Komparativní pedagogika - OKN01N120A
Anglický název: Comparative Education
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OKN03N404A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Prerekvizity : OKN01N114A
Záměnnost : OPN01N120A
Je prerekvizitou pro: OKN01N134A, OKN01N129A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Cílem kurzu je otevřít studentům základní metodologické otázky srovnávací pedagogiky a vést je k osvojení základních metod a přístupů. Tematika kurzu je dále specifikována ve vztahu k předškolní výchově tak, aby studenti na vybraných typických příkladech jednotlivých zemí porozuměli komparaci: podmínek ovlivňujících fungování předškolního vzdělávání v dané zemi, tj. sociálnímu, ekonomickému a politickému kontextu. Záměrem kurzu je získat hlubší vhled do tematizovaných oblastí, určit základní proměnné evropských trendů předškolní výchovy a formulovat základní postuláty nezbytně přítomné v reformách české předškolní výchovy v evropských souvislostech.
Poslední úprava: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (11.09.2021)
Cíl předmětu

Cílem kurzu je otevřít studentům základní metodologické otázky srovnávací pedagogiky a vést je k osvojení základních metod a přístupů.

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (11.09.2021)
Deskriptory

Studijní zátěž: 75 pracovních hodin (3 kredity)
- kontaktní výuka: 8 hodin
- příprava na test a rozhovor nad testem: 27 hodin
- domácí studium, příprava na setkání, studium literatury a pramenů: 40 hodin

Poslední úprava: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (11.09.2021)
Literatura

Základní studijní literatura:

EACEA. Eurypedia - The European Encyclopedia on National Education Systems. Dostupné z: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurypedia_en.php.

EUROPEAN COMMISSION/EACEA/EURYDICE/EUROSTAT. Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe. 2014 Edition. Eurydice and Eurostat Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014.

OECD. Starting Strong IV: Monitoring Quality in Early Childhood Education and Care,

OECD Publishing, Paris, 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264233515-en

SYSLOVÁ, Z., BORKOVCOVÁ, I. a PRŮCHA, J.. Péče a vzdělávání dětí v raném věku. Komparace české a zahraniční studie. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. ISBN 987-80-7478-354-8.

PRŮCHA, J. Srovnávací pedagogika. Praha, Portál 2006. 263 s. ISBN 80-7367-155-7

WALTEROVÁ, E. Srovnávací pedagogika: Vývoj a proměny v globálním kontextu. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2006. 324 s. ISBN 80-7290-269-5.

 

 

Poslední úprava: Kropáčková Jana, PhDr., Ph.D. (03.05.2017)
Požadavky ke zkoušce

Test a následný rozhovor nad testem. Min. úspěšnost 75 %.

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (13.09.2019)