PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika TV s praxí - OKMN0T268B
Anglický název: Teaching methods and techniques in physical education with practice
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Garant: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Neslučitelnost : OKMN0T201B
Prerekvizity : OKMN0H202B, OKMN0N204B, OKMN0V203B
Anotace -
Shrnutí teoretických a praktických poznatků a dovedností pro vyučování TV na 1. st. ZŠ. Způsob života, potřeby dětí, zdravotně orientovaná TV, ontogeneze motorIky, pohybové schopnosti a dovednost, formy, metody, postupy, organizace v TV, zájmové formy. Praktická práce s dětmi a analýza vyučovacích hodin.
Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (27.05.2019)
Cíl předmětu -

Na základě teoretických a praktických poznatků a dovedností pro vyučování TV na 1. st. ZŠ osvojit praktickou práci s dětmi.

Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (27.05.2019)
Deskriptory

Přímá výuka 10 hodin

Příprava na konzultace 20 hodin

Zpracování úkolu 30 hodin

Příprava za zkoušku 30 hodin

Poslední úprava: Hájková Jana, PaedDr. (08.02.2022)
Literatura

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. www.vuppraha/ramcovy.cz
Dvořáková, H. Didaktika tělesné výchovy a dětí s hendikepy. Praha: UK PedF.
Mužík, L., Krejčí, M. Tělesná výchova a zdraví. Olomouc: Hanex.
Mazal, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc: Hanex, 2000.
Krejčí, M., Baumeltová, M. Optimalizace denního režimu žáků mladšího školního věku. České Budějovice: INCA 1999.
Krejčí, M., Baumeltová, M. Týdny zdraví ve škole. České Budějovice: JČU, 2001.

Dlouhý, M. Rozvoj pozornosti a výkonové motivace u mládeže se sluchovým postižením prostřednictvím intervenčního pohybového programu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 2011.

Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (27.05.2019)
Sylabus -

Teoretické přednášky: tělesná výchova v Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání, pojetí zdraví, výchova ke zdravému způsobu života, dítě a jeho potřeby, ontogeneze motoriky, formy, metody, styly řízení v TV, diagnostika v TV a diagnostika vyučovacího procesu. Semináře: praktická aplikace teoretických poznatků včetně užití metod evaluace. Zápočtové požadavky - aktivní účast na seminářích, praktické řízení na vylosované (zadané) téma, zpracování tří příprav na jednotku TV. Zkouška - teoretické znalosti a schopnosti jejich aplikace..

Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (27.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu -

Požadavky ke splnění předmětu (zápočtu či zkoušky) jednoznačně vycházejí z obsahu sylabu, anotace a prostudovaného avizovaného seznamu literatury v popisu daného předmětu v SIS a jsou dále upřesněny vyučujícím vždy na začátku semestru.

Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (27.05.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK