PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Výtvarná kultura I - OKMN0V225B
Anglický název: Art and Culture I
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Garant: Mgr. Vendula Fremlová, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Neslučitelnost : OKMN0V203B
Prerekvizity : OKMN0H202B, OKMN0N204B, OKMN0T201B
Záměnnost : OPMN0V302B
Je prerekvizitou pro: OKMN0V228B
Anotace -
Seznámení s uměním a architekturou starověku ve Středomoří a v Evropě: Předhelénské umění – Kréta, Mykény, Trója; Antické umění a architektura – Řecko od 7. st. př. n. l. do 3. st. n. l., Etrurie a Řím do doby posledních císařů. Středověká architektura a umění: raně křesťanská, byzantská, karolinská, otonská a románská. Vznik a evropské rozšíření gotiky – Saint Denis, katedrály ve Francii a v Evropě. Umění a architektura doby posledních Přemyslovců a doby Lucemburků. Předmět je spojen s návštěvami sbírek s výtvarnou kulturou antického starověku, doplňovanými studiem základní literatury a návštěvami výstav a expozic současného umění. Cílem je získání kompetence chápat smysl historického vnímání skutečnosti, vztahy minulého umění k současnosti, odborné aspekty umění a výtvarné kultury a vyjadřovat se o nich pochopenými a zvnitřněnými odbornými termíny. 1) Antická kultura a umění – předhelénské umění 2) Antické umění a architektura – Řecko od 7. st. př. n. l. do 3. st. n. l. 3) Antické umění a architektura – Etrurie a Řím od počátků do doby posledních císařů. 4) Středověké umění: raně křesťanské, byzantské, karolinské, otonské a románské. 5) Vznik gotiky – Saint Denis a její evropské rozšíření, katedrály ve Francii a v Evropě. 6) Umění a architektura doby posledních Přemyslovců a doby Lucemburků.
Poslední úprava: Daniel Ladislav, prof. PhDr., Ph.D. (27.01.2024)
Deskriptory

25 hodin - studium literatury a dalších studijních materiálů

25 hodin - psaní seminární práce

30 hodin - příprava ke zkoušce

Poslední úprava: Daniel Ladislav, prof. PhDr., Ph.D. (27.01.2024)
Literatura -

GOMBRICH, E.H. Příběh umění, Praha: Argo 2006

KIDSON, P.: Románské umění. Artia, Praha 1982

KRAUSSE, A. C. Dějiny malířství: od Renesance po současnost, Praha: Slovart 2008

LASSUS, J.: Raně křesťanské a byzantské umění. Odeon, Praha 1983

FAJT, J. (ed.) et al.: Magister Theodoricus-Dvorní malíř císaře Karla IV. Praha: Národní galerie v Praze 1997

MIKŠ, F.: Gombrich: tajemství obrazu a jazyk umění : pozvání k dějinám a teorii umění. 3., rozš. vyd. Brno: Barrister & Principal. ISBN 978-80-7485-030-1

CHOTĚBOR, P.: Petr Parléř (1399 - 1999). Správa Pražského hradu, Praha 1999

PIJOAN, J. (ed.): Dějiny umění 1-4. Odeon, Praha (vydání od r. 1977)

PEŠINA, J.: Mistr Vyšebrodského cyklu. Odeon, Praha 1982

ROYT, J.: Mistr Třeboňského oltáře. Karolinum, Praha 2013

TŘEŠTÍK, D., MERHAUTOVÁ, A.: Románské umění v Čechách a na Moravě. Odeon, Praha 1987

Poslední úprava: Daniel Ladislav, prof. PhDr., Ph.D. (27.01.2024)
Požadavky ke zkoušce -

Odevzdání seminární práce v rozsahu 2 NS - interpretace vybraného kulturního artefaktu a návrh obsahové transformace do VV.

Zkouška formou diskuse nad odevzdanou seminární prací. Odevzdání seminární práce v rozsahu 2 NS - interpretace vybraného uměleckého díla z Národní galerie: z Anežského kláštera, Šternberského paláce nebo Švarcenberského paláce, a návrh obsahové transformace do VV a přednesení výkadu spatra při zkoušce,.

Poslední úprava: Daniel Ladislav, prof. PhDr., Ph.D. (27.01.2024)
Sylabus

1.      Forma a obrazový prostor ve dvourozměrném výtvarném projevu. Podíl linie, barvy a světla na malířském tvaru, kompozici a prostoru. Umění středověku.

2.      Tvar a prostor v sochařství a prostorové výtvarné tvorbě. Specifika sochařského tvaru a jeho vývojové proměny ve starověkém umění.

3.   Tvar a prostor v sochařství a prostorové výtvarné tvorbě. Specifika sochařského tvaru a jeho vývojové proměny v antice.

4.   Tvar a prostor v sochařství a prostorové výtvarné tvorbě. Specifika sochařského tvaru a jeho vývojové proměny ve středověkém umění.

5.   Původ, zdroje a proměny umění v pravěku.  Specifika architektonického tvaru a prostoru a vývojové proměny. Umění starověkého Řecka a Říma.

6.      Specifika architektonického tvaru a prostoru a vývojové proměny v románském umění.

7.      Specifika architektonického tvaru a prostoru a vývojové proměny v gotice, hlavnš na českém území. Reflexe předmětu a obsahová transformace v didaktice Vv.

Poslední úprava: Daniel Ladislav, prof. PhDr., Ph.D. (27.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK