámci klasifikovaného zápočtu.  Zpětné vazby budou odeslány emailem na adresy vyučujících: jana.strakova@pedf.cuni.cz, jaroslava.simonova@pedf.cuni.cz.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D. (07.09.2020)

Úvod do metodologie společenskovědního výzkumu – základní metodologické koncepty, terminologie, výzkumné strategie a metody.

Náležitosti výzkumného projektu – formulování výzkumného problému a výzkumných otázek, volba vhodné výzkumné strategie a nástroje sběru dat, vhodné metody analýzy dat.

Specifika kvantitativního přístupu – formulace a ověřování hypotéz, longitudinální výzkum, experiment.

Specifika kvalitativního přístupu – formulace výzkumné otázky, zakotvená teorie, případová studie, metody analýzy a interpretace dat.

Akční výzkum – přehled hlavních přístupů, ukázky vybraných akčních výzkumů a srovnání jejich silných a slabých stránek. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK