PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář ke zpracování DP - OKN03N206A
Anglický název: Seminar for thesis preparation
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 5 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Vyučující: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Prerekvizity : OKN03N102A
Je prerekvizitou pro: OKN03N403A
Anotace
Cílem předmětu je připravit studenty ke zpracování diplomové práce po formální, obsahové a typografické stránce. Studenti se seznámí s používáním výzkumných metod, analýzou, vyhodnocováním dat a s tvorbou struktury diplomové práce. Témata: 1.)Informační zdroje a materiály pro zpracování DP 2.)Postup zpracování odborné studie 3.)Metody používané v empirické části práce 4.)Zpracování a interpretace výsledků práce
Poslední úprava: Koťátková Soňa, doc. PaedDr., Ph.D. (07.02.2022)
Cíl předmětu
Cílem předmětu je připravit studenty ke zpracování diplomové práce po formální, obsahové a typografické stránce. 
Poslední úprava: Bravená Noemi, doc. PhDr. ThDr., Th.D., Ph.D. (28.01.2022)
Deskriptory
 
Poslední úprava: Bravená Noemi, doc. PhDr. ThDr., Th.D., Ph.D. (31.01.2022)
Literatura
GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Praha: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-185-0.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0219-6.
HENDL, Jan. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. 4., rozš. vyd. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0200-4.
ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ, 2014. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vyd. 2. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0644-6.
Poslední úprava: Bravená Noemi, doc. PhDr. ThDr., Th.D., Ph.D. (28.01.2022)
Metody výuky

Přednáška, seminář, kolokvium s prezentací zápočtových prací.

Poslední úprava: Bravená Noemi, doc. PhDr. ThDr., Th.D., Ph.D. (28.01.2022)
Sylabus

Témata:

1. Informační zdroje a materiály pro zpracování DP

2. Postup zpracování odborné studie

3. Metody používané v empirické části práce

4. Zpracování a interpretace výsledků práce.

Poslední úprava: Bravená Noemi, doc. PhDr. ThDr., Th.D., Ph.D. (28.01.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět bude zakončen zápočtovou prací, která zohledňuje část ze zamýšleného výzkumu připravovaného v rámci diplomové práce.

Poslední úprava: Bravená Noemi, doc. PhDr. ThDr., Th.D., Ph.D. (28.01.2022)
Studijní opory

odkaz na kurz Moodle:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8851

Poslední úprava: Bravená Noemi, doc. PhDr. ThDr., Th.D., Ph.D. (28.01.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK