PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Antropomotorika a výzkumné metody v TV - OKMN0T264B
Anglický název: Antropomotrics and research methods in Physical education
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Garant: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Neslučitelnost : OKMN0T201B
Prerekvizity : OKMN0H202B, OKMN0N204B, OKMN0V203B
Záměnnost : OPMN0T341B
Anotace -
Antropomotorika v kinantropologii. Druhy motoriky. Ontogeneze motoriky člověka. Tělesná cvičení, strukturální, procesuální a finální stránka tělesných cvičení. Motorické učení, tělesná zdatnost, tělesná výkonnost, výkon. Motorické schopnosti - definice, struktura, biologický základ, metody rozvoje, hodnocení. Somatotypy. Úvod do základů metodologie výzkumu, které studentům umožní provádět potřebné procedury při tvorbě vědecké práce. V rámci metodologie budou vymezeny rozdíly mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem, rozebrány dva základní druhy prací (teoretická a teoreticko-empirická) a popsány dvě základní vědecko-výzkumné metody (pozorování a experiment). Představeno bude také využívání informačních zdrojů s důrazem na vyhledávání odborných vědeckých pramenů.
Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (26.05.2019)
Cíl předmětu -

Seznámit studenty se základy antropomotoriky a výzkumnými metodami v rozsahu, který by jim umožnil aplikovat získané poznatky do tělovýchovné a sportovní pedagogiky i do dílčích diagnostických výzkumů.

Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (26.05.2019)
Deskriptory -

Přímá výuka 12 hodin

Příprava na konzultace 20 hodin

Samostudium 15 hodin

Příprava na zkoušku 20 hodin

Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (09.02.2024)
Literatura

FERJENČÍK, J. Základy metodologie psychologického výzkumu. Praha : Portál, 2000. ISBD 80-7178-367-6.

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha : Portál 2004. ISBN 80-7178-820-1

KOVÁŘ, R., BLAHUŠ, P. Vybrané statistické metody v antropomotorice. Praha : UK, 1975

BLAHUŠ, P., ČELIKOVSKÝ, S. Vybrané stati s metodologie vědy. Praha : SPN, 1986.

HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha : Karolinum 1997. ISBN80-246-0030-7

Čelikovský, S. a kol. Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu. Praha: SPN, 1989.
Hájek, J. Antropomotorika. Praha: UK PedF, 2012.
Měkota, K., Kovář, R. Štěpnička, J. Antropomotorika II. Praha: SPN, 1988.

Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (26.05.2019)
Sylabus -

Antropomotorika v kinantropologii. Druhy motoriky. Ontogeneze motoriky člověka. Tělesná cvičení, strukturální, procesuální a finální stránka tělesných cvičení. Motorické učení, tělesná zdatnost, tělesná výkonnost, výkon. Motorické schopnosti - definice, struktura, biologický základ, metody rozvoje, hodnocení. Somatotypy.

Věda - definice, charakteristiky, vlastnosti, cíle, postupy. Funkce vědecké teorie, kvalitativní a kvantitativní pohled, vědecký problém. Teoretická a teoreticko-empirická práce, rozdíly ve struktuře mezi oběma typy prací. Pozorování, experiment. Vyhledávání bibliografických informací. Základní metody pro získávání dat. Základní metody analýzy dat a jejich interpretace.

Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (26.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu -

Požadavky ke splnění předmětu (zápočtu, resp. zkoušky) jednoznačně vycházejí z obsahu sylabu, anotace a prostudovaného avizovaného seznamu literatury v popisu daného předmětu v SIS a jsou dále upřesněny vyučujícím vždy na začátku semestru.

- Splnění písemného testu (75% úspěšnost)

- Zpracování, resp. prezentace vybraného tématu z antropomotoriky

. Zpracování, resp. prezentace vybraného výzkumného problému

 

 

 

 

Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (09.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK