PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogický výzkum a metodologie - OKN03N102A
Anglický název: Educational Research and Methodology
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Vyučující: Mgr. Barbora Nekardová
Je prerekvizitou pro: OKN03N206A
Anotace
Kurz rozvíjí výzkumnou kompetenci studentů s oporou o zkušenosti z bakalářské práce. Prohlubuje znalost výzkumných metod a postupů pro reflexi a zlepšení praxe. Zabývá se specifikou a etikou výzkumných šetření s dětskými participanty. Témata: 1.) Akční výzkum jako prostředek rozvoje profesionality učitele. 2.) Výzkumné metody a techniky, jejich možnosti a omezení: pozorování, dotazování, sociometrie, případová studie. 3.) Validita, reliabilita; vliv subjektivity výzkumníka – specifika výzkumu v oblasti předškolní pedagogiky. 4.) Teoretická báze pro výzkum – dostupnost a rešerše zdrojů. 5. Založení výzkumu, formulace výzkumného problému, stanovení výzkumných otázek, volba výzkumného designu. 5.) Fáze výzkumu, vstup do terénu. 6.) Dítě jako specifický případ participanta výzkumu. 7.) Etika výzkumu. 8.) Zpracování údajů a interpretace dat. Základní statistické funkce. 9.) Sdílení výsledků výzkumu, prezentace/publikace výzkumné zprávy (pedagogické časopisy, konference).
Poslední úprava: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (11.09.2021)
Deskriptory

Plnění úkolů plynoucích z témat semináře, podíl na výzkumné činnosti, příprava, realizace, zpracování, interpretace.

Vyčíslení studijní zátěže: 8h přímá výuka, 22h příprava na výuku, 11h samostudium literatury, 6h práce se studijními materiály, 25h průběžné plnění úkolů, 8h příprava na zápočet. Celkem 80h.

Poslední úprava: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (11.09.2021)
Literatura

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.

GAVORA, P. a kol. 2010. Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. Dostupné na: http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/ ISBN 978–80–223–2951–4.

GAVORA, P. Akí sú moji žiaci? : pedagogická diagnostika žiaka. 2., aktualiz. vyd. Nitra: Enigma, 2010. 216 s. ISBN 9788089132911.

CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1369-4.

MAŇÁK, J., ŠVEC, V. (Ed.). Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2004. ISBN:8073150786.

OCHRANA, F. Metodologie, metody a metodika vědecké práce. Praha: Karolinum, 2019. ISBN 978-80-246-4200-0.

PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-569-8.

ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7376-313-0.

SPOUSTA, V. Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. ISBN 978-80-7204-617-1.

SYSLOVÁ, Z., NAJVAROVÁ, V. Analýza témat pedagogického výzkumu zaměřeného na předškolní vzdělávání v České republice od roku 2000. In Bendl, S., Zvírotský, M.. Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata – ideje – realizace. Sborník z 18. výroční konference České pedagogické společnosti konané ve dnech 16. – 17. února 2011 v Praze. Brno: Tribun EU, 2011. 5 s. ISBN 978-80-263-0046-5.

Poslední úprava: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (14.04.2021)
Sylabus

Témata:

1.) Akční výzkum jako prostředek rozvoje profesionality učitele.

2.) Výzkumné metody a techniky, jejich možnosti a omezení: pozorování, dotazování, sociometrie, případová studie.

3.) Validita, reliabilita; vliv subjektivity výzkumníka – specifika výzkumu v oblasti předškolní pedagogiky.

4.) Teoretická báze pro výzkum – dostupnost a rešerše zdrojů.

5.) Založení výzkumu, formulace výzkumného problému, stanovení výzkumných otázek, volba výzkumného designu.

6.) Fáze výzkumu, vstup do terénu.

7.) Dítě jako specifický případ participanta výzkumu.

8.) Etika výzkumu.

9.) Zpracování údajů a interpretace dat. Základní statistické funkce.

10.) Sdílení výsledků výzkumu, prezentace/publikace výzkumné zprávy (pedagogické časopisy, konference).

Poslední úprava: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (11.09.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Plnění úkolů plynoucích z témat semináře, podíl na výzkumné činnosti, příprava, realizace, zpracování, interpretace.

Poslední úprava: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (11.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK