PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vzdělávací podpora pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí - OKN01N114A
Anglický název: Educational support for children from a socially disadvantaged environment
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (29)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
Záměnnost : OPN01N114A
Je prerekvizitou pro: OKN01N120A
Anotace -
Cílem předmětu je nahlédnout specifika vzdělávacích potřeb dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí v kontextu předškolního vzdělávání (i přechodu na primární stupeň). Kurz seznámí studenty s možnostmi podpory pro tyto děti, jejich rodiny a pedagogy předškolních zařízení v České republice i s dostupnými metodickými materiály zaměřenými na vzdělávání této cílové skupiny dětí (materiály české i zahraniční provenience). Kurz klade důraz na inkluzivní opatření a možnosti podpory dítěte ze strany pedagoga, stejně jako komplexní přístup zaměřený na vyrovnávání vzdělávacích příležitostí dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí při přípravě na primární školu. Kreditová zátěž: 3 ECTS: 8 hodin přímé výuky, 20 hodin studium literatury, 24 hodin příprava na seminář včetně realizace praktických úkolů v MŠ, 32 hodin příprava na zkoušku a zpracování podkladů ke zkoušce v Moodle.
Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (04.01.2021)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je nahlédnout specifika vzdělávacích potřeb dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí v kontextu předškolního vzdělávání (i přechodu na primární stupeň)

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (04.01.2021)
Deskriptory

Výuka bude probíhat prezenčně dle rozvrhu v SIS, popř. distančně v případě nařízení PedF UK zohledňujícím epidemiologické podmínky.

Distanční výuka probíhá v MS Teams na odkazu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa8c9a352589f45b2853e51cdb71da5bb%40thread.tacv2/conversations?groupId=8b521746-c596-4a1f-a668-30b45f149a69&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d.

Přístup do týmu získají studenti od vyučující na začátku semestru.

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (04.01.2021)
Literatura

Základní studijní literatura

BOOTH, T., AINSCOW, M. a D. KINGSTON. Index for inclusion. Developing play, learning and participation in early years and childcare. CSIE, 2006.

EACEA, Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast. Vzdělávání a péče v raném dětství v Evropě: překonávání sociálních a kulturních nerovností. Praha: ÚIV, 2010. ISBN 978-92-9201-025-6.

LOUDOVÁ STRALCZYNSKÁ, Barbora a Tereza LINHARTOVÁ. Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách. Praha: Meta, 2014.

 

Další studijní literatura

Další doporučená literatura a studijní materiály budou pro studenty zveřejněny v on-line kurzu v Moodle.

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (04.01.2021)
Požadavky ke zkoušce

Kurz bude zakončen ústní zkouškou. Zkouška bude zaměřena na znalosti studenta v oblasti podpory pro děti se sociálním znevýhodněním (obsah přednášek, studijních materiálů v Moodle a povinné literatury)

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (04.01.2021)
Sylabus

Specifika vzdělávacích potřeb dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí v kontextu předškolního vzdělávání

Přechod žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí na primární stupeň

Možnostmi podpory pro  děti, jejich rodiny a pedagogy předškolních zařízení v České republice

Dostupné metodické materiály zaměřené na vzdělávání této cílové skupiny dětí (materiály české i zahraniční provenience).

Komplexní přístup zaměřený na vyrovnávání vzdělávacích příležitostí dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí při přípravě na primární školu.

 

Inovace předmětu byla podpořena projektem Podpora inovací v přípravě studia pedagogických pracovníků na PedF UK financovaného z Fondu vzdělávací politiky pro rok 2018.

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (04.01.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Kurz bude zakončen ústní zkouškou. Zkouška bude zaměřena na znalosti studenta v oblasti podpory pro děti se sociálním znevýhodněním (obsah přednášek, studijních materiálů v Moodle a povinné literatury) a reflexi praktického úkolu realizovaného v půrběhu semestru v MŠ (předškolním zařízení), kde student působí jako pedagog.

Podmínkou splnění kurzu je splnění úkolů v Moodle (povinné odevzdat úkoly ve stanovených termínech) a složení zkoušky (studenti mají možnost zkoušku opakovat ve 2 opravných termínech).

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (04.01.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK