PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická a školní psychologie - OKNS3Q102A
Anglický název: Educational and School Psychology
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Korekvizity : OKNS3O101A, OKNS3S103A, OKNS3S104A, OKNS3S105A, OKNS3S106A, OKNS3S107A, OKNS3S123A
Je korekvizitou pro: OKNS3O101A, OKNS3S103A, OKNS3S104A, OKNS3S133A, OKNS3S107A, OKNS3S123A, OKNS3S105A, OKNS3S106A
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (10.09.2021)
Cílem předmětu je poskytnout základní poznatkovou základnu pro přípravu budoucích učitelů ve vztahu k psychologické propedeutice učitelské profese. Výkladová témata budou podpořena prací studentů na seminářích, ve kterých se bude pracovat se zadanými úkoly v rámci samostudia. Bude se jednat o úkoly k doporučené literatuře, dále k videonahrávkám situací ze školního prostředí, které mohou více dokumentovat dané téma a které podpoří dovednostní rovinu v oblasti teorie - prevence – diagnostiky – intervence.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (14.09.2021)

Předmět má 4 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám.

Přímá výuka - 2 setkání, celkem 10 hodin.

Příprava:

  • doplňující studium k přednáškám (doplňující prezentace a nahrávky v Moodle) 24 hodin celkem za semestr
  • příprava úkolů do Moodle - 24 hodin celkem za semestr (4 hodiny na každý úkol)

Studium odborné literatury: 24 hodin

Příprava na zkoušku: 38 hodin 

 

V případě distanční výuky bude studentům zaslána informace o výukovém prostředí (Zoom).

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (10.09.2021)

BENDL, S; KUCHARSKÁ, A. Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie. Praha: PedF UK 2008. 

HADJ MOUSSOVÁ, Z.; DUPLINSKÝ, J. a kol. Diagnostika. Pedagogicko-psychologické poradenství II. Praha: PedF UK, 2002.

HRABAL, V., PAVLELKOVÁ, I. Jaký jsem učitel. Praha, Portál 2010

MAREŠ, J. Pedagogická psychologie: Praha, Portál 2013

HADJ MOUSSOVÁ, Z. a kol. Intervence. Pedagogicko-psychologické poradenství III. Praha: PedF UK, 2003.

VALENTOVÁ, L. a kol. Školní poradenství I. Praha: PedF UK 2013. 

ŠTECH, S., ZAPLETALOVÁ, J. Úvod do školní psychologie. Praha: Portál, 2013. Část II - 5.1, 5.2, část III - 10-15.  

Nová legislativa - viz přednáška k poradenskému systému (úprava paragrafu 16, nové vyhláškyK poradenským službám ve školství)

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (10.09.2021)

Témata v předmětu:

  1. Učitelství – profese učitele, profesní vývoj, náročné životní situace, syndrom vyhoření. Učení – individuální, autoregulace
  2. Motivace žáků: problémy, motivační trénink, autodiagnostik. Interakce žák – učitel, pojetí žáka, pojetí učitele, preferenční postoje
  3. Sociální skupiny - a) třída (sociální klima, diagnostika třídy, práce se třídní skupinou, odborné intervence), b) rodina (rodina z psychologického pohledu, formy komunikace a spolupráce učitel – rodina)
  4. Podpůrný poradenský systém, odborné kompetence pracovníků školního poradenského pracoviště, spolupráce učitele s pracovníky ŠPP. Společné vzdělávání – principy, formy, podpůrná opatření
  5. Školní úspěšnost/neúspěšnost u žáků staršího školního věku, intervence ve prospěch neúspěšných žáků
  6. Vývojové problémy v dospívání, identita, problémy a možnosti jejich řešení. Problémové chování, rizikové chování, prevence nespecifická i specifická. Poruchy chování.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (13.09.2021)

Podmínkou ke složení zkoušky je odevzdání samostatných dílčích prací (individuálních nebo skupinových) - 3 úkoly za pedagogickou psychologii, 3 úkoly za školní psychologii – do sdíleného prostředí Moodle, s následnou reflexí na seminářích.

Studijní opory
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (08.10.2023)

Studijní opory na: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12951 heslo bude sděleno na první přednášce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK