PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Modely preprimárního vzdělávání v zahraničí - OKN01N134A
Anglický název: Foreign Models of Pre-Elementary Education
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (28)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
Prerekvizity : OKN01N120A
Záměnnost : OPN01N134A
Anotace -
Studenti budou v rámci kurzu uvedeni pro problematiky modelů preprimárního vzdělávání v zahraničí. Kurz seznamuje studenty se základními typy systémů předškolního vzdělávání a rané péče v zahraničí v kontextu nastavení vzdělávací a sociální politiky daných zemí a Evropské unie. Kurz nabízí hlubší vhled do specifik fungování daných systémů na příkladu vybraných modelových zemí a tematizuje specifické problémy předškolního vzdělávání v daných zemích. Cílem kurzu je vést studenty k hlubšímu pochopení a reflexi vybraných problémů předškolního vzdělávání, které se pojí se specifiky nastavení daných modelů předškolního vzdělávání v zahraničí. Záměrem kurzu je nacházet inspirace pro vlastní pedagogickou práci i směřování českého předškolního vzdělávání. Součástí kurzu budou práce s mezinárodními studiemi, video ukázkami práce předškolních zařízení z vybraných zemí, práce s aktuálními informacemi o daných zemích a jejich modelech publikovanými na portálech Evropské komise, OECD, UNESCO, DECET a dalších mezinárodních organizací.
Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (28.01.2022)
Cíl předmětu

Uvedeni pro problematiky modelů preprimárního vzdělávání v zahraničí a seznámení se základními typy systémů předškolního vzdělávání a rané péče v zahraničí v kontextu nastavení vzdělávací a sociální politiky daných zemí a Evropské unie.

Cílem kurzu je vést studenty k hlubšímu pochopení a reflexi vybraných problémů předškolního vzdělávání, které se pojí se specifiky nastavení daných modelů předškolního vzdělávání v zahraničí. Záměrem kurzu je nacházet inspirace pro vlastní pedagogickou práci i směřování českého předškolního vzdělávání.
Součástí kurzu budou práce s mezinárodními studiemi, video ukázkami práce předškolních zařízení z vybraných zemí, práce s aktuálními informacemi o daných zemích a jejich modelech publikovanými na portálech Evropské komise, OECD, UNESCO, DECET a dalších mezinárodních organizací.

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (28.01.2022)
Deskriptory

Vyčíslení studiní zátěže: 2 kredity

  • přímá výuka: 8 hodin
  • studium literatury mezi setkáními: 12 hodin
  • příprava prezentace: 10 hodin
  • příprava na zakončení předmětu: 20 hodin.

 

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (28.01.2022)
Literatura

Základní studijní literatura

EUROPEAN COMMISSION/EACEA/EURYDICE/EUROSTAT. Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe. 2014 Edition. Eurydice and Eurostat Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014.

OECD. Starting Strong IV: Monitoring Quality in Early Childhood Education and Care,

OECD Publishing, Paris, 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264233515-en

SYSLOVÁ, Z., BORKOVCOVÁ, I., PRŮCHA, J.. Péče a vzdělávání dětí v raném věku. Komparace české a zahraniční studie. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. ISBN 987-80-7478-354-8.

 

Doporučená studijní literatura

BRAY, M., ADAMSON. B., MASON, M. Comparative Education Research. Approaches and Methods. CERC Studies in Comparative Education 19. Hong Kong: University of Hong Kong, CERC, Springer, 2007. ISBN 978-1-4020-6188-2.

OECD. Starting Strong III: A Quality Toolbox for Early Childhood Education and Care. OECD, 2012. ISBN 978-92-64-12325-0.

PRŮCHA, J. Srovnávací pedagogika. Praha, Portál 2006. 263 s. ISBN 80-7367-155-7

VÁŇOVÁ, M. Teoretické a metodologické otázky srovnávací pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1998.

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (19.12.2018)
Metody výuky

- přednáška

- individuální a skupinové studium odborných textů v češtině i angličtině

- videoanalýza

- diskuse, reflexe aktuálních témat

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (28.01.2022)
Požadavky ke zkoušce

Studenti budou v rámci prvního setkání seznámeni se základními informacemi k organizaci kurzu a povinnostem jeho plnění. Úvodní setkání bude věnováno klíčovým informacím k modelům preprimárního vzdělávání v Evropě.

V návaznosti na ně budou studenti plnit individuální úkoly zadané v on-line kurzu v Moodle (práce s texty k jednotlivým tematickým obsahům kurzu – analýza studijních materiálů, vypracování otázek a úkolů zadaných vyučujícím).

Druhé setkání bude zaměřeno na reflexi individuálních úkolů studentů v Moodle a prohloubení znalostí studentů v problematice kurzu.

 

Kurz bude zakončen ústní zkouškou. Zkouška bude zaměřena na znalosti studenta v oblasti modelů preprimárního vzdělávání v zahraničí a jeho orientovanost ve vybraných problémech předškolního vzdělávání v zahraničí (obsah přednášek, studijních materiálů v Moodle a povinné literatury).

 

Podmínkou splnění kurzu je účast na kontaktní výuce, splnění úkolů v Moodle a složení zkoušky.

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (19.12.2018)
Podmínky zakončení předmětu

Kurz je zakončen ústní zkouškou.

Studenti přečtou 2 tituly z navržené literatury a splní úkoly stanovené v rámci přímé výuky.

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (26.01.2022)
Studijní opory

Studijní opory jsou pro studenty ve formě Moodle kurzu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5024.

Kód k přihlášení studenti obdrží na prvním setkání kurzu.

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (26.01.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK