PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Evaluace ve vzdělávání - OKNQ2Z112B
Anglický název: Evaluation in Education
Zajišťuje: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (31.10.2019)
Cílem předmětu je pochopit evaluaci jako prostředek dosahování kvality ve vzdělávání. Pozornost bude orientována na teorie kvality a efektivity a postupy jejich operacionalizace prostřednictvím kritérií, indikátorů a evaluačních nástrojů. Z hlediska úrovní se obsah předmětu zaměří na hodnocení vzdělávacího systému a evaluaci a autoevaluaci školy. O hodnocení práce učitelů a žáků bude pojednáno jen okrajově s odkazem na předměty, které se těmto tématům věnují specificky (např. Profesní rozvoj učitelů, Školní hodnocení). Studenti se naučí vybírat vhodné evaluační nástroje pro hodnocení školy, případně se některé jednoduché naučí vytvářet, zpracovávat a vyhodnocovat jejich výsledky.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Martin Chvál, Ph.D. (07.10.2021)

Dne 7.10.2021 se uskuteční výuka prezenčně dle rozvrhu v R112. Dále uvedené informace platí pro vynucený přechod na online výuku.

Výuka bude probíhat distančně skrze platformu  MS Teams v době rozvrhované výuky. Přístup do týmu Evaluace ve vzdělávání je přes kód 3ipgn7w.

Výukové materiály budou v prostředí moodle, kam se bude odevzdávat i seminární práce. Název kurzu Evaluace ve vzdělávání 2020/2021, kód pro přístup Eval2020.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (31.10.2019)

Chvál a kol. (2012). Školy na cestě ke kvalitě: Systém podpory autoevaluace škol v ČR. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Dostupné z http://www.nuv.cz/ae/publikace-vytvorene-v-projektu.

Chvál, M., Straková, J., & Procházková, I. (2015). Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy. Praha: Česká školní inspekce. Dostupné z http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Publikace/Hodnoceni-vysledku-vzdelavani-didaktickymi-testy.

Průcha, J. (1996). Pedagogická evaluace: hodnocení vzdělávacích programů, procesů a výsledků. Brno: Masarykova univerzita.

OECD (2005-2010). Education at a Glance. Paris: Autor. Dostupné z http://www.oecd.org/edu/.

Pol, M. (2007). Škola v proměnách. Brno: Masarykova univerzita.

Slavík, J. (1999). Hodnocení v současné škole. Praha: Portál.

Starý, K., & Chvál, M. (2009). Kvalita a efektivita výuky: metodologické přístupy. In: M. Janíková & K. Vlčková (Eds.), Výzkum výuky: Tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody (s. 63 – 81) Brno: Paido.

Straková, J. (2016). Mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání: Metodologie, přínosy, rizika a příležitosti. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. Dostupné z http://pages.pedf.cuni.cz/uvrv/publikace/.

Vašťatková, J. (2006) Úvod do autoevaluace školy. Olomouc: UP, 2009.

Vrabcová, D., Procházková, L., & Rýdl, K. (Eds.) (2012). Autoevaluace školy v zahraničí. Pohled do evaluačních systémů ve vybraných zemích. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Dostupné z http://www.nuv.cz/ae/publikace-vytvorene-v-projektu.

Manuály vybraných evaluačních nástrojů projektu Cesta ke kvalitě, přístupné na www.nuv.cz/ae.

www.csicr.cz – informace a výsledky z mezinárodních výzkumů, tematické a výroční zprávy ČŠI, kritéria pro hodnocení škol.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (31.10.2019)

Teorie a přístupy

1.       Teorie kvality a efektivity ve vzdělávání, metodologické přístupy, subjekty a objekty evaluace.

2.       Hodnocení vzdělávacího systému, školy, učitelů, žáků.

3.       Kritéria a indikátory, vztah ke vzdělávacím cílům.

4.       Evaluační metody, nástroje a postupy.

5.       Formativní a sumativní přístupy.

Autoevaluace a externí evaluace školy

6.       Zodpovědnost České školní inspekce a zřizovatelů škol.

7.       Procesy autoevaluace školy, zapojení různých aktérů do autoevaluace školy.

8.       Metody autoevaluace školy, jejich přednosti a rizika.

9.       Interpretace výsledků autoevaluace školy.

10.   Propojení autoevaluace a externí evaluace, metaevaluační postupy.

 

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (31.10.2019)

Studenti vypracují seminární práci. Mají na výběr jeden ze dvou následujících úkolů:

1.       Pro kritéria ČŠI ve vybrané oblasti (a vybraný typ školy) navrhněte škálové stupně a pro jedno z těchto kritérií navrhněte minimálně jeden evaluační nástroj použitelný na úrovni školy.

2.       Vyberte si jeden z ověřených dotazníků pro žáky zaměřený na třídní klima a/nebo vztah ke školním předmětům, zadejte jej alespoň v 1 třídě, vyhodnoťte, výsledky komentujte.

O známce z předmětu rozhoduje kvalita odevzdané seminární práce a porozumění širšímu kontextu, v rámci kterého byla vypracována (externí evaluace škol ze strany ČŠI, vlastní hodnocení školy, evaluační činnost učitele).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK