PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vztahy předškolního a primárního vzdělávání - OKN01N129A
Anglický název: Relations Between Preschool and Primary Education
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (27)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OKN03N205A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Prerekvizity : OKN01N120A
Záměnnost : OPN01N129A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. (03.05.2017)
Předmět je koncipován jako odborný diskurz do problematiky návaznosti preprimárního a primárního vzdělávání. Cílem kurzu je pedagogický vhled do problematiky proměny role dítěte v roli žáka; připravenost instituce primárního vzdělávání na individualizaci vzdělávacích cest; smysluplnost zjišťování školní připravenosti dětí v předškolním věku. 1. Vývoj odborné terminologie (školní připravenost, školní zralost, školní způsobilost, historický kontext atd.). 2. Problematika kompetencí budoucího školáka (provázanost kutikulární RVP PV, RVP ZV). 3. Pedagogická diagnostika školní připravenosti, vedení a využití dětského portfolia. 4. Spolupráce mateřské školy s dalšími institucemi (pedagogicko-psychologickou poradnou, základní školou, přípravnými třídami, speciálně pedagogickými centry atd.). 5. Naplňování vzdělávacího stupně ISCED 0 v zahraničí. 6. Výzkumy v oblasti školní připravenosti a školní zralosti, odkladů školní docházky. 7. Možnosti realizace povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání v kontextu osobnostně orientované předškolní výchovy. 8. Podpora a rozvoj pregramotností v rámci předškolního vzdělávání a ve spolupráci s rodinou 9. Vývojový mezník vstup dítěte do 1. třídy ZŠ (zápis do ZŠ, počáteční adaptace v první třídě atd.). 10. Problematika předčasného zahájení povinné školí docházky, OŠD, dodatečných OŠD. 11. Komunikace s rodiči, poradenství v oblasti školní připravenosti dítěte. 12. Aktuální problémy v oblasti návaznosti preprimárního a primárního vzdělávání
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. (04.01.2019)

Cílem kurzu je pedagogický vhled do problematiky proměny role dítěte v roli žáka; připravenost instituce primárního vzdělávání na individualizaci vzdělávacích cest; smysluplnost zjišťování školní připravenosti dětí v předškolním věku.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (26.01.2022)

Vyčíslení studijní zátěže: 3 kredity

- přímá výuka: 8 hodin 

- zpracování úkolů v průběhu semestru jako příprava na výuku: 7 hodin

- studium literatury: 20 hodin

- seminární práce: 20 hodin

- příprava na zakončení kurzu: 20 hodin.

   

 

Vztahy preprimár. a primár. vzdělávání KS, 17.2.

           meet.google.com/nrn-sqwm-piw

Vztahy preprimár. a primár. vzdělávání KS, 9.4.

             https://meet.google.com/dos-ktfz-uak

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. (03.05.2017)

Základní studijní literatura

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-888-0.

GREGER, D., SIMONOVÁ, J, STRAKOVÁ, J. Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. Praha: UK PedF, 2015.

KROPÁČKOVÁ, J. Budeme mít prvňáčka. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-359-8.

KROPÁČKOVÁ, J. Hledání možností spolupráce mateřské školy a základní školy pro zajištění návaznosti preprimárního a primárního vzdělávání.In SYSLOVÁ, Zora, ed. Školní vzdělávací programy a evaluace v mateřské škole. 2013, [CD ROM]. Praha, Verlag Dashofer. ISSN 1802-4130.

ŠMELOVÁ, E., PETROVÁ, A., SOURALOVÁ, I. Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky v kontextu současného kurikula. Olomouc: PedF, 2012.

VALENTOVÁ, L. Vstup dítěte do školy z hlediska školní připravenosti. In.  KOLLÁRIKOVÁ, Z.,PUPALA, P (Eds.), Předškolní a primární pedagogika.(219-232) Praha, Portál 2001.

 

Doporučená studijní literatura:

KROPÁČKOVÁ, J. Podíl mateřské školy na posuzování školní zralosti. In Retrospektiva a perspektiva předškolního vzdělávání a příprava předškolních pedagogů, 2002., (s. 48 –58). Sborník z konference, Praha, APV.

KROPÁČKOVÁ, J. Předčasný vstup dítěte do ZŠ. Verlag Dashofer 2012. ISSN 1802-4130.

Konkretizované očekávané výstupy. (2012). Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/konkretizovane-ocekavane-vystupy-rvp-pv

KROPÁČKOVÁ, J.. Má mateřská škola za úkol děti připravovat na školu, nebo ne? In Vstup do školy. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s. r. o. 2012.

www.kudyvedecesta.cz

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. (20.05.2019)

1. Vývoj odborné terminologie (školní připravenost, školní zralost, školní způsobilost, historický kontext atd.).

2. Problematika kompetencí budoucího školáka (provázanost kutikulární RVP PV, RVP ZV).

3. Pedagogická diagnostika školní připravenosti, vedení a využití dětského portfolia.

4. Spolupráce mateřské školy s dalšími institucemi (pedagogicko-psychologickou poradnou, základní školou, přípravnými třídami, speciálně pedagogickými centry atd.).

5. Naplňování vzdělávacího stupně ISCED 0 v zahraničí. 6. Výzkumy v oblasti školní připravenosti a školní zralosti, odkladů školní docházky.

7. Možnosti realizace povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání v kontextu osobnostně orientované předškolní výchovy.

8. Podpora a rozvoj pregramotností v rámci předškolního vzdělávání a ve spolupráci s rodinou

9. Vývojový mezník vstup dítěte do 1. třídy ZŠ (zápis do ZŠ, počáteční adaptace v první třídě atd.).

10. Problematika předčasného zahájení povinné školí docházky, OŠD, dodatečných OŠD.

11. Komunikace s rodiči, poradenství v oblasti školní připravenosti dítěte.

12. Aktuální problémy v oblasti návaznosti preprimárního a primárního vzdělávání

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (26.01.2022)

Studující vypracují plán spolupráce MŠ a ZŠ se zaměření na provázanost preprimárního a primárního vzdělávání, objasní, jak je realizována pedagogická diagnostika školní připravenosti na dané mateřské škole a dále ve skupinách zpracují a následně prezentují varianty návaznosti preprimárního a primárního vzdělávání ve vybraných zemích. Studenti zpracují podklady písemně (seminární práce) a budou je prezentovat na koloquiu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK